طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استاندارد PMBOK

دسته: سایر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 325 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 262

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-سیستم و بهره وری

طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استاندارد PMBOK

چکیده

هدف از انجام این پایان نامه طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استانداردPMBOK می باشد.پس از بررسی و مطالعه فرآیند ها و حوزه های تعیین شده در این استاندارد، به مطالعه روش ها و فرآیندهای مدیریت پروژه در سازمان مورد مطالعه پرداخته می شود.در قدم بعدی با طراحی چک لیست ها ی ممیزی، ممیزی سازمان انجام می گیرد تا فاصله بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب هماهنگ با استانداردPMBOK مشخص شده و نقاط ضعف و قدرت سازمان نیز مشخص گردد. پس از شناخت کافی نسبت به وضعیت های موجود و مطلوب ، به طراحی سامانه ای جهت استقرار این استاندارد پرداخته میشود، که نتایج حاصل از این طراحی به صورت نمودار های گردش کار، کاربرگ ها، روش های اجرایی و دستورالعمل ها حاصل شدند.

کلمات کلیدی:

فرایند

ممیزی

کاربرگ

چک لیست

مدیریت پروژه

نمودار گردش کار

استاندارد PMBOK

حوزه های مدیریت پروژه

مقدمه

پس از پیدایش مدیریت پروژه در چند دهه اخیر و همزمان با پیچیده تر و بزرگتر شدن پروژه ها ، سازمانها به صورت گسترده ای به استفاده از دانش مدیریت پروژه روی کرده و فرهنگ به کار گیری و استفاده از این دانش ارتقاء یافته است.از این جهت نیاز سازمانها به چارچوبی نظام مند جهت مدیریت پروژه به خوبی احساس می گردد.در این زمینه استانداد های زیادی ارائه گشته که استاندارد PMBOK که توسط موسسه PMI ارائه گردیده است، کاملترین استانداردی است که امروزه مورد استفاده سازمانها قرار میگیرد. اما موسسه PMI تنها به بیان استاندار پرداخته و روش مدونی برای طراحی و پیاده سازی آن ارائه ننموده است ، که از این جهت در کشور ما استفاده از این استاندارد بسیار محدود است. در این جا به رویکرد طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه در شرکت خود پرداخته ایم.

این پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده است .در فصل اول به صورت مساله ، اهداف پژوهش، فرضیات و سوالهای پژوهش بیان گردیده است.در فصل دوم به پیشینه ادبیاتی موضوع پرداخته شده است .درفصل سوم به طرح پژوهش ومطالعه موردی پرداخته و درفصل چهارم روش انجام کار ونتایج تحقیق ارائه گردیده است و فصل پنجم نیز بحث و نتیجه گیری می باشد.

فهرست مطالب

چکیده

1 بیان مساله فصل اول

2 مقدمه 1-1

2 اهداف پژوهش 1-2

3 اهمیت و ضرورت موضوع 1-3

5 سوال های پژوهش 1-4

6 فرضیه های پژوهش 1-5

8 پیشینه ادبیاتی پژوهش فصل دوم

9 تاریخچه مدیریت پروژه 2-1

10 مقدمه 2-2

11 پروژه 2-3

12 منشورپروژه 2-4

13 شرح قدم به قدم جزییات پیشرونده یک طرح 2-5

13 توصیف محصول 2-6

13 مدیریت پروژه 2-7

14 رابطه با دیگر جنبه های مدیریت پروژه 2-8

15 برنامه 2-9

16 زیر پروژه 2-10

16 مدیریت سرمایه 2-11

16 بیانیه محدوده 2-12

16 ساختار شکست کار 2-13

17 WBSپیمانی 2-14

17 ساختار شکست سازمانی 2-15

17 ساختار شکست منابع 2-16

17 ساختار شکست پروژه 2-17

17 زمینه مدیریت پروژه 2-18

17 فاز پروژه 2-19

18 اقلام قابل عرضه پروژه 2-20

18 چرخه حیات پروژه 2-21

20 سهامداران 2-22

20 تاثیرات سازمانی 2-23

21 سیستم سازمانی 2-23-1

22 سبک ها و فرهنگ های سازمانی 2-23-2

23 ساختار سازمانی 2-23-3

24 مهارت های کلیدی مدیریت عمومی 2-24

25 تاثیرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی 2-25

30 فرایند های مدیریت پروژه 2-26

31 گرو ه های فرآیندی 2-27

32 کنش های فرآیندی 2-28

32 بازنمایی فرایندهای مدیریت پروژه 2-29

34 حوزه های مدیریت پروژه 2-30

34 مدیریت یکپارچگی پروژه 2-30-1

37 مدیریت محدوه پروژه 2-30-2

39 مدیریت زمان پروژه 2-30-3

44 مدیریت هزینه پروژه 2-30-4

48 مدیریت کیفیت پروژه 2-30-5

52 مدیریت منابع انسانی پروژه 2-30-6

54 مدیریت ارتباطات پروژه 2-30-7

57 مدیریت ریسک پروزه 2-30-8

63 مدیریت تدارکات پروژه 2-30-9

66 طرح پژوهش-مطالعه موردی فصل سوم

67 معرفی پروژه و سازمان 3-1

68 ساختار شکست کار پروژه 3-2

74 چارت سازمانی مشارکت 3-3

76 برنامه زمان بندی پروژه 3-4

105 گزارش کارایی (ماهانه) پروژه 3-5

106 جداول مقایسه ای پروژه 3-5-1

113 نمودار های

S-CURVE 3-5-2

122 لیست فعالیت های انجام شده درماه گزارش 3-5-3

125 لیست نیروی انسانی فعال در سایت 3-5-4

127 لیست ماشین آلات سایت 3-5-5

130 نمودارهای میله ای 3-5-6

133 روش انجام کار-نتایج تحقیق فصل چهارم

134 روش انجام کار الف

134 مقدمه 4-1

135 طراحی حوزه ها و فرآیندهای دارای اولویت 4-2

135 مرحله شناخت و جمع آوری اطلاعات 4-3

136 ماتریس ارتباطی نوع اول 4-3-1

138 ماتریس ارتباطی نوع دوم 4-3-2

139 مزایا و معایب ماتریس ارتباطی نوع اول 4-3-3

140 مزایا و معایب ماتریس ارتباطی نوع دوم 4-3-4

141 چگونگی طراحی چک لیست های ممیزی 4-4

141 مرحله اجرای ممیزی 4-5

142 مستند سازی چک لیست ها 4-6

142 جمع آوری و تحلیل اطلاعات برای طراحی 4-7

145 طراحی سامانه مدیریت پروژه

4-8

146 روش های اجرایی 4-9

147 نمودار های گرد ش کار 4-10

148 کاربرگ ها 4-11

148 دستورالعمل ها 4-12

148 مرحله بررسی و کنترل طراحی 4-13

149 بررسی و کنترل یافته های مرحله شناخت 4-13-1

149 بررسی و کنترل نتایج کار برگ های جمع آوری اطلاعات 4-13-2

149 ساده سازی و بهینه سازی طراحی 4-13-3

150 نتایج طراحی و اصلاح سامانه مدیریت پروژه 4-14

151 نتایج حاصله ب

151 کلیات سامانه 4-15

156 نتایج طراحی حوزه ها 4-16

156 مدیریت یکپارچگی

-کاربرگ ها 4-16-1

159 مدیریت محدوده

-کاربرگ ها 4-16-2

163 مدیریت هزینه

-کاربرگ ها 4-16-3

169 مدیریت زمان

-کاربرگ ها 4-16-4

191 مدیریت کیفیت

-کاربرگ ها 4-16-5

201 مدیریت ارتباطات

-کاربرگ ها 4-16-6

205 مدیریت تدارکات

-کاربرگ ها 4-16-7

بحث ونتیجه گیری فصل پنجم

211 مقدمه 5-1

211 نتایج حاصل شده 5-2

212 مزایای استقرار سامانه 5-3

214 موضوعات پیشنهادی برای ادامه تحقیق 5-4

215

پیوست

238 فهرست منابع

241 Abstract

فهرست جداول

23 جدول 1-2 تاثیرات ساختار سازمانی بر پروژه ها

33 جدول 2-2بازنمایی جایگاه فرآیندهای حوزه های مدیریت پروژه در مقابل گروههای فرآیندی مرتبط

77 جدول 3-1 WBS پروژه

84 جدول 3-2 وقایع مهم پروژه(Milestones)

86 جدول 3-3 فعالیت های دارای محدودیت

88 جدول3-4 برنامه زمان بندی پروژه، منهای ریز فعالیت ها

107 جدول 3-5درصد پیشرفت های برنامه ای و عملکردی مهندسی پروژه بهره برداری و نمک زدائی مسجد سلیمان

108 جدول 3-6-جدول پیشرفت فیزیکی پروژه واحد بهره برداری و نمکزدایی

109 جدول 3-7-جدول پیشرفت فیزیکی پروژه خط انتقال نفت و خطوط لوله جریانی

110 جدول3-8-جدول پیشرفت فیزیکی پروژه انتقال برق

111 جدول 3-9-جدول پیشرفت فیزیکی پروژه تاسیسات جنبی

112 جدول 3-10-درصدهای پیشرفت برنامه ای و عملکردی پروژه احداث واحد بهره برداری و نمک زدایی مسجدسلیمان به تفکیک چهار پروژه

122 جدول 3-11 لیست مدارک ارسالی مهندسی

123 جدول3-12-وضعیت فعالیت های اجرایی پروژه

125 جدول 3-13لیست نیروی انسانی فعال پروژه

127 جدول 3-14 لیست ماشین آلات پروژه

137 جدول 4-1 ماتریس نوع اول

139 جدول 4-2 ماتریس ارتباطی نوع دوم

15 شکل 2-1ارتباط مدیریت پروژه با دیگر جنبه های دانش مدیریت

19 شکل 2-2 نمونه کلی از چرخه حیات پروژه

24 شکل 2-3-سازمان عملکردی

25 شکل 2-4-سازمان پروژه ای

26 شکل 2-5-سازمان ماتریس قوی

35 شکل 2-6-فرایندهای اصلی مدیریت یکپارچگی

37 شکل 2-7-فرایندهای اصلی مدیریت محدوده

40 شکل 2-8- فرایندهای اصلی مدیریت زمان

45 شکل 2-9- فرایندهای اصلی مدیریت هزینه

49 شکل 2-10- فرایندهای اصلی مدیریت کیفیت

52 شکل 2-11- فرایندهای اصلی مدیریت منابع انسانی

55 شکل 2-12- فرایندهای اصلی مدیریت ارتباطات

58 شکل 2-13- فرایندهای اصلی مدیریت ریسک

62 شکل 2-14- فرایندهای اصلی مدیریت تدارکات

70 شکل 3-1 ساختار شکست کار –سطح صفر

70 شکل 3-2-ساختار شکست کار-سطح 1-الف

71 شکل 3-3-ساختار شکست کار-سطح1-ب

72 شکل-3-4-ساختار شکست کار-سطح1-ج

73 شکل-3-5-ساختار شکست کار-سطح1-د

74 شکل-3-6-ساختار شکست کار-سطح1-ح

75 3-7 چارت سازمانی

114 شکل 3-8-نمودار s-curve پروژه بهره برداری و نمکزدایی

115 شکل 3-9-نمودار s-curve واحد نمکزدایی

116 شکل 3-10-نمودار s-curve واحد انتقال نفت و خطوط لوله جریانی

117 شکل3-11- نمودار s-curve واحد انتقال نفت و خط انتقال برق

118 شکل 3-12-نمودار s-curve واحد تاسیسات جانبی

119 شکل 3-13-نمودار s-curve مهندسی

120 شکل 3-14-نمودار s-curve تدارکات

121 شکل 3-15-نمودار s-curve اجرا

131 شکل 3-16 وضعیت خرید داخل-پروژه 1

131 شکل 3-17 وضعیت خرید خارج-پروژه 1

131 شکل 3-18-خرید داخل پروژه 2

131 شکل 3-19 خرید خارج-پروژه 2

132 شکل 3-20 خرید پروژه 3

132 شکل 3-21خرید داخل- پروژه 4

132 شکل 3-22 خرید خارج- پروژه 4

144 شکل 4-1 کاربرگ تجزیه و تحلیل کفایت داده ها

152 شکل 4-2 نمودار گردش کار کلی سامانه مدیریت پروزه

157 شکل 4-3 نمودار گردش کار مدیریت یکپارچگی

164 شکل 4-4 نمودار گردش کار مدیریت هزینه

165 شکل 4-5 نمودار گردش کار فرایند بودجه بندی

1741 شکل 4-6 نمودار گردش کار مدیریت زمان

172 شکل 4-7 نمودار گردش کار فرایند تعریف فعالیت ها

177 شکل 4-8 نمودار گردش کار توالی فعالیت ها

179 شکل 4-9 نمودار گردش کار برآورد مدت زمان فعالیت

186 شکل 4-10 نمودار گردش کار زمان بندی پروژه

192 شکل 4-11 نمودار گردش کار مدیریت کیفیت

206 شکل 4-12 نمودار گردش کا مدیریت تدارکات

قیمت فایل فقط 185,000 تومان برچسب ها :

  • طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استاندارد PMBOK
  • مدیریت پروژه
  • نمودار گردش کار
  • استاندارد PMBOK
  • حوزه های مدیریت پروژه
  • طراحی سیستمی نظام مند
  • سازمان های پروژه ای
  • بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استاندارد PMBOK
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع