پیران های شیمی

دسته: مهندسی نفت و شیمی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 6304 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 89

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی با عنوان پیران های شیمی

چکیده:

پیرانها و پیریمیدینها هسته های هتروسیکل تشکیل دهنده ترکیبات آلی مهمی هستند. آنها بخش اصلی ساختار بسیاری از ترکیبات طبیعی را تشکیل می دهند و در تهیه تعداد زیادی از ترکیبات دارویی مفید، به کار می روند. کاربردهای متنوع و مصارف زیاد آنها، محدود بودن منابع طبیعی، همچنین مقدار ناچیز این ترکیبات در منابع طبیعی و مهمتر از همه، مشکلات مربوط به استخراج آنها موجب شده است شیمیدانها برای سنتز این ترکیبات بسیار تلاش کنند. اگرچه برای سنتز مشتقات پیران و پیریمیدین کارهای زیادی انجام شده است؛ اما برای سنتز ترکیبات پیرانو پیران و پیرانو پیریمیدین که در چند مورد خواص دارویی جالبی نشان داده اند، پژوهشهای کمی صورت پذیرفته است. در پایان نامه حاضر روشی برای تهیه مشتقات نوینی از پیران و پیریمیدین ارائه می گردد.

کلمات کلیدی:

پیران

پیریمیدین

ترکیبات آلی

مشتقات نوینی

مقدمه:

مشتقات پیران به دلیل نقش گسترده ای که در فعالیتهای زیستی ایفا می کنند، بسیار مورد توجه هستند [1 ]. این ترکیبات به وفور در طبیعت وجود دارند [2] .برای مثال لاکتون α-پیرون به شکل شاخه جانبی در تعدادی از استروئیدهای طبیعی موجود است. مشتقی از γ-پیرون با نام مالتول در برگ های سوزنی کاجوجود دارد [3]. بنزوپیرانها گروه مهمی از مشتقات پیران هستند که بسیاری از آنها در طبیعت، ماده اساسی

رنگ و بوی گونه های گیاهی را تشکیل می دهند [4و5].

گزارش شده است که مشتقات پیران، فعالیتهای ضدمیکروبی [6]، اثرات تحریک کننده رشد [7]، اثرات ضد قارچ و تنظیم کننده رشد گیاه [8]، فعالیتهای ضد تومور [9]، اثرات کاهش دهنده فشار خون [10]، فعالیت ضد تجمع پلاکت ، بی حس کنندگی موضعی [11-13] و اثرات ضد افسردگی [14] از خود نشان داده اند. به دلیل اهمیتی که پیرانها از نظر خواص شیمیایی و دارویی دارند، سنتز و مطالعه آنها حائز اهمیت فراوانی بوده است.

فهرست مطالب

چکیده فارسی ر

چکیده انگلیسی ز

فصل اول : مقدمه و تئوری پیرانها 1

1-1) مقدمه 1

1-2) خواص کلی پیرانها 1

1-3) سنتزپیران ها 5

1-3-1) سنتز پیران-2-اون با استفاده از β-کتواسترها 5

1-3-2) سنتزپیران-2-اون با استفاده از استرهای غیراشباع-α،β 5

1-3-3)سنتز پیران-2-اون ازطریق واکنش هترودیلز-آلدر 6

1-3-4) سنتز پیران-2-اون با استفاده از شیوه ی وارون واکنش گروه کربونیل 6

1-3-5) سنتز پیران-2-اون از سیکلوپنتادی انون اپوکسید 7

1-3-6) سنتز پیران-4-اون ها 7

1-3-7) سنتز H2-پیران از طریق حدواسط دی انون 8

1-3-8) سنتز H2-پیران از طریق واکنش ویتیگ 9

1-3-9) سنتز H4-پیران ها 9

1-4) سنتز ترکیبات دو حلقه ای پیرانوپیران 10

پیریمیدینها

1-5) مقدمه 13

1-6) بررسی برخی از خواص کلی پیریمیدینها 14

1-7) خواص شیمیایی پیریمیدین 16

1-7-1) حمله الکترون دوستی به کربن 16

1-7-1-1) نیترودار کردن 16

1-7-1-2) هالوژن دار کردن 16

1-7-1-3) فرمیل دار کردن 18

1-7-1-4) اکسیداسیون 18

1-7-2) حمله هسته دوستی به کربن 19

1-8) سنتز پیریمیدین 20

1-8-1) سنتز از اجزاء اتمی [5+1] 21

1-8-2) سنتز از اجزاء اتمی [4+2] 22

1-8-3) سنتز از اجزاء اتمی [3+3] 23

فصل دوم : بحث و نتیجه گیری

2-1)مقدمه 24

2-2)روش تحقیق 24

2-3) سنتز مشتقات 2-آمینو-3-سیانو-4-(آریل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2- [cپیران-5-اون 26

2-3-1) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متوکسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[c پیران-5-اون 27

2-3-2) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متیل فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2-[cپیران-5-اون 28

2-3-3) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-متوکسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[cپیران-5-اون 29

2-3-4) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4،H5–پیرانو]-3،2-[cپیران-5-اون 30

2-3-5) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2- [c پیران-5-اون 30

2-4) سنتز 4-آمینو-5-(آریل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون 31

2-4-1) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو]4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون 35

2-4-2) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[cپیران-6-اون 37

2-4-3) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2-[c پیران-6-اون 40

2-4-4) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2 [c-پیران-6-اون 42

2-4-5) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو-]3،2-[c پیران-6-اون 44

2-5) مقایسه با روشهای دیگر سنتز ترکیبات پیرانوپیریمیدین 47

2-6)نتیجه گیری 49

2-7)پیشنهاد برای کارهای آینده 50

فصل سوم : کارهای تجربی

3-1) تکنیک عمومی 51

3-2) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متوکسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[c پیران-5-اون 51

3-3) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متیل فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2-[cپیران-5-اون 52

3-4) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-متوکسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[c پیران-5-اون 53

3-5) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4،H5–پیرانو ]-3،2-[c پیران-5-اون 53

3-6) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2- [cپیران-5-اون 54

3-7) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو ]4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون 55

3-8) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون 56

3-9) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2-[c پیران-6-اون 56

3-10) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون 57

3-11) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2-[c پیران-6-اون 58

فصل چهارم : طیفها و مراجع

طیفها 60

مراجع 80

فهرست شکلها

فصل اول

شکل(1-1) تعادل بین حلقهH 2-پیران با دی انون 2

شکل (1-2) تعادل بین ساختارهای حلقوی و غیر حلقوی در ترکیب استخلافدارH 2-پیران 3

شکل(1-3) تعادل بین α-پیرون با مزومر نمک پیریلیوم؛ γ-پیرون 3

شکل(1-4) موقعیتهای فعال در α- و γ-پیرون 4

شکل(1-5) سنتز پیران-2-اون با استفاده از β-کتواسترها 5

شکل(1-6) سنتزپیران-2-اون با استفاده از استرهای غیراشباع-α،β 6

شکل(1-7) سنتز پیران-2-اون ازطریق واکنش هترودیلز-آلدر 6

شکل(1-8) سنتز پیران-2-اون با استفاده از شیوه ی وارون واکنش گروه کربونیل 7

شکل(1-9) سنتز پیران-2-اون از سیکلوپنتادی انون اپوکسید 7

شکل(1-10) سنتز پیران-4-اون با استفاده ازواکنش ترکیبات انیدرید با پلی فسفریک اسید 8

شکل(1-11) سنتز γ-پیرون از طریق حد واسط دی استال 8

شکل(1-12) سنتز H2-پیران از طریق حدواسط دی انون 8

شکل(1-13) سنتز H2-پیران از طریق واکنش ویتیگ 9

شکل(1-14) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش عکس دیلز-آلدر 9

شکل(1-15) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش کاهش 10

شکل(1-16) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش هترو دیلز-آلدر 10

شکل(1-17) سنتز ترکیب پیرانوپیران از طریق آلکیل دار کردن تری استیک اسید لاکتون 10

شکل(1-18) سنتز ترکیبات پیرانوپیران با استفاده از واکنش تراکمی β-کتواسترها با تری استیک اسید لاکتون 11

شکل(1-19) واکنش سنتز مشتق 3-استخلافدار پیرانوپیران 11

شکل(1-20) سنتز ترکیب پیرانوپیران با استفاده از واکنش تراکمی مالون دی آمید با دو مولکول مالونیل کلرید 11

شکل(1-21) سنتز ترکیب پیرانوپیران با طریق واکنش الکتروسیکلی حد واسط اکساتری ان 12

شکل(1-22) واکنش سنتز ترکیب پیرانوپیران دی اُن 12

شکل(1-23) مقایسه قدرت بازی پیریمیدین با پیریدین 14

شکل(1-24) توزیع نسبی چگالی الکترونی مولکول پیریمیدین 15

شکل(1-25) پیریمیدینهای زیستی یوراسیل و تیمین 15

شکل(1-26) ) طول ها و زوایای پیوندی مولکول پیریمیدین 15

شکل(1-27) واکنش نیترودار کردن پیریمیدین 16

شکل(1-28) واکنش برم دار کردن پیریمیدین 16

شکل(1-29) واکنش فلوئور دار کردن پیریمیدین 17

شکل(1-30) واکنش ید دار کردن پیریمیدین 17

شکل(1-31) واکنش فرمیل دار کردن پیریمیدین 18

شکل(1-32) واکنش اکسیداسیون پیریمیدین 18

شکل(1-33) واکنش آب پوشی مستقیم هالوپیریمیدین در شرایط اسیدی و قلیایی 19

شکل(1-34) واکنش افزایشی پیریمیدین با استفاده از واکنشگرهای گرینیارد 19

شکل(1-35) واکنش جانشینی هسته دوستی هالو پیریمیدین با یون آلکوکسی 19

شکل(1-36) واکنش جابجایی هالوژن ترکیب دی هالو پیریمیدین در حضور HI 20

شکل(1-37) سنتز پیریمیدین از واکنش پروپینوئیل اورتان با آنیلین 20

شکل(1-38) سنتز پیریمیدین از واکنش β-آمینوایمین با فرمالدهید 21

شکل(1-39) سنتز پیریمیدین از واکنش β-آمینو استر غیر اشباع با ترکیب ایزوسیانات 21

شکل(1-40) سنتز پیریمیدین از واکنش اتیل 3-آمینو-2،4ی سیانو کروتونات با 2،2،2-تری کلرواستو نیتریل 21

شکل(1-41) سنتز پیریمیدین از واکنش N-فرمیل آمیدین با دی متیل مالونات 22

شکل(1-42) ) سنتز پیریمیدین از واکنش دیلز-آلدر آزادی ان ها با آلکینهای فقیر الکترون 22

شکل(1-43) سنتز پیریمیدین با استفاده از هم ارزهای β-دی آلدهید 23

شکل(1-44) سنتز پیریمیدین با استفاده از مالوناتهای استخلافدار 23

شکل(1-45) سنتز پیریمیدین از واکنش مالونونیتریل با تیواورهN –استخلافدار 23

فصل دوم

شکل(2-1) شمای کلی سنتز دو مرحله ای مشتقات پیرانوپیران (e-a124) و مشتقات پیریمیدوپیرانوپیران (e-a125) 25

شکل(2-2) مکانیسم تهیه ی مشتقات آریلیدن مالونونیتریل 26

شکل(2-3) مکانیسم سنتزمشتقات 2-آمینو-3-سیانو-4-(آریل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]2،3- [cپیران-5-اون 27

شکل(2-4) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (4-متوکسی فنیل) -7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون 28

شکل(2-5) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (4-متوکسی فنیل) -7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون 28

شکل(2-6) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (3-متوکسی فنیل) -7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون 29

شکل(2-7) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو3،2- [cپیران-5-اون 30

شکل(2-8) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون 31

شکل(2-9) مکانیسم سنتزمشتقات 4-آمینو-5-(آریل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3-[cپیران-6- اون 32

شکل(2-10) مکانیسم واکنش جانبی تشکیل فراورده پیریمیدوپیرانوپیران-4-اون 34

شکل(2-11) واکنش تولید آمیدین 35

شکل(2-12) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3-[c پیران-6- اون 36

شکل(2-13) الگوی پیشنهادی گسست (a125) 37

شکل(2-14) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3-[c پیران-6- اون 38

شکل(2-15) الگوی پیشنهادی گسست (b125) 39

شکل(2-16) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3- [cپیران-6- اون 40

شکل(2-17) الگوی پیشنهادی گسست (c125) 41

شکل(2-18) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3- [cپیران-6- اون 42

شکل(2-19) الگوی پیشنهادی گسست (d125) 44

شکل(2-20) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3- [cپیران-6- اون 44

شکل(2-21) الگوی پیشنهادی گسست (e125) 46

شکل(2-22) واکنش های سنتز برخی مشتقات نفتالو پیرانوپیریمیدین 48

قیمت فایل فقط 99,000 تومان برچسب ها :

 • پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی با عنوان پیران های شیمی
 • پیران
 • پیریمیدین
 • ترکیبات آلی
 • مشتقات نوینی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی با عنوان پیران های شیمی
 • خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد شیمی
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی
 • fileina
 • مقالات ترجمه شده