گزارش کارآموزی آب و فاضلاب غرب تهران

قیمت: 50000 ریال

موضوع:

گزارش کارآموزی آب و فاضلاب غرب تهران

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تاریخچه فعالیت شرکت:

شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران در تاریخ 31/3/71 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و شماره 91000 مورخ 31/3/1371 در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان کرج به ثبت رسیده است شرکت در تاریخ 31/3/71 با انتقال اموال و دارایی ها و تأسیسات آب مشروب از شرکت ها و دستگاههای قلبی و چهارچوب قانون نشان شرکت های آب و فاضلاب و قانون تجارت آغاز به کار کرد.

فهرست مطالب

1) تاریخچه فعالیت شرکت

2) فعالیت اصلی شرکت

3) وضعیت اشتغال

2) مبنای تهیه صورتهای مالی

3) خلاصه اهم رویه های حسابداری

3-3 دارائیهای ثابت شهود

روش و نرخ استهلاک

مخارج تأمین مالی

مزایای پایان خدمت کارکنان

معافیت مالیاتی

حقوق انتفاعی مشترکین

حق انشعاب

حوزه عملیاتی شرکت

هزینه

هزینه استحصال آب

در آمد

دارایی های ثابت

استهلاک

رابط حسابداری انبارها و دارایی ثابت

الحاق و گسترش

اقساط

نحوه ثبت یک پروژه در شرکت و عملیات مالی

مرحله 1) مطالعات مقدماتی طرح

مرحله 2) مطالعات تفضیلی طرح که همانند ثبت بالا زده می شود.

مرحله 3) اجرای طرح

ارجاع کار به پیمانکار

شرکت در مناقصه

انتخاب پیمانکار

انعقاد قرارداد با پیمانکار

تنظیم قرارداد پیمانکاری

تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت

عملیات اجرائی

ثبت هزینه های تأسیس کارگاه

تنظیم پرداخت صورت وضعیت کارگاه

تحویل موقت

تحولیل قطعی

نحوه پرداخت صورت وضعیت عملیات پیمانکاری

حسابداری

ممیزی

نحوه ثبت آن

حد اقل حقوق و دستمزد

عمدی

صورتهای مالی

فعالیتهای عملیاتی

فعالیتهای سرمایه گذاری

فعایتهای تأمین مالی

حسابرسی