گزارش کاراموزی کارخانه بافندگی تابان

قیمت: 85000 ریال

فهرست

عنوان … صفحه

فهرست … 3

مقدمه … 9

فصل اول

تاریخچه کلی کارخانه … 11

مشخصات کلی و موقعیت کارخانه … 11

فصل دوم

تشکیلات سازمانی کارخانه … 13

فصل سوم

مواد اولیه … 14

محصولات … 15

فصل چهارم

تأسیسات … 17

بخار و آب … 17

دیگ بخار … 17

منبع دیگازور … 17

منبع زمینی … 18

منبع هوایی … 18

چهار منبع استوانه ای در داخل سالن … 18

سالن دیگازور و تهویه … 18

تصفیه آب … 19

منابع سوخت و مصرفی … 19

تخلیه و رسوب گیری دیگ بخار … 19

برق … 19

فصل پنجم

کنترل کیفیت … 21

فصل ششم

گردش مواد اولیه تا محصول … 23

انبار مواد اولیه … 23

رنگرزی … 23

حلاجی … 23

کاردینگ … 24

رینگ … 24

بوبین پیچی … 24

چله پیچی … 24

بافندگی … 24

تکمیل … 25

خیاطی … 25

فصل هفتم

انبار … 26

پرس و عدل بندی کردن … 26

الیاف اکریلیک … 27

الیاف ارلون … 28

الیاف اکریلان … 29

خواص فیزیکی و شیمیایی الیاف اکریلیک … 29

فصل هشتم

ماشین آلات … 30

فصل نهم

رنگرزی … 33

کاربرد مواد مورد استفاده در سالن رنگرزِی … 34

فصل دهم

باز کردن و تمیز کردن الیاف (حلاجی کردن) … 35

اهداف حلاجی … 35

روش حلاجی در کارخانه تابان … 36

طرز کار ماشین باز کننده ولف … 37

آب و روغن زدن الیاف … 39

اهداف آب و روغن زدن به الیاف … 39

روشهای آب و روغن زدن به الیاف … 40

فصل یازدهم

کاردینگ … 41

طرز کار ماشین کاردینگ … 41

قسمت های اصلی ماشین کارد … 46

دستگاه تغذیه … 46

کارد مقدماتی … 48

کارد میانی (بریکو دوم) … 48

کارد نهایی (کاردر) … 49

کندانسور … 49

عملیات کارد … 50

پوشش کارد … 50

تنظیم فواصل بین قسمتهای کارد … 51

نکات مهم در مورد تنظیم فاصله بین قسمتها … 52

عیوب کلی در ماشین کارد … 53

نتایج کلی در مورد عیوب ماشین های کارد … 53

فصل دوازدهم

رینگ … 55

اهداف استفاده از ماشین رینگ … 55

طرز کار ماشین رینگ … 55

قسمتهای اصلی تشکیل دهنده ماشین های رینگ … 56

تاب نخ … 63

فصل سیزدهم

بوبین پیچی … 64

اهداف بوبین پیچی … 64

انواع ماشین های بوبین پیچی … 66

غلطک محرک بوبین … 68

به کار انداختن و متوقف کردن ماشین … 68

کنترل بسته نخ و تنظیم آن … 70

قرار دادن نخ روی بسته … 70

دلایل به کارگیری وسایل توقف دستگاه … 70

وضعیت ماسوره ریسندگی روی ماشین بوبین پیچی … 71

فصل چهاردهم

چله پیچی … 72

قفسه یک ردیفه: (single End) … 75

قسمت جلو ماشین (Head stock) … 75

قسمت توقف الکتریکی (stop motion) … 76

شانه … 77

کشش وارده به نخ در چله پیچی … 77

چله پیچی بخشی (SECTIONAL WARPING) … 79

کیفیت کار چله پیچی … 82

فصل پانزدهم

نخ کشی … 86

ماشین گره زنی … 87

روشهای نخ کشی (چله کشی) … 88

فصل شانزدهم

بافندگی … 89

کناره گیر پارچه … 91

ورد ماشین بافندگی … 92

میل میلک … 92

لامل و دنده شانه ای … 93

غلطک نخ تار (اسنو) … 94

پل نخ تار … 95

پل پارچه … 95

غلطک پیچیدن پارچه … 96

عملیات مختلف در ماشین بافندگی … 96

ماشین ژاکارد … 98

اصول کار ژاکارد … 98

مراحل مختلف آماده کردن یک ماشین ژاکارد … 100

فصل هفدهم

تکمیل … 105

خارزنی … 105

تراش … 107

عیوب ترا ش … 108

طرح فانتزی وجلا دادن به پرز … 108

بخار دادن … 109

خیاطی … 110

منابع … 111