پایان نامه فلزات سنگین

توضیح مختصر:

پایان نامه بررسی میزان فلزات سنگین در مواد غذایی و انواع ماهی قزل آلا، خلاصه: تعداد 32 نمونه غذا، آب منابع و عضله ماهی به منظور اندازه گیری فلزات سرب و آهن در فصلهای تابستان و پاییز، در دو نوبت با فاصله 3 ماه از چهار مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان چهارمحال بختیاری اخذ شده و مورد …

عنوان کامل: پایان نامه فلزات سنگین

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

  • فرمت فایل دانلودی: rar
  • فرمت فایل اصلی: doc
  • تعداد صفحه: 74
  • حجم: 114 کیلوبایت

عبارات و جملات کلیدی

پایان نامه در مورد فلزات سنگین, دانلود پایان نامه فلزات سنگین, میزان فلزات سنگین مواد غذایی, میزان فلزات سنگین در ماهی قزل آلا, پایان نامه اندازه گیری فلزات سنگین, دانلود پایان نامه رشته شیمی, پایان نامه شیمی فلزات سنگین, پایان نامه شیمی, فلزات سنگی

خلاصه:

تعداد 32 نمونه غذا، آب منابع و عضله ماهی به منظور اندازه گیری فلزات سرب و آهن در فصلهای تابستان و پاییز، در دو نوبت با فاصله 3 ماه از چهار مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان چهارمحال بختیاری اخذ شده و مورد بررسی قرار گرفت.

میزان آهن و سرب به ترتیب در کل نمونه های آب مزارع مختلف برابر با 4/4 ± 6/60 و 2/0 ± 5/2 میکرو گرم بر لیتر، میزان آهن و سرب به ترتیب در کل نمونه های خوراک مصرفی مزارع مختلف برابر با 8/183 ± 4/563 و 1/1 ± 3/3 میلی گرم بر کیلو گرم و همچنین میزان این دو فلز به ترتیب در کل نمونه های ماهی مزارع مختلف برابر با 9/3 ± 7/8 و1/0 ± 3/0 میلی گرم بر کیلو گرم بوده است. با توجه به مقادیر بدست آمده از دو فلز فوق هیچ گونه تفاوت معنی داری در سطح (05/0 > p) بین خوراک، ماهیان و آبهای مختلف مشاهده نشد ولی در کل ارتباط منطقی بین میزان این دو فلز در غذا و ماهیان تغذیه شده از همان غذا مشاهده گردید بطوریکه بیشترین میزان تجمع فلزات سنگین یاد شده در غذای کارخانه شماره 2 و همینطور ماهیان تغذیه شده از این غذا و کمترین میزان تجمع این فلزات در غذای کارخانه شماره 3 و ماهیان تغذیه شده با این خوراک مشاهده شد.

با توجه به استاندارد های FAO برای فلزات سنگین و مقایسه آن با مقادیر بدست آمده در تحقیق حاضر، میزان این فلزات در آب، غذا و عضلات ماهی از حداکثر مجاز پیشنهادی کمتر می باشد. لذا هیچ گونه خطری از جانب این منابع متوجه مصرف کنندگان بعدی مثل انسان نیست.

فهرست مطالب:

خلاصه

فصل اول: مقدمه و طرح تحقیق

1-1- بیان مسئله

1-2- اهداف، فرضیات و سئوالات تحقیق

1-2-1- اهداف تحقیق

1-2-2- فرضیات تحقیق

1-2-3- سئوالات تحقیق

1-3- روش تحقیق و پژوهش

فصل دوم: کلیات تحقیق

2-1- فلزات سنگین

2-1-1- منشاء فلزات سنگین

2-2- سابقه تحقیقات در مورد سرب

2-2-1- سابقه تحقیقات در مورد سرب و اثر آلوده کنندگی آن در انسان

2-2-2- اثر آلوده کنندگی سرب در آب دریا و ماهیان

2-3- سابقه تحقیقات در مورد آهن

2-3-1- سابقه تحقیقات راجع به مسمومیت با آهن و اثر آلوده کنندگی آن بر انسان

2-3-2-اثر آلوده کنندگی آهن در آب دریا و ماهیان

2-3-3- مقادیر استاندارد پیشنهاد شده آهن و سرب از سوی سازمانها و محققان مختلف

فصل سوم: مواد و روش کار

3-1- مواد و لوازم مورد نیاز

3-2- روش کار

3-2-1- تاریخچه دستگاه جذب اتمی

3-2-2- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی

3-2-2-1 روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله

3-2-3- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات

3-2-4-عمل هضم اولیه در فلزات

فصل چهارم: نتایج تحقیق

فصل پنجم: بحث و پیشنهادها

منابع

چکیده انگلیسی

فهرست جدول ها

جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه های خوراک (بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم)

جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب خوراک تولید شده در کارخانه های مختلف (بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم)

جدول 4-3 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه های ماهی (بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم)

جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب ماهیان تغذیه شده از خوراک کارخانه های مختلف (بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم)

جدول 4-5 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه های آب مزارع مورد نمونه برداری (بر حسب میکروگرم بر لیتر)

جدول 4-6 -میانگین و انحراف معیار آهن و سرب آب تامین کننده مزارع مختلف (بر حسب میکروگرم بر لیتر)

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 میزان آهن در آب ورودی مزارع مختلف

نمودار 4-2 میزان آهن در ماهیان تغذیه شده با خوراک کارخانجات مختلف

نمودار 4-3 میزان آهن موجود در خوراک کارخانجات مختلف

نمودار 4-4 میزان سرب موجود در خوراک کارخانجات مختلف

نمودار 4-5 میزان سرب در آب ورودی مزارع مختلف

نمودار 4-6 میزان سرب در ماهیان تغذیه شده با خوراک کارخانجات مختلف

فهرست شکلها

شکل 3-1 قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی (سیستم تک پرتویی)