ترجمه مقاله الگوریتم آشکارسازی بن بست موازی

Parallel Deadlock Detection Algorithm

الگوریتم آشکارسازی بن بست موازی.

رشته: ریاضی

فرمت فایل ترجمه شده: Word

شمار صفحه: 15

دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله

چکیده ترجمه

مشکلات 1، 2، 3 ذکر شده در بخش 3.3.3، اجرای جلوگیری از بن بست ها (وقفه ها) را در سیستم های واقعی پیچیده می کند. روش جدید ما برای ادغام شناسایی این بن بست ها و اجتناب از آن ها (اگرچه نیازمند اطلاعات پیشرفته نمی باشد، دانش مقدماتی از شرایط منابع)، سهمی در سازگاری راحت تر جلوگیری از این بن بست ها در MPSoC، با تطبیق حداکثر آزادی به همراه مزایای های اجتناب از این بن بست ها، دارد (یعنی همزمانی حداکثر درخواست ها و تایید آن بستگی به مسیرهای اجرایی خاص دارد). DAU از این بن بست ها بدون مجوز به درخواست دیگری که منجر به بن بست می گردد، جلوگیری می کند. در مورد تغییر مسیر که در نتیجه تلاش به منظور جبوگیری از بن بست ها می باشد، DAU از یکی از پردازشگرهای مرتبط با این تغییر مسیر می خواهد تا منابع را منتشر کرده به گونه ای که این تغییر مسیر مشخص گردد.