گزارش کاراموزی در نمایندگی ایران خودرو 2

قیمت: 50000 ریال

فهرست مطالب

مقدمه آ

بخش اول: پیاده و سوار کردن قطعات موتور

کلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور 1

آزمایش رینگ های پیستون 10

کلیات مربوط به بستن موتور 13

بستن میل لنگ و کپه های ثابت روی بلوک موتور 13

بستن پیستون، گچن پین و شاتون 15

جا انداختن رینگها روی پیستون 16

جا انداختن پیستون و شاتون 17

بستن اویل پمپ به بلوک موتور 19

بستن فلایویل روی میل لنگ 19

بستن میل سوپاپ 20

بستن دینام واستارت بر روی موتور 24

بخش دوم: تعمیر سیلندر

سائیدگی سیلندر و علل آن 25

سنگ زدن یا پولیش موتور 30

بوش های سیلندر 34

تعمیر ترک های بلوک سیلندر 36

بخش سوم: تعمیر سوپاپ و سرسیلندر

عیب های سوپاپ 37

بخش چهارم: چرخ دنده های جلوی موتور و طرز تنظیم آنها

تایمینگ 41

بخش پنجم: تعمیر شاتون، میل لنگ و یاتاقانها

کلیات مربوط به شاتون و گجن پین 48

سنگ زدن میل لنگ 61

یادآوری 68

ساختمان یاتاقان 71

علل صدمه دیدن یاتاقانها 76

بخش ششم: عیب یابی

کاهش کشش موتور 78

عواملی که در عمر موتور تاثیر دارند 83