کارآموزی ریسندگی و بافندگی (کارخانه ایران پوپلین)

قیمت: 70000 ریال

موضوع:

کارآموزی ریسندگی و بافندگی (کارخانه ایران پوپلین)

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تاریخچه شرکت ایران پوپلین 1

کنترل پارچه های خام 4

مشخصات پارچه های تولید شده درکارخانه 5

مقدمات تکمیل

پرزسوزی 6

سفیدگری بزرگ 11

سفیدگری کوچک 16

شستشو 17

اهارگیری 20

پخت 27

سفیدگری 29

سفیدبرفی 31

مرسریزاسیون 36

ماشین مرسریزه 40

کریشه یا اثر موضعی (شیر شکری) در سطح پارچه 42

چاپ

شابلون سازی 45

ماشینهای چاپ

ماشین چاپ روتاری اشتورک 60

ماشین چاپ روتاری زیمر 66

ماشین فیکسه 71

رنگسازی 75

ماشینهای رنگرزی موجود درسالن

ماشین رنگرزی ترموزول 82

پد- استیم 87

دستگاه شستشوی نهایی 95

تکمیل نهایی

کندانس 98

کالندر 99

ماشین خارزنی 101

ماشین سانفوریزه 106

استنتر 109

نرم کن 119

پرکن 120

ازمایشگاه چاپ

چاپ پیگمنت 122

چاپ راکتیو 126

چاپ دیسپرس- راکتیو 126

چاپ برداشت 127

ازمایشگاه رنگرزی

رنگرزی راکتیو 128

رنگرزی دیسپرس – راکتیو 131

رنگرزی دیسپرس- خمی 133

رنگرزی دیسپرس-گوگردی 134

اسکلت گیری 136

رنگرزی پیگمنت 137

رنگ همانندی (رنگ پیگمنت) 138

ازمایشگاه تکمیل

نرم کن کاتیونی 140

نرم کن سیلیکونی 140

سفیدبرفی 141

ضداب 141

تست ها 143