مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران

قیمت: 56000 ریال

مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران

چکیده

هدف پژوهش مقایسه رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران در سال 1387 میباشد. حجم نمونه 100 نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ بوده است و برای بررسی فرضیه ها از آزمون t گروه های مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشادن داد تفاوت معناداری بین رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه … 1

بیان مسئله … 3

سوالات پژوهش … 4

فرضیه های پژوهش … 4

اهداف پژوهش … 4

اهمیت و ضرورت پژوهش … 5

تعریف متغیرهای پژوهش … 6

فصل دوم: پیشینه های پژوهش

مقدمه … 7

تعریف ازدواج … 8

عشق و ازدواج … 10

مقاصد ازدواج … 10

رضایت زناشویی … 11

12 نکته مهم مربوط به مکمل های زناشویی در ازدواج … 12

اشتغال زن … 14

تعریف شغل و اشتغال … 14

علل کار کردن … 15

اشتغال زنان و برداشتهای متعدد … 16

انگیزه ها و عوامل اشتغال زن … 17

آثار و نتایج اشتغال زن … 18

اثرات اشتغال زن بر شوهر … 19

زنان شاغل و رضایت از زندگی زناشویی … 20

مروری بر پژوهش های داخلی … 21

مروری بر پژوهش های خارجی … 22

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه … 24

طرح پژوهش … 24

جامعه آماری … 24

روش نمونه برداری … 25

ابزار پژوهش … 25

پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ … 25

روایی و اعتبار پرسشنامه اینریچ … 27

روش ارائه و نمره گذاری پرسشنامه … 27

روش گردآوری داده ها … 27

روش تحلیل آماری … 28

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه … 29

جدول 4-1 … 29

جدول 4-2 … 30

جدول 4-3 … 31

جدول 4-4 … 32

جدول 4-5 … 33

جدول 4-6 … 34

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه … 35

خلاصه تحقیق … 35

نتیجه گیری … 36

پیشنهادها … 37

محدودیت ها … 37

منابع … 39

پیوست … 40

پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ 41