گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران

قیمت: 53000 ریال

گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران

فرمت: word قابل ویرایش

1) تاریخچه فعالیت شرکت:

2) فعالیت اصلی شرکت:

3) وضعیت اشتغال:

2) مبنای تهیه صورتهای مالی:

3) خلاصه اهم رویه های حسابداری:

3-3 دارائیهای ثابت شهود:

روش و نرخ استهلاک:

مخارج تأمین مالی:

مزایای پایان خدمت کارکنان:

معافیت مالیاتی:

حقوق انتفاعی مشترکین:

حق انشعاب:

حوزه عملیاتی شرکت:

هزینه:

هزینه استحصال آب:

در آمد:

دارایی های ثابت:

استهلاک:

رابط حسابداری انبارها و دارایی ثابت:

الحاق و گسترش:

اقساط:

نحوه ثبت یک پروژه در شرکت و عملیات مالی:

مرحله 1) مطالعات مقدماتی طرح:

مرحله 2) مطالعات تفضیلی طرح که همانند ثبت بالا زده می شود.

مرحله 3) اجرای طرح

ارجاع کار به پیمانکار

شرکت در مناقصه:

انتخاب پیمانکار:

انعقاد قرارداد با پیمانکار:

تنظیم قرارداد پیمانکاری:

تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت:

عملیات اجرائی:

ثبت هزینه های تأسیس کارگاه

تنظیم پرداخت صورت وضعیت کارگاه:

تحویل موقت:

تحولیل قطعی:

نحوه پرداخت صورت وضعیت عملیات پیمانکاری:

حسابداری

ممیزی:

نحوه ثبت آن:

حد اقل حقوق و دستمزد

عمدی:

صورتهای مالی:

فعالیتهای عملیاتی:

فعالیتهای سرمایه گذاری:

فعایتهای تأمین مالی:

حسابرسی: