گزارش کارآموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو

قیمت: 50000 ریال

فهرست مطالب

مقدمه 1

نمودار سازمانی و تشکیلات 6

ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموز 8

عیب یابی 10

چرخ دنده های جلو موتور و طرز تنظیم آنها 22

تعمیر شاتون، میل لنگ و یاتاقان 30