مدلسازی و مقایسه رفتاری سیم پیچ های استوانه ای، دیسکی پیوسته و درهم ترانسفورماتور قدرت با هسته خطی و غیرخطی توسط نرم افزار EMTP

دسته: سایر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 211 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 18

مدلسازی و مقایسه رفتاری سیم پیچ های استوانه ای، دیسکی پیوسته و درهم ترانسفورماتور قدرت با هسته خطی و غیرخطی توسط نرم افزار EMTP

چکیده

از آنجایی که برای بهبود توزیع ولتاژ و دامنه نوسانات ولتاژ شکل سیم پیچی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، مقاله حاضر روشی جهت مدلسازی سیم پیچ های استوانه ای و دیسکی پیوسته در ترانسفورماتورهای قدرت ارایه می دهد. بر مبنای روش مذکور برنامه ای توسط نرم افزار EMTPنوشته شده است که به کمک آن رفتار این دو سیم پیچی با اعمال موج ضربه با یکدیگر مقایسه شده است. سپس طرح مدلسازی سیم پیچی دیسکی درهم ارایه شده است. همچنین مقاله حاضر اثر القاء متقابل بین حلقه های سیم پیچی با هسته خطی را به کمک برنامه کمکی BCTRANو با هسته غیرخطی را به روش جدید، مورد بررسی قرار داده است.نتایج شبیه سازی نشان داده است که توزیع ولتاژ ضربه در سیم پیچ های دیسکی درهم به مراتب بهتر از انواع دیگر می باشد. همچنین مشاهده شده است که رفتار هسته بر فرکانس و دامنه نوسان بوجود آمده، مؤثر است به طوری که در حالت هسته خطی میزان آن بسیار کمتر بوده است.

واژه های کلیدی :

EMTP

ترانسفورمر قدرت

سیم پیچ های استوانه ای

دیسکی پیوسته و درهم

هسته خطی و غیر خطی

مقدمه

طیف فرکانسی انواع ولتاژهای ضربه ای کلیدزنی تا چندین کیلوهرتز و طیف فرکانسی ولتاژهای ضربه ای صاعقه تا چندین صد کیلوهرتز می باشد. در چنین فرکانسهایی ظرفیت های سیم پیچی ترانسفورماتور را باید در نظر گرفت. اگر چه در کارکرد عادی با فرکانس قدرت، نیازی به در نظر گرفتن این ظرفیتها نمی باشد.ظرفیت های موجود بین سیم پیچ های ترانسفورماتور و قسمتهای زمین شده (هسته، تانک و غیره) داخل هر سیم پیچی بین دیسکها، دورها و لایه ها و تک تک سیم پیچ ها مطرح می باشند. به علت وجود این ظرفیتها، توزیع اضافه ولتاژها در لحظات اولیه برخورد موج به سیم پیچی ترانسفورماتور یکنواخت نخواهد بود]6[، به عبارت دیگر، در فرکانس قدرت، ولتاژ اعمالی به دو سر سیم پیچی، بین حلقه های آن به طور تقریباً خطی تقسیم می شود و تمام حلقه ها تقریباً به یک نسبت تحت تنش ولتاژ قرار می گیرند، در حالی که در هنگام برخورد این امواج، ظرفیت های بسیار کوچک خود را نشان داده و سیستم به صورت نوسانی عمل می کند، بنابراین در این حالت رفتار متفاوتی نسبت به فرکانس قدرت مواجه هستیم.

در فرکانس نامی و با صرفنظر از مقاومت اهمی، سیم پیچی ترانسفورماتور مانند یک اندوکتانس خالص عمل می کند و تأثیر ظرفیت های خازنی کوچک سیم پیچی نیز ناچیز می باشد، اما در فرکانسهای بالاتر راکتانس سیم پیچی خیلی بزرگ می شود و در این حالت راکتانس ناشی از ظرفیت های خازنی به شدت کاهش می یابد. در نتیجه جریانهایی با فرکانس بالا، از مسیر خازنها عبور می کنند، مثلاً اگر یک موج مربعی به سیم پیچ ترانسفورماتور برسد، توزیع ابتدایی ولتاژ را ظرفیت های خازنی تعیین می کنند چرا که پیشانی موج مربعی دارای طیف بسیار وسیعی می باشد و توزیع نهایی ولتاژ به اندوکتانسها بستگی دارد، زیرا با صرفنظر از پیشانی موج مربعی این موج به صورت یک ولتاژ ثابت با فرکانس صفر می باشد.

فهرست مطالب

مدلسازی و مقایسه رفتاری سیم پیچ های استوانه ای، دیسکی پیوسته و درهم ترانسفورماتور قدرت با هسته خطی و غیرخطی توسط نرم افزار EMTP 1

واژه های کلیدی : 2

چکیده 3

مقدمه 3

مدار معادل سیم پیچی در حالت گذرا (مدل مشروح) 4

شکل (1). مدار معادل سیم پیچی در حالت گذرا 5

شکل (3).شماتیک سیم پیچی استوانه ای 6

شکل (4).شماتیک سیم پیچی دیسکی پیوسته 6

شکل (5-الف). توزیع ولتاژ زمانی در 60% طول سیم پیچی استوانه ای با انتهای زمین شده 7

شکل (5-ب). توزیع ولتاژ زمانی در 60% طول سیم پیچی استوانه ای با انتهای زمین نشده 7

شکل (6-الف). توزیع ولتاژ مکانی در طول سیم پیچ استوانه ای با انتهای زمین شده 8

شکل (6-ب). توزیع ولتاژ مکانی در طول سیم پیچ استوانه ای با انتهای زمین نشده 8

شکل (7-الف). توزیع ولتاژ زمانی در 60% طول سیم پیچی دیسکی پیوسته با انتهای زمین شده 8

شکل (7-ب). توزیع ولتاژ زمانی در 60 % طول سیم پیچی دیسکی پیوسته با انتهای زمین نشده 9

شکل (8-الف). توزیع ولتاژ مکانی در طول سیم پیچی دیسکی پیوسته با انتهای زمین شده 9

شکل (8-ب). توزیع ولتاژ مکانی در طول سیم پیچی دیسکی پیوسته با انتهای زمین نشده 9

مقایسه رفتاری سیم پیچ های استوانه ای و دیسکی پیوسته 9

مدلسازی سیم پیچ دیسکی درهم بدون اثر القاء متقابل 10

شکل (9). شماتیک سیم پیچی دیسکی درهم 11

شکل (11-الف). توزیع ولتاژ زمانی در 60% و 80% طول سیم پیچی دیسکی پیوسته با انتهای زمین شده 11

شکل (11-ب). توزیع ولتاژ زمانی در 60% و 80% طول سیم پیچی دیسکی پیوسته با انتهای زمین نشده 12

مدلسازی سیم پیچ ترانسفورماتور با در نظر گرفتن هسته خطی و غیرخطی 13

شکل (14-ب). توزیع ولتاژ زمانی در 50% طول سیم پیچی استوانه ای با هسته خطی 15

شکل (14-ج). توزیع ولتاژ زمانی در 50% طول سیم پیچی استوانه ای با هسته غیر خطی 16

نتیجه گیری 17

مراجع 18

قیمت فایل فقط 12,000 تومان برچسب ها :

 • مدلسازی و مقایسه رفتاری سیم پیچ های استوانه ای، دیسکی پیوسته و درهم ترانسفورماتور قدرت با هسته خطی و غیرخطی توسط نرم افزار EMTP
 • EMTP
 • ترانسفورمر قدرت
 • سیم پیچ های استوانه ای
 • دیسکی پیوسته و درهم
 • هسته خطی و غیر خطی
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید مقاله و تحقیق برق
 • مدلسازی و مقایسه رفتاری با نرم افزار EMTP