گزارش کارآموزی شرکت آب و فاضلاب رشته حسابداری

قیمت: 50000 ریال

مقدمه:

ازسال 1937میلادی که ((نظریه عمومی سیستمها)) توسط ((لودویک فون برتالنفی)) دانشمند برجسته اتریشی مطرح گردید واژه ((سیستم)) درصدرهمه مفاهیم جاری وتکیه کلامهای متداول قرار دارد.

این مفهوم درهمه رمینه های علوم رواج ریافته ورفته رفته در اصطلاحات فنی وحرفه ای ورسانه های همگانی نیز نفوذ کرده است.

از اواخر دهه 1960میلادی تغیرات وتحولات عمده ای در دانش حسابداری پدید آمده که مهمترین آنها نگرش به ((حسابداری به عنوان یک سیسم اطلاعاتی)) است. درپی این تحولات یکی از رشته های تخصصی ایجاد شده در حسابداری، طرح واجرای سیستمهای حسابداری می با شد.

مقدمه 1

فصل اول: کلیات

اهداف تشکیل سازمان آب وفاضلاب 2

امورمالی سازمان آب وفاضلاب 3

سرفصلهای هزینه تشکیلاتی اداره کل 9

مثال مربوط به پرداخت هزینه توسط تنخواه گردان 11

فصل دوم: سیستم حسابداری

درآمدها 18

حقوق ودستمزد 19

مفهوم استخدام عمومی 20

حقوق ودستمزد سازمان آب وفاضلاب 26

حسابداری طرح 35

نحوه محا سبه استهلاک 39

فصل سوم: دارائی های ثابت

جریان عملیات هنگام تحصیل دارایی ها 50

نحوه کد گذاری وتعریف استقرار وتحویل گیرنده دارایی 55

صورت برداری پایان سال دارایی های ثابت 60

نحوه کد گذارایی اموال جزئی 64

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه گیری 65

ضمائم 66

منابع و مآخذ 67