پروژه مالی طراحی سیستم حسابداری (شرکت آب و فاضلاب)

قیمت: 58000 ریال

موضوع:

پروژه مالی طراحی سیستم حسابداری (شرکت آب و فاضلاب)

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه

شرکت سهامی عام نمونه (در شرف تأسیس) طراحی سیستم اطلاعاتی خود را به ما واگذار مینماید و از ما خواسته میشود که با توجه به طبیعت فعالیت شرکت موردنظر (شرکت در زمینه تولید و فروش فرش ماشینی به فعالیت خواهد پرداخت) و حجم معاملات مختلف، تعداد کارمندان و ظرفیت شرکت سیستمی طراحی شود که با توجه به اصل فزونی منافع جو مخارج وظایف زیر را به نحو احسن انجام دهد

فهرست مطالب

مقدمه

طراحی سیستم حسابداری شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

طراحی زیر سیستمهای حسابداری

مدیریت مالی

دارائیهای ثابت (169 130)

دارائیهای نامشهود (179 170)

بدهیهای بلند مدت (249 220)

حقوق صاحبان سرمایه (299 250)

حسابهای صورت سود و زیان (899 300)

بهای تمام شده کالای فروش رفته (399 350)

سربار کارخانه (499 400)

هزینه های توزیع و فروش (599 500)

هزینه های اداری (699 600)

سایر هزینه ها (749 700)

سایر درآمدها (849 800)

کسور درآمد (899 890)

نحوه کارکرد و ارتباط متقابل

تعداد کارکنان، تفکیک وظایف و نمونه فرمها

حسابداری دریافتها و پرداختها و قراردادها

حسابداری خرید

حسابداری فروش

حسابداری اموال

حسابداری حقوق و دستمزد

زیر سیستم حسابداری صنعتی و انبارداری

زیر سیستم بودجه

حسابرسی داخلی