تحقیق جدا سازی محصولات طبیعی آبزی

قیمت: 98000 ریال

موضوع:

تحقیق جدا سازی محصولات طبیعی آبزی

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

فهرست

پیشگفتار: 3

1-1: روش کلی مورد استفاده در HBOI: 9

2- جمع آوری و ذخیره ارگانیسم های آبزی. 11

1-2 کنترل ارگانیسم های آبزی: 11

2-2: جمع آوری: 13

3-2: ذخیره ارگانیسم های آبزی: 19

3- استخراج 20

1-3: بی مهرگان: 20

2-3: جلبک های بزرگ: 22

3-3 – طرح روند مورد استفاده در آزمایشگاه. مؤلف در HBOI: 23

برنامه ریزی برای روش جداسازی: 24

1-4 – طرح های تقسیم: 25

24: استخراج فاز جامد: 27

3 4: بیولوتوگرافی: 28

5: کروماتوگرافی ستون: 29

1-5: کروماتوگرافی ستون خلاء: 29

2-6: خالص سازی ترکیبات محلول در آب: اثرات نمک: 34

3-6 – پلی آمین ها: 36

8-6 تولید میکروبی متابولیست های حاصل از بی مهرگان و گیاه: 47

افزایش مقیاس جداسازی محصولات طبیعی 54

2-3: پیشرفت در تحضیر جهت افزایش تیتر: 62

1-2-3- توسعه محیط: 63

2-2-3: طرح آزمایشگاه: 65

3-2-3: بهینه سازی شرایط تخمیر کننده: 69

4-2-3: توسعه مرحله تخم: 70

4 اثر پردازش پایین رود: 71

1-5 – داده های اولیه: 73

2-5 – محصولات درون سلولی: 74

3-5: تولیدات خارج سلولی: 76

4-5: خالص سازی محصول: 78

6 خلاصه بحث: 82

1- دنبال کردن جداسازی محصولات طبیعی: 83

استخراج بیشتر: 84

2-2: شناسایی شیمیایی: 85

3-2: اسپکترومتری جرمی و Lc-Ms: 86

4-2: جداسازی کامل: 86

1-4: جهش یافته های بیوسنتزی: 91

1-1-4: جهش یافته های بیوسنتزی پرادیمیسین: 92

3-1-4: آنالوگ های تریکوتسین: 93

2-4: بازدارنده های آنزیم: 94

2-5: روش شناسی: 97

2-2-5: تحلیل محصولات بیوسنتز مستقیم: 98

3-5: بیوسنتز پیش ماده ای اسکوآلستاتین ها: 99

1-3-5: روش: 102

1-4-5: A54745: 106

2-4-5: میتومایسین ها: 106

5-4-5: تغذیه پیش ماده های طبیعی: 108

6-4-5: هالوژناسیون: 108

6- تغییر شکل زیستی: 109

1-1-6: چه چیز باید تغذیه شود: 111

2-1-6: ارگانیسم ها: 112

3-1-6: شرایط تغذیه: 114

4-1-6: عوامل دیگر: 117

پیشگفتار:

اقیانوس ها در جهان بیش از 70 درسد سطح زمین را می پوشانند و دارای بیش از 200000 بی بهره و گونه های جلبکی هستند. این ارگانیسم ها در جوامع پیچیده و در ارتباط نزدیک با دیگر ارگانیسم ها زندگی می کنند. چه به صورت ارگانیسم های ماکرو (مانند جلبک، اسفنج، نرم تنان پوشش دار و یا به صورت میکرو (مانند باکتریهای غیررشته ای، قارچ ها و آکتینوفایست). بعضی از ارگانیسم ها مواد شیمیایی خود را از منابع غذایی به دست ‚ی آورند اگر چه مابقی آنها ترکیبات را دوباره سنتز می کنند. بعضی از ترکیبات ی توانند توسط میکرو ارگانیسم های مربوطه تولید شوند در حالی که مابقی آنها جهت تولید به یک ارتباط بین میزبان و میکرو ارگانیسم نیاز دارند. مواد شیمیایی یک نمونه خاص می توانند تحت تأثیر زیستگاه و عوامل فصلی و جغرافیایی باشد. در حقیقت منشاء واقعی بیوژنتیکی سنتز محصولات طبیعی آبزی در جامعه این محصولات یک موضوع مورد بحث است.