گزارش کارورزی شرکت ایران خودرو رشته حسابداری

قیمت: 50000 ریال

فهرست مطالب

ایران خودرو در یک نگاه 1
تاریخچه تأسیس ایران خودرو 1
فعالیت های شرکت 2
ایران خودرو و سازندگی 3
شرکت خودروسازان 5
سیستم مالی شرکت ایران خودرو 9
اداره رسیدگی اسناد 10
اداره حقوق و مزایا 11
اداره حسابداری خریدهای خارجی 11
اداره حسابداری اموال 11
اداره دفتر داری و صدور اسناد 12
اداره خزانه داری کل 15
حسن انجام کار 16
اوراق بهادار جاری 17
اداره پرداخت 18
بودجه سفارش کار 19
اداره کل فروش 21
اداره کل حسادباری عمومی 21
قراردادهای ایران خودرو 24
اداره اموال و پروژه ها 25
نحوه ثبت حسابداری اموال 27
نوشتن معین و تفصیل 29
پیمانکاری پروژه های ایران خودرو 33
نتیجه گیری از مدت فعالیت در ایران خودرو 34
تعهد نامه 36
موضوع قرارداد 38