کاراموزی بافندگی و ریسندگی

قیمت: 58000 ریال

موضوع:

کاراموزی بافندگی و ریسندگی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب:

تاریخچه کارخانه 6

تاسیسات بخار 7

پرزسوزی 13

خشک کن غلتکی 16

استنتر 17

پروسه نساجی 19

شستشو 21

پخت در ژیگر 23

پدیده زردی 27

سفیدگری با اب اکسیژنه 28

سفیدگری در ژیگر 29

رنگزای مستقیم 31

رنگزای راکتیو 33

نسبت مایع و نمک 34

ابکشی و رنگزای گوگردی 35

رنگرزی با ژیگر 36

ماشین رنگرزی بوبین نخ 37

تاسیسات بخار و چیدمان 40

نسخه شستشو و پخت 41

نسخه رنگرزی گوگردی 43

نسخه رنگرزی رنگ راکتیو و مستقیم 45

فهرست اشکال:

ماشین اندازه گیری متراژ پارچه 9

ماشین خشک کن و ترموزل 10

استنتر و ژیگر 11

رنگرزی بوبین و بخار تاسیسات 12

فهرست جداول:

پخت در ژیگر 24

سفید گری در ژیگر 31

طبقه بندی رنگزای مستقیم 33

جدول رنگزاهای موجود در کارخانه 38

مواد مصرفی در کارخانه 39

مقدار رنگ مصرفی 39