مدیریت اجرا و نگهداری سیستم های آبیاری

دسته: کشاورزی و زراعت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 118 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 191

مدیریت اجرا و نگهداری سیستم های آبیاری

پیشگفتار:

هدف از نگارش متن حاضر آن است که با توضیح کامل مراحل مختلف یک طرح، به گردانندگان تشکل های گروهی در زمینه ی اجرای وظایف محوله، کمک شود.

الف) طرح توسعه:

طرح توسعه شامل مراحل زیر است:

تهیه و جمع آوری اطلاعات

فرایند برنامه ریزی و طراحی

تشکیل گروه

تجهیز گروه

و سرانجام امور تکمیلی.

هر یک از مراحل فوق به زیر شاخه هایی تقسیم می شوند. توضیحات کامل مراحل یاد شده در کتاب آمده است.

ب) توضیحاتی درباره ی کتابچه راهنما:

در ابتدای هر فصل یکی از مراحل طرح توسعه شرح داده شده و در ابتدای آن کلیاتی از اطلاعات ذیل درج گردیده است:

گروه هدف: در این قسمت مشخص شده که کدام فرد یا گروه کشاورزی در مرحله ی مورد بحث، مسئولیت دارد. گروه هدف می تواند شامل کلیه ی کشاورزان یک روستا و حومه ی آن، اعضای گروههای ویژه، اعضای شورا، اعضای هیئت مدیره، کارگران فنی حوزه ی آبیاری و غیره باشد.

کارمندان مسئول: در این بخش از کارمندانی از موسسات دولتی یا خصوصی نام برده شده که در مرحله ی مورد نظر، مسئولیت خاصی را برعهده دارند.

NGOها: سازمان های غیر دولتی که در زمینه های خاصی فعالیت دارند.

زمان بندی: مشخص می کند طی چه زمانی پس از اتمام یک مرحله، مرحله ی بعدی آن باید آغاز شود.

اهداف اصلی: نتیجه ای است که طی هر مرحله از طرح توسعه باید حاصل شود.

روش ها: مشخص می کند که در هر مرحله از چه روشهایی می توان بهره جست. (مصاحبه، گفتگوهای گروهی یا خصوصی، نظرسنجی، سخنرانی، مباحثه، مشاهده و…)

اسناد: در هر مرحله از طرح، اسناد و مدارک خاصی مورد نیاز است.

تجهیزات سمعی بصری: گردانندگان تشکل ها باید در هنگام ملاقات با کشاورزان، از امکاناتی مانند فلوچارت، نقشه، طرح و عکس استفاده کنند. بخصوص استفاده از فلوچارت برای جلب توجه و آموزش کشاورزان، در حین سخنرانی توصیه می شود. پس از چند جلسه، بروشور یا اطلاعیه ای که حاوی خلاصه مطالب باشد، باید بین کشاورزان توزیع شود. در ضمیمه ی 2، متن کلیه ی اطلاعیه ها و فلوچارت ها درج شده است. وظایف ویژه ی گروه های آبیاری عبارتند از:

• تهیه ی یک طرح اجرایی که شامل جداول توزیع آب آبیاری و الگوی کشت است.

• ارایه ی کلیه ی اطلاعات لازمه، مانند الگوی کشت و نیاز آبی به حوزه ی آبیاری.

اطلاعات و دستورالعمل ها:

تحت این عنوان و به منظور کمک به گردانندگان تشکل ها در راستای اجرای مراحل طرح، یک سری اطلاعات کلی و دستورالعمل های مهم ارایه شده است.

در این راستا برای بیان موضوعات مختلف ازنمادهای متفاوتی استفاده شده است:

: اطلاعات مهم و یا دستورالعمل.

 : توصیه به پرهیز از شرایطی ویژه یا عدم انجام کاری خاص.

: فلوچارت هایی که توصیه می شود.

: بروشور/ اطلاعیه ای که باید توزیع گردد.

: کپی اسناد و سایر اطلاعاتی که در ضمیمه آمده است.

ج) ثبت فعالیت ها:

توصیه می شود گردانندگان تشکل ها با استفاده از اطلاعات کلی مربوط به بازدیدها، گزارش هایی تهیه و ارایه کنند. این اطلاعات می تواند شامل نام روستا، تاریخ بازدید، تعداد کشاورزان بازدید کننده، هدف از بازدید، موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفته، تصمیمات گرفته شده وبالاخره سایر اقدامات مقتضی باشد

کلمات کلیدی:

سیستم های آبیاری

فعالیت های ترویجی کشاورزی

سیستم های توزیع

حوزه آبیاری

فهرست

پیشگفتار: 17

الف) طرح توسعه: 17

ب) توضیحاتی درباره ی کتابچه راهنما: 17

اطلاعات و دستورالعمل ها: 19

ج) ثبت فعالیت ها: 19

مرحله 1: شناسایی و بازدیدهای اولیه 22

اهداف اصلی: 22

روش ها: 22

1/1) شناسایی: 23

2/1) بازدید اولیه 23

1/2/1) تماس با افراد صاحب نفوذ: 23

2/2/1) معرفی طرح و موسسه ی مجری آن: 24

3/2/1) تبلیغات و فعالیت های آگاه سازی: 26

اهداف اصلی: 27

روش ها: 27

1/2) هدف از فعالیت های آگاه سازی: 28

2/2) جلسات گروهی: 29

اهداف اصلی: 35

روش ها : 35

اسناد: 36

تجهیزات سمعی بصری: هیچ 36

اطلاعات و دستورالعمل : 36

3/3) تهیه ی طرح نظرسنجی: 38

4/3) روش های گردآوری اطلاعات: 39

1/4/3) مصاحبه های رسمی: 39

مصاحبه های انفرادی: 39

مصاحبه های گروهی: 41

2/4/3) گفتگوهای غیررسمی: 43

3/4/3) قدم زدن در روستا: 45

5/3) ساختار طرح نظرسنجی: 45

1/5/3) جلسه ی معارفه 45

هدف از اجرای نظرسنجی: 45

2/5/3) بازدید اولیه از مزرعه: 46

3/5/3) مصاحبه های انفرادی و گروهی: 46

گروه هدف: کلیه ی کشاورزان 47

کارمندان مسئول: متخصصین و کارگران ماهر کشاورزی و گرداننده ی تشکل 47

زمان بندی: چند هفته پس از تکمیل طرح پایه (مرحله ی 3) 47

اهداف اصلی: 47

روش ها: 47

اسناد: هیچ 48

تجهیزات سمعی بصری: هیچ 48

1/4) ایفای نقش به عنوان تسهیل کننده: 48

2/4) بازدیدهای علمی: 48

1/2/4) معرفی و تشریح برنامه ی بازدید: 49

2/2/4) شناسایی سیستم های آبیاری مناسب: 49

3/2/4) انتخاب سیستم های آبیاری مناسب: 50

4/2/4) زمینه سازی برای برگزاری برنامه ی بازدید: 52

5/2/4) اجرای برنامه ی بازدید: 53

6/2/4) جلسه نهایی: 54

3/4) بررسی مشکلات و راه حل آن ها: 54

1/3/4) دستور جلسه ی جلسات مشکل یابی: 55

• انعکاس مشکلات بر روی وایت برد و امتیازبندی آنها به منظور تعیین مشکلات عمده و رعایت اولویت ها (60 دقیقه): 56

• توافق درباره ی راه حل ها (20 دقیقه): 57

• طرح فعالیت (10 دقیقه): 57

• جمع بندی (5 دقیقه): 58

2/3/4) تجهیزات: 59

4/4) اجرای فعالیت های ترویجی کشاورزی: 59

گروه هدف: کلیه ی زمین دارانی که از سیستم های آبیاری پیشنهادی استفاده خواهند کرد. 60

کارمندان مسول: گرداننده ی تشکل و کارمندان طراحی شبکه های آبیاری 60

زمان بندی: چند هفته پس از تکمیل طرح اولیه (مرحله ی 3) 60

اهداف اصلی: 60

روش ها: 60

اسناد: هیچ 60

تجهیزات سمعی بصری: 60

1/5) بالا بردن سطح آگاهی روستائیان در مورد اصول طراحی و ساختار کمیته ی مربوطه: 61

1/1/5) اصول پایه ای فرآیند طراحی مشارکتی: 61

2/1/5) هدف کمیته ی طراحی: 62

3/1/5) وظایف و اختیارات کمیته ی طراحی: 63

4/1/5) ترکیب کمیته ی طراحی: 64

2/5) تشکیل کمیته ی طراحی: 64

3/5) آموزش اعضای کمیته ی طراحی: 65

1/3/5) انتخاب رئیس و منشی کمیته ی طراحی: 65

گروه هدف: اعضای کمیته ی طراحی و کلیه ی زمین دارانی که از سیستم آبیاری پیشنهادی استفاده خواهند کرد. 66

کارمندان مسول: کارشناسان آبیاری، کنتورات چی ها و گردانندگان تشکل ها. 66

زمان بندی: طی یک یا دو هفته پس از تشکیل کمیته ی طراحی (مرحله ی 5) 66

اهداف اصلی: 66

روش ها: 66

اسناد: هیچ 66

تجهیزات سمعی بصری: 66

1/6) اهمیت مشارکت کشاورزان در فرآیند طراحی مشارکتی: 67

2/6) تهیه ی فهرستی از مالکان و زمین داران: 68

3/6) جلسات پیش طراحی: 68

1/3/6) ارایه ی طرح آرایش سیستم: 69

2/3/6) تهیه ی فهرست سلایق و نقطه نظرات کشاورزان: 71

4/6) برگزاری برنامه های بازدید: 72

5/6) جلسات طراحی: 72

1/5/6) ارایه ی جزییات آریش سیستم: 73

2/5/6) گشت و گذار در مزرعه: 74

3/5/6) بازنگری آرایش سیستم: 75

4/5/6) همکاری کشاورزان روستاهای مختلف: 76

5/5/6) انواع سیستم های توزیع: 77

6/5/6) تاسیسات رفاهی: 78

7/5/6) گزارش بازبینی آرایش سیستم: 79

6/6) سازگار کردن آرایش نهایی سیستم با خواسته های کمیته ی طراحی: 79

1/6/6) ارایه ی آرایش نهایی سیستم به کمیته ی طراحی: 80

2/6/6) تصویب و امضای آرایش نهایی سیستم توسط کمیته ی طراحی: 80

3/6/6) رد آرایش نهایی سیستم: 81

گروه هدف: اعضای کمیته ی طراحی و کلیه ی زمین داران 82

کارمندان مسول: گرداننده ی تشکل و کارشناسان آبیاری 82

زمان بندی: طی یک یا دو هفته پس از تصویب و امضای آرایش نهایی سیستم توسط کمیته ی طراحی 82

اهداف اصلی: 82

روش ها: 82

اسناد: 82

تجهیزات سمعی بصری: 82

1/7) فعالیت های کشاورزان در مورد مسئولیت استفاده و نگهداری سیستم و آب بها: 83

1/1/7) مسئولیت در قبال استفاده و نگهداری سیستم: 84

2/1/7) آب بها: 85

2/7) ارایه ی آرایش نهایی سیستم: 86

3/7) تصویب آرایش نهایی سیستم توسط کشاورزان: 86

4/7) امضای موافقت نامه ی آرایش سیستم توسط کمیته ی طراحی: 87

گروه هدف: اعضای کمیته ی طراحی و صاحبان زمین های کشاورزی 89

کارمندان مسول: گرداننده ی تشکلو کارشناسان آبیاری 89

زمان بندی: طی یک یا دو هفته پس از امضای موافقت نامه ی آرایش سیستم (مرحله ی7) 89

اهداف اصلی: 89

روش ها: 89

اسناد: 89

تجهیزات سمعی بصری: 89

1/8) طراحی جزئیات سیستم: 90

1/1/8) ارایه ی طرح های مربوط به جزئیات سیستم: 90

2/1/8) گشت و گذار در مزرعه: 90

3/1/8) بازبینی طرح های مربوط به جزئیات سیستم: 92

4/1/8) گزارش بازنگری طرح ها: 93

5/1/8) ارایه ی طرح های نهایی جزئیات سیستم: 93

2/8) پیش نویس استفاده و نگهداری از سیستم 93

1/2/8)ارایه ی پیش نویس به کمیته ی طراحی: 93

2/2/8) بازبینی پیش نویس توسط کمیته ی طراحی: 95

3/2/8) ارایه ی گزارش درباره ی پیش نویس توسط کمیته ی طراحی: 95

3/8) تصویب پیش نویس و طرح های نهایی جزییات سیستم توسط کمیته: 96

1/3/8) رد پیش نویس و طرح های نهایی جزییات سیستم توسط کمیته: 96

4/8) تصویب پیش نویس و طرح های نهایی جزئیات سیستم توسط کشاورزان 97

1/4/8) ارایه ی پیش نویس و طرح های نهایی جزئیات سیستم به کشاورزان: 97

2/3/8) تصویب پیش نویس و طرح های نهایی جزئیات سیستم توسط کشاورزان: 97

3/3/8) رد پیش نویس و طرح های نهایی جزئیات سیستم توسط کشاورزان: 98

4/8) امضای پیش نویس و طرح های نهایی جزئیات سیستم توسط حوزه ی آبیاری: 98

گروه هدف: کلیه ی زمین دارانی که در طرح شرکت دارند 100

کارمندان مسول: گرداننده ی تشکل 100

زمان بندی: طی یک یا دو هفته پس از امضای موافقت نامه ی طرح (مرحله ی7) 100

اهداف اصلی: 100

روش ها: 100

اسناد: 100

تجهیزات سمعی بصری: 100

1/9) فعالیت های آگاه سازی در مورد تشکیل حوزه و گروه های آبیاری: 100

اهداف تشکیل گروه آبیاری: 101

اهداف تشکیل حوزه ی آبیاری: 102

2/1/9) روش های تشکیل گروه ها و حوزه ی آبیاری: 103

3/1/9) ساختار و وظایف اصلی گروه ها و حوزه آبیاری: 104

ساختار و وظایف اصلی گروههای آبیاری: 104

ساختار و وظایف اصلی حوزه ی آبیاری: 107

2/9) معرفی واحد هیدرولیک ثالثیه و کشاورزان عضو آن 110

1/2/9) شناسایی واحدهای هیدرولیک ثالثیه: 110

2/2/9) معرفی کشاورزان عضو واحد هیدرولیک ثالثیه: 111

3/9) جلسات انگیزه دهی به کشاورزان 111

1/3/9) طراحی جلسات: 111

2/3/9) برگزاری جلسات انگیزه دهی: 112

3/3/9) بررسی سلایق کشاورزان: 113

4/3/9) تهیه ی فهرست اولیه ی اعضای گروه آبیاری: 114

گروه هدف: کلیه ی زمین داران منطقه 116

کارمندان مسول: گرداننده ی تشکل 116

زمان بندی: طی یک یا دو هفته پس از برگزاری جلسات انگیزه دهی کشاورزان واحدهای هیدرولیک ثالثیه 116

اهداف اصلی: 116

روش ها: 116

اسناد: 116

تجهیزات سمعی بصری: 116

قواعد تشکیل گروه آبیاری: 117

1/10) وظایف گروه های آبیاری: 119

2/10) ساختار گروه آبیاری 120

1/2/10) اعضا 120

2/2/10) هسته ی مرکزی 122

3/2/10) کمیته 123

3/10) تدوین قوانین و مقررات گروه آبیاری: 126

1/3/10) قوانین و مقررات: 126

2/3/10) جریمه و مجازات: 130

4/10) تهیه ی فهرست عضویت گروه آبیاری: 131

5/10) رسمیت یافتن قوانین گروه آبیاری: 132

6/10) انتخاب اعضای کمیته: 132

1/6/10) شرایط مورد نیاز برای اعضای کمیته: 132

2/6/10) وظایف و مسئولیت های اعضای کمیته: 133

وظایف و مسئولیت های رئیس: 133

وظایف و مسئولیت های منشی/ خزانه دار: 134

3/6/10) نحوه ی انتخاب یا انتصاب اعضای کمیته: 135

3/6/10) عدم تشکیل گروه آبیاری: 137

7/10) انتخاب نام برای گروه آبیاری: 137

8/10) استخدام نیروی کار: 137

1/8/10) فعالیت یکی از اعضای گروه آبیاری به عنوان مدیر آبیاری: 139

9/10) انتخاب یا انتصاب اعضای شورای حوزه ی آبیاری: 139

گروه هدف: کلیه ی اعضای گروه آبیاری 141

کارمندان مسول: گرداننده ی تشکل 141

زمان بندی: طی یک یا دو هفته پس از تشکیل گروه آبیاری (مرحله ی 10) 141

اهداف اصلی: 141

روش ها: 141

اسناد: 141

تجهیزات سمعی بصری: 141

1/11) برگزاری جلسات بررسی قوانین حوزه ی آبیاری: 142

2/11) مبانی تاسیس حوزه ی آبیاری: 143

3/11) ساختار حوزه ی آبیاری: 144

1/3/11) اعضا: 144

حقوق اعضای حوزه ی آبیاری: 145

وظایف و مسئولیت های اعضای حوزه ی آبیاری: 146

3/3/11) هیئت مدیره: 147

وظایف و اختیارات هیئت مدیره: 148

4/3/11) رئیس: 149

وظایف و اختیارات رئیس: 150

4/11) جلسات مقدماتی تدوین آئین نامه ی حوزه ی آبیاری: 152

1/4/11) مجازات ها و جریمه ها: 154

گروه هدف: اعضای شورا 156

کارمندان مسول: گرداننده تشکل 156

زمان بندی: طی چند هفته پس از تدوین قوانین حوزه ی آبیاری (مرحله 11). 156

اهداف اصلی: 156

روش ها: 156

اسناد: 156

تجهیزات سمعی بصری: هیچ 156

1/12) بازنگری نهایی قوانین حوزه آبیاری: 157

2/12) ارائه بازنگری آئین نامه مقدماتی به حوزه آبیاری: 158

3/12) تصویب و امضای آئین نامه و بخش نامه های حوزه آبیاری: 159

4/12) انتخاب اعضای هیئت مدیره ی حوزه ی آبیاری: 159

1/4/12) انتخاب رئیس حوزه ی آبیاری: 160

5/12) فرم ثبت نام در حوزه ی آبیاری: 160

نقطه ی عطف 2: حوزه ی آبیاری تاسیس گردید. 161

گروه هدف: اعضای هیئت مدیره و شورای حوزه ی آبیاری 162

کارمندان مسول: گرداننده تشکل و کارمندان موسسه ی مجری 162

زمان بندی: طی یک تا دو هفته پس از تایید رسمی حوزه ی آبیاری توسط دولت ترکیه 162

اهداف اصلی: 162

روش ها: 162

اسناد: 162

تجهیزات سمعی بصری: هیچ 162

1/13) ارایه بازنگری موافقت نامه طرح: 163

2/13) امضای موافقت نامه طرح: 164

1/2/13) رد موافقت، از جانب حوزه آبیاری: 164

2/3/14) ممانعت از تحویل آب: 164

4/14) روشهای موجود تعیین و جمع آوری آب بها: 166

5/14) روش های توصیه شده تعیین و جمع آوری آب بها: 166

1/5/14) تعیین مقدار آب بها: 166

2/5/14) جمع آوری آب بها: 167

3/5/14) مجازات و جریمه ها: 168

6/14) بازدید کشاورزان: 169

گروه هدف: اعضای شورای هیئت مدیره حوزه آبیاری، اعضای کمیته گروه آبیاری و کارمندان این دو نهاد. 170

کارمندان مسول: گرداننده تشکل و مهندس آبیاری متخصص در استفاده و نگهداری سیستم 170

زمان بندی: طی دو تا سه هفته پس از تشکیل حوزه آبیاری؛ طی این مدت حوزه آبیاری کاملاً آماده شده و کارمندان متخصصی هم به استخدام در آمده اند. 170

اهداف اصلی: 170

روش ها: 170

اسناد: 171

تجهیزات سمعی بصری: هیچ 171

1/15) آموزش اعضای گروهها و حوزه های آبیاری: 171

1/1/15) آموزش اعضای شورا و هیئت مدیره حوزه آبیاری: 171

2/1/15) آموزش کارمندان حوزه آبیاری: 172

استفاده: 172

نگهداری: 172

3/1/15) آموزش گروههای آبیاری: 173

استفاده: 173

نگهداری: 173

گروه هدف: اعضای شورای هیئت مدیره حوزه آبیاری 174

کارمندان مسول: گرداننده تشکل و مهندس آبیاری 174

زمان بندی: چند هفته پیش از آغاز مراحل احداث (مرحله 17) 174

اهداف اصلی: 174

روش ها: 174

اسناد: هیچ 174

تجهیزات سمعی بصری: فلوچارت شماره 1/16 174

1/16) اهداف تشکیل کمیته احداث 174

2/16) وظایف و اختیارات کمیته احداث: 174

2/16) وظایف و اختیارات کمیته احداث: 175

2/16) ترکیب کمیته احداث سیستم: 175

4/16) تشکیل کمیته طراحی: 176

5/16) آموزش اعضای کمیته نصب سیستم: 176

گروه هدف: اعضای کمیته نصب سیستم 177

کارمندان مسول: گرداننده تشکل و کارشناس آبیاری 177

زمان بندی: در مدت نصب سیستم آبیاری 177

اهداف اصلی: 177

روش ها: 177

اسناد: هیچ 177

تجهیزات سمعی بصری: هیچ 177

1/17) جلسات بازنگری فعالیت ها: 178

گروه هدف: حوزه آبیاری وکلیه مراجع خدمات رسانی 179

کارمندان مسول: کارکنان موسسه مجری و گرداننده تشکل 179

زمان بندی: پس از تشکیل حوزه آبیاری (مرحله 12)، نحوه خدمات رسانی می تواند مورد توافق واقع شود. 179

اهداف اصلی: 179

روش ها: 179

اسناد: موافقت نامه خدمات رسانی (1/18). 179

تجهیزات سمعی بصری: هیچ 179

1/18) نوع موافقت نامه خدمات رسانی: 180

2/18) مفاد اصلی موافقت نامه: 180

3/18) تهیه موافقت نامه های خدمات رسانی: 182

1/3/18)تهیه موافقت نامه خدمات رسانی بین حوزه آبیاری وشرکت مجری طرح: 183

مرحله 19: بازبینی نهایی و انتقال مسئولیت استفاده و نگهداری 184

گروه هدف: اعضای کمیته نصب کننده سیستم و همچنین اعضای شورا و هیئت مدیره حوزه آبیاری. 184

کارمندان مسول: گرداننده تشکل و مهندس آبیاری 184

زمان بندی: حداکثر یک ماه پس از تکمیل مراحل نصب سیستم (مرحله 17). 184

اهداف اصلی: 184

روش ها: 184

اسناد: موافقت نامه انتقال مسئولیت 184

تجهیزات سمعی بصری: هیچ 184

1/19) بررسی نهایی 185

2/19) تهیه و تصویب موافقت نامه انتقال مسئولیت به هیئت مدیره حوزه آبیاری: 185

3/19) پذیرش موافقت نامه انتقال مسئولیت از جانب شورای حوزه آبیاری: 187

4/19) مراسم امضای موافقت نامه انتقال مسئولیت: 188

نقطه عطف 3: موافقت نامه انتقال مسئولیت امضا شد. 188

گروه هدف: اعضای شورا و هیئت مدیره حوزه و همچنین گروه آبیاری. 189

کارمندان مسول: کارشناس استفاده و نگهداری سیستم و گرداننده تشکل 189

زمان بندی: بلافاصله پس از امضای موافقت نامه انتقال مسئولیت و پذیریت مسئولیت استفاده و نگهداری از سیستم توسط حوزه آبیاری (مرحله 10). 189

اهداف اصلی: 189

روش ها: 189

اسناد: موافقت نامه خدمات رسانی 190

تجهیزات سمعی بصری: هیچ 190

1/20) نظارت های منظم: 190

2/20) حل اختلافات: 190

3/20) داوری اختلافات: 191

قیمت فایل فقط 27,000 تومان برچسب ها :

  • مدیریت اجرا و نگهداری سیستم های آبیاری
  • دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی کشاورزی
  • خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی مهندسی کشاورزی
  • پایان نامه کارشناسی مهندسی کشاورزی
  • پایان نامه لیسانس مهندسی کشاورزی
  • نمونه مقالات رشته مهندسی کشاورزی
  • پایان نامه در رشته مهندسی کشاورزی با عنوان مدیریت اجرا و نگهداری سیستم های آبیاری
  • مدیریت اجرا و نگهداری سیستم های آبیاری