پایان نامه بررسی مسائل اجتماعی شاعران در…

توضیح مختصر:

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA …

عنوان کامل: پایان نامه بررسی مسائل اجتماعی شاعران در سبک خراسانی

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

  • فرمت فایل دانلودی: doc
  • فرمت فایل اصلی: word
  • تعداد صفحه: 352
  • حجم: 1,406 کیلوبایت

عبارات و جملات کلیدی

شعر فارسی, مسائل اجتماعی, سبک خراسانی

فهرست مطالب

مقدمه 1

کلیات تحقیق 3

بیان مسأله 3

اهمیت و ضرورت تحقیق 5

اهداف تحقیق 6

پرسش های تحقیق 6

فرضیه های پژوهش 7

پیشینه ی تحقیق 7

روش تحقیق 13

شیوه اجرای تحقیق و گردآوری اطلاعات 13

قلمرو تحقیق 14

فصل اول : شعر و شاعری

شعر چیست؟ شاعرکیست؟ 17

رسالت شاعر 24

فصل دوم سبک خراسانی

بخش اول: سبک و عوامل موثر برآن 45

سبک چیست 46

عوامل موثر برسبک ادبی 47

تأثیر اجتماع برایجاد سبک 47

عنوان ارتباط سبک با فرهنگ جامعه 48

رابطه ی شاعران با مخاطبان 49

تأثیر حرفه ی شاعر در شیوه ی بیان وی 49

تأثیر موضوع سخن شاعر در بیان او 50

تأثیر محیط شاعر در شعر او 50

صاحب سبک 51

سبک دوره ای 52

بخش دوم: خاستگاه و بنیان سبک خراسانی …56

سبک خراسانی یا ترکستانی 57

آشنایی با سبک خراسانی یا ترکستانی 57

بنیان گذار سبک خراسانی 58

ریشه و خواستگاه های سبک خراسانی 63

بخش سوم: ویژگی های سبک خراسانی 66

عناصر طبیعت در صور خیال در سبک خراسانی 67

عوامل موثر برایجاد سبک خراسانی 79

خرد گرایی 80

وجود تعادل در شعر سبک خراسانی 89

شادی و نشاط در شعر سبک خراسانی 91

ویژگی های ادبی سبک خراسانی 91

دبستان سبک خراسانی 95

مختصات سبک خراسانی 96

مختصات سبک خراسانی به تفکیک دوره های حکومتی 104

بخش چهارم: ویژگی های ادبی سبک خراسانی ویژگی های ادبی سبک خراسانی 109

آرایه های ادبی 110

قالب های ادبی 110

غزل در سبک خراسانی 112

معشوق مذکر در سبک خراسانی 113

عناصر بیانی در سبک خراسانی 118

دامنه های سبک خراسانی 121

بخش پنجم: شاعران سبک خراسانی 123

شاعران نامبردار 124

معنا داری زنگی در شعر دوشاعر سبک خراسانی 127

اوضاع و احوال اجتماعی عصر سبک خراسانی 133

فصل سوم : روابط فردی و اجتماعی شاعران سبک خراسانی

مروری برزندگی شاعران 146

حنظله بادغیسی 146

رودکی 147

رابعه قزداری 163

فردوسی 166

کسایی 179

عنصری 188

فرخی سیستانی 197

عیوقی 212

دقیقی 212

ابوالفرج رونی 218

شهید بلخی 219

ابوالموید بلخی 220

بابا طاهر 221

عسجدی 224

ابو السعید ابی الخیر 225

عماره مروزی 231

فخرالدین اسد گرگانی 232

غضایری رازی 234

منوچهری 234

عمر خیام 250

مسعود سعد سلمان 260

قطران تبریزی 272

ناصر خسرو 275

معزی 295

ادیب صابر 310

سوزنی سمرقندی 311

انوری 312

اثیر اخسیکتی 315

نتیجه گیری و پیشنهادها

منابع و مآخذ

مقدمه

شعربه عنوان یکی از وسیله های بیان احساسات و درونیات شاعر ، همواره راهی بس روشن برای کسانی است که می خواهند آنچه در درون خویش دارند بر روان دیگران جاری سازند. با بیان روشن شدن درون مایه ی شاعر است(شعر) که می توان به دو نکته پی برد: او.ل آنکه این فرد به چه چیزهایی می اندیشیده است و دوم آن که در عصر زندگی وی چه شرایطی حاکم بوده است. شعر شاعران و دیوان ها و دفاتر شعری و آثار نویسندگان و شاعران نیز جزئی از اسناد باقی مانده از گذشتگان است. این اسناد آیینه ی تمام نمای گذشته ی گذشتگان به شمار می آیند.

یکی از اثرات شعر شاعران، علاوه بر التیام دردهای بی کرانه مردم ، این است که شعر شاعران تقویم روزگار عصر آن هاست.. با مطالعه ی آثار شاعران می توان به این مهم پی برد که: چه اوضاع و احوالی بر عصر این شاعران حاکم بوده است؟ چه روابطی بین شاعران و دیگر عناصر زیست محیط وجود داشته و دیگر آنکه با ریشه یابی شعر شاعر، به تأثیراتی که شاعر با آثار خود بر ادبیات عصر خود گذارده است، پی برده می شود. گاه شعر یک شاعر، قلوب مردم را به حکومتی معطوف و منعطف می ساخته و گاه همچون طوفانی توفنده مردم را به قیام تهییج می ساخته است، گاه مردم را آرام و آرامش را نهادینه می کند و گاه مردم را بی قرار و ملتهب و پرجوش و خروش می نماید. گاه شعر شاعران موجب بوجود آمدن نهضتی ادبی در روزگار خود می شود و گاه ناگفته هایی که حتی در نوشته های تاریخ نویسان نمی آمده را منتشر می کرده است. بر این اساس مطالعه شعر شاعران و شرایط حاکم در عصر آنها بازگشاینده رموز و اسرار عصر شاعر است.

دراین پژوهش تلاش شده است تا از طریق شعر شاعران عصر خراسانی نمایی از روابط فردی و اجتماعی این شاعران روشن گردد.

در فصل اول این پژوهش، ابتدا تعریف شعر از دیدگاه صاحب نظران، انواع و اغراض شعر، عوامل سرودن شعر، طبقه بندی شعرا، علت روی آوردن شعرا به دربار سلاطین و اولین سخن سرایان شعر درباری بیان شده است.

در فصل دوم، به بحث در خصوص سبک شعر در ادبیات ایران زمین و سبک خراسانی و ویژگی های آن،پرداخته شده است وهمچنین در همین فصل شمه ای از زندگی شاعران سبک خراسانی و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر شعر این دوره آورده شده است.

در فصل سوم به صورت مجزا به شاعران مهم و اثرگذار در سبک خراسانی پرداخته شده و ضمن شرح مختصری از اوضاع این شاعران به بررسی روابط فردی و اجتماعی آنان پرداخته شده است. از آنجایی که هدف این پژوهش بررسی روابط فردی و اجتماعی شاعران سبک خراسانی بوده است و در این عصر نیز همچون سایر اعصار شاعران اثرگذار و دیگر شاعران دارای اختلاط بوده و از سوی دیگر به دلیل عدم وجود اطلاعات در خصوص بسیاری از شاعران و نیز به جهت جلوگیری از طولانی شدن سخن، به مهمترین شاعران و اثرگذارترین آنان اکتفا شده است.

کلیات تحقیق

1- بیان مسأله

روابط شاعران با یکدیگر و روابط آنان با دیگران و اثراتی که شاعران بر ادبیات عصر خود داشته اند، علاوه بر آنکه دارای ارزش تاریخی است، از جنبه ی ادبی نیز بسیار با ارزش است. در اعصار مختلف شاعران با برخوردهای خود با دیگران، با رفتار و گفتار خود، با اصطلاحاتی که ابداع می نمودند و با کلماتی که به کار می بردند، گاه آفرینشگر بودند و گاه زنده نگه دارنده ی ادبیات عصر خودو پاسدار ناموس ادبی و داشته های گرانقدر یک مرز و بوم.

اهل ادب و ادیبان در هر دوره ای از زمانه، دارای حرمت و منزلت ویژه و از افراد تأثیرگذار بر روی دیگران بوده اند.گاه شاعر با آفرینش واژه ای، اثری و نوشته ای، در عصر خود یا دوره های دیگر، انقلابی ادبی آفریده است. به عنوان مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی با خلق اثر معروف خود به نام شاهنامه نه تنها تاریخ ادبی ایران را در زمانه خود متحول ساخته، بلکه ادبیات فارسی را به سمت و سویی هدایت می کند که امروزه همگان به آن افتخار می کنند.

بسـی رنج بردم در این سال سـی عجـم زنده کـردم بدین پارسـی

و یا شاعری دیگر به نام ناصرخسرو قبادیانی با آوردن آثار گران بهایی همچون «زاد المسافرین، سفرنامه و …» باب جدیدی در ادبیات فارسی باز می کند چنانکه پس از ایشان سفرنامه نویسی یکی از سنت های ادبی دوران های بعدی می گردد.

رودکی و شاعران پیشگام تر از ایشان، خودازپایه گذاران سبک خراسانی در ادبیات فارسی محسوب می گردند.البته حیطه ی این اثرگذاری های شاعران فقط محدود به ادبیات نمی گردد رد پای نفوذ ادبیان در سیاست های دوران خود نیز دیده می شود.شاعران و نویسندگان در بسیاری از تحولات و اتفاقات سیاسی جزو پیشگامان به شمارآمده و می آیند.از نظر دینی و مذهبی نیز می توان آثار بسیاری از این شاعران را در خور توجه دانست چنانکه بسیاری از آنان با آوردن اشعاری در نعت و مدح ائمه اطهار و آل رسول خدا و همچنین ستایش قهرمانان دینی و مظاهر معنویت کارستان نموده اند.

شاعران هر دوره ای – باز با همان شدت و ضعف – به صورت ملاقات های حضوری ، مکاتبه ، در محافل ادبی یا در مجالس پادشاه ، باهم در مباحث ادبی گفتگو و مناظره داشته اند. دیوان های شاعران، تذکره ها، وتاریخ ادبیات ها نیز از جمله منابعی است که مورد نظر ما در این تحقیق است. در این منابع شرح دیدار شاعران باهم، شاعران با رجال و شاعران با سلاطین آمده است و گاهی روایاتی افسانه گون نیز طرح شده است.

در این تحقیق سعی براین است که مراوده ها ، مکاتبه ها و شعرهایی که به صورت فرضی و خیالی بین شاعران رد و بدل شده است و افسانه ها و مطالب مندرج در تذکره ها استخراج و مورد بحث و بررسی قرار گیرد. تا نکات برجسته و مبهم و مهم مربوط به روابط دو طرفه ی شاعران مشخص شود و تاثیر این روابط و گفتگوها در گسترش و قدرتمندی سبک ها و ژانرهای ادبی و اوج و حضیض و ضعف و قدرت قالب های شعر فارسی، نیز بررسی و تحلیل شود و سرانجام به این نتیجه برسیم که :

روابط فردی و اجتماعی شاعران در سبک خراسانی چه تاثیرهایی(منفی یا مثبت ) در رواج و گسترش و بالندگی شعر داشته است؟

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

موضوع «روابط فردی و اجتماعی شاعران سبک خراسانی» از نظر تازگی کار مورد تأیید سایت های اطلاعاتی وزرات علوم قرار گرفته و تا کنون در این زمینه به غیر از نگارش مقالات پراکنده ای که صورت گرفته است، کار خاصی صورت نگرفته و این اثر را می توان اولین اثر جامع در این زمینه به شمار آورد.

محقق در این تحقق سعی دارد تا ضمن بررسی شرایط و اوضاع و احوال شاعران سبک خراسانی و اتفاقات مهمی که در این دوران به وقوع پیوسته ، به تأثیر شاعران این سبک بر روی شعر دوران خود بپردازد. نگارنده بر این باور است که پس از حملات مختلف اسکندر و اعراب به ایران در این دوره از تاریخ ادبیات ایران، از یک طرف ادبیات ایران دوباره غنی و پربار شد و از طرف دیگر این دوره زیرساخت و پایه ی ادبیات ایران برای دوره های بعد به شمار آمد به شکلی که سبک های ادبی در ایران بر روی این کاخ بلند و رفیع از شعر فارسی بنا نهاده شد.

3- اهداف تحقیق

هدف کلی پژوهش

«بررسی روابط فردی و اجتماعی شاعران در سبک خراسانی و تاثیر آن در ادبیات آن دوره» می باشد.

اهداف جزئی پژوهش:

1- تبیین رابطه شاعران این دوره از شعر فارسی به صورت مکاتبه های منظوم یا گفتگوهای حضوری با همدیگر.

2- تبیین ارتباط تنگاتنگ شاعران با پادشاهان و رجال درباری و کشوری .

3- تبیین روابط تنگاتنگ شاعران باهم، درتحول ساختاری و محتوایی شعر فارسی.

4. تبیین سهم عمده ی روابط فردی و اجتماعی شاعران سبک خراسانی با همدیگر،درنشرفرهنگ مدیحه سرایی، هجو و هزل و سایر گونه ای ادبی.

4- پرسش های تحقیق

1- آیاشاعران این دوره از شعر فارسی به صورت مکاتبه های منظوم یا گفتگوهای حضوری با همدیگر رابطه داشته اند؟

2. آیا شاعران با پادشاهان و رجال درباری و کشوری ارتباط تنگاتنگی داشته اند؟

3- آیا روابط تنگاتنگ شاعران باهم باعث تحول ساختاری و محتوایی شعر فارسی شده است؟

4. آیا روابط فردی و اجتماعی شاعران سبک خراسانی با همدیگر، سهم عمده ای در نشرفرهنگ مدیحه سرایی، هجو و هزل و سای رگونه های ادبی داشته است؟

5- فرضیه های پژوهش

1.شاعران این دوره از شعر فارسی به صورت مکاتبه های منظوم یا گفتگوهای حضوری با همدیگر رابطه داشته اند.

2.شاعران با پادشاهان و رجال درباری و کشوری ارتباط تنگاتنگی داشته اند.

3-.روابط تنگاتنگ شاعران باهم باعث تحول ساختاری و محتوایی شعر فارسی شده است.

4. روابط فردی و اجتماعی شاعران سبک خراسانی با همدیگر سهم عمده ای در نشرفرهنگ مدیحه سرایی، هجووهزل داشته است.

منابع و مآخذ

1. آزاد بلگرامی، میرغلامعلی،(1913)، سرو آزاد ، لاهور

2. آذربیگدلی ، لطفعلی ،(1337)، آتشکده ، به کوشش جعفر شهیدی ، تهران : اعلمی

3. ابوالخیر، ابوسعید،(1376)، م ج م وع ه رب اع ی ات ، پ ی ش گ ف ت ار اس م ع ی ل ش اه رودی، ه م دان: ن ش ر ه ن رآف ری ن.

4. اب ی س ع ی د م ی ه ن ی، م ح م د ب ن م ن ور اب ی س ع د ب ن اب ی طاه رب ن،(1370)، اس رار ال ت وح ی د ف ی م ق ام ات ال ش ی خ اب ی س ع ی د ، ب ا م ق اب ل ه ن س خ اس ت ان ب ول و ل ن ی ن گ راد و ک پ ن ه اگ، ب اه ت م ام ذب ی ح ال ل ه ص ف ا، تهران: سارابان

5. ادیب طوسی ، محمدامین ،(1337)، فهلویات لری ، نشریه دانشکده ادبیات تبریز

6. افشار، ایرج،(1385)، ختم الغرایب ، تهران: انتشارات میراث مکتوب

7. اف ش ار، ای رج،(1381)، ح الات و س خ ن ان ش ی خ اب وس ع ی د اب وال خ ی ر م ی ه ن ی (م ت ن ب ازم ان د از ق رن ش ش م ه ج ری اث ر ی ک ی از اح ف اد ش ی خ)، تهران: مژده

8. امیری فیروز کوهی،(1336)، کلیات صائب تبریزی ، مقدمه و شرح حال به قلم استاد، تهران: گلاویژ

9. انصاری، خواجه عبدالله،(1359)، مناجات خواجه عبدالله انصاری ، گردآورنده و تنظیم کننده: منصورالدین خواجه نصیری، تهران: اقبال

10. انوری، اوحدالدین (1388)، دایره المعارف بزرگ اسلامی ، تهران: عظیمی

11. انوشه، حسن،(1376)، فرهنگ نامه ادبی فارسی (گزیده اصطلاحات، مضامین و موضوعات ادبی فارسی/ دانشنامه ادب فارسی)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.

12. انوشه، حسن،(1380)، دانشنامه ادب فارسی: ادب فارسی در آسیای میانه ، جلد اول. چاپ اول (ویراست دوم)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

13. اوحدی بلیانی ، محمد،(بی تا)، عرفات العاشقین ، نسخه خطی کتابخانه ملی ملک ، شماره ۵۳۲۴

14. اولیاسمیع، محمد ابراهیم بن محمدحسین خان،(1384ه.ق)، ابوسعید ابوالخیر ، پاکستان: لاهور.

15. بته کن، علی،(2008)، ابوحقص سغدی در دائرهالمعارف بزرگ اسلامی ، جلد ۵، آلمان: کلن.

16. بهار، محمدتقی (ملک الشعرا)،(1381)، تاریخ سیستان ،تهران: معین.

17. بهار، محمد تقی،(1349)، سبک شناسی ، تهران: امیر کبیر، چاپ سوم، ج 1، مقدمه کتاب.

18. بهار( ملک الشعراء )محمد تقی،(1378)، سبک شناسی ، تهران: انتشارات مجید، چاپ اول،

19. پناهی سمنانی، محمداحمد،(1370)، حسن صباح چهره شگفت انگیز تاریخ ، تهران: نشر کتاب نمونه، چاپ چهارم، صفحه۸۹-۹۱

20. چنگیزیان، فاضل،(1385)، زندگینامه مشهورترین شاعران ایران ، تهران: انتشارات سر چشمه

21. حکیمی، محمود،(1383)، در مدرسه ی ناصرخسرو قبادیانی ، تهران: انتشارات قلم، چاپ اول

22. خرّمشاهی، بهاءالدّین،(1373)، حافظ نامه، شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ ، بخش اوّل، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی

23. حاکمی، اسماعیل،(1371)، خلاصه ویس و رامین ، تهران: منزلت

24. حقیقت، عبدالرفیع،(1357)، تاریخ نهضت های فکری ایرانیان: از آغاز قرن چهارم تا پایان قرن ششم هجری (از ظهور رودکی تا شهادت سهروردی)، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، بخش دوم، چاپ اول، آذرماه.

25. خرّمشاهی، بهاءالدّین،(1373)، حافظ نامه ، شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی

26. خطیب رهبر، خلیل،(1375)، گزیده اشعار رودکی ، تهران: دانشگاه تهران

27. خطیبی، ابوالفضل،(1384)، بیتهای عرب ستیزانه در شاهنامه ، تهران: نشر دانش، سال بیست و یکم، شماره سوم، پاییز

28. دانشگاه کمبریج،(1363)، تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه ، از سلسله تحقیقات ایرانشناسی، تهران: امیرکبیر

29. دبیر سیاقی، محمد،(1351)، پیشاهنگان شعر فارسی ، تهران: شرکت سهامی کتب جیبی

30. دبیرسیاقی، محمد،(1357)، پیشاهنگان شعر پارسی (سده های سوم و چهارم و آغاز سده پنجم هجری)، تهران: انتشارات فراکلین.

31. دبیرسیاقی، محمد،(1365)، پیشاهنگان شعر پارسی (سده های سوم و چهارم و آغاز سده پنجم هجری)، تهران: انتشارات روزبه.

32. دبیرسیاقی، محمد،(1355)، نکته ای چند درباره ی سفرنامه و مسیر ناصر خسرو (از مقاله های یادنامه ی ناصر خسرو)، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی

33. دهخدا، علی اکبر،(1388)، لغت نامه ی دهخدا ، تهران: سینا

34…،(1339)، لغت نامه دهخدا ، تهران: اعلمی

35…،(1325)، لغت نامه دهخدا ، جلد ۳ شماره مسلسل ۲. زیر نظر دکتر محمد معین. تهران: دانشگاه تهران، سازمان لغت نامه

36…، (1339)، لغت نامه دهخدا ، جلد ۳۸ شماره مسلسل ۵۷. زیر نظر دکتر محمد معین. تهران: دانشگاه تهران، سازمان لغت نامه

37. راستگو، سیدمحمد،(1380)، گزینش و گزارش از حدیقه سنایی ، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

38. راوندی، محمد،(1921)، راحه الصدور و آیه السرور ، به کوشش محمد اقبال، تهران: لیدن

39. رضازاده شفق، صادق،(1321)، تاریخ ادبیات ایران ، تهران: چاپخانه دانش

40. رضایی، احسان،(1387)، درکارگه کوزه گری ، روزنامه همشهری جوان: ۱۴ اردیبشهت ۱۳۸۷، ۱۶۴، ۵۲.

41. روایی، محمد،(1371)، بر چکاد شاهنامه ، صص نه تا نوزده، مندرج در بر چکاد شاهنامه (برگزیده شاهنامه فردوسی). چاپ اول، تهران: انتشارات ناهید

42. روزنامه همبستگی،(۳ اسفند ۱۳۸۴)، تأثیر خیام بر مارک تواین و تی اس الیوت

43. ریاحی، محمدامین،(1380)، فردوسی . چاپ سوم، تهران: طرح نو

44. ریاحی، محمدامین،(1367)، کسایی مروزی، زندگی، اندیشه و شعر او ، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

45. زرین کوب، عبدالحسین، (1359)، شعر بی دروغ شعر بی نقاب ، تهران: سازمان انتشارات جاویدان، چاپ سوم .

46. زرین کوب، عبدالحسین،(1362)، از کوچه رندان ، تهران: نشر سخن، چاپ هفدهم

47. زرین کوب، عبدالحسین،(1376)، با کاروان حله ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول

48. زنگنه، ابراهیم،(1370)، تاریخ رجال شرق خراسان ، جلد اول (ولایت خواف از قرن اول تا قرن نهم هجری- قمری). تهران: نشر خاطره،

49. سُبحانی، توفیق،(1377)، نگاهی به تاریخ ادب فارسی در هند ، تهران: انتشارات دبیرخانه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، چاپ اول

50. ستایشگر، مهدی،(1376)، نام نامه موسیقی ایران زمین ، تهران: اطلاعات، جلد سوّم. چاپ اوّل، ص۴۶.

51. سفینه تبریز. دستنویس شماره 14590 کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 722 ق

52. شفیعی کدکنی، محمدرضا،(1350)، صور خیال در شعر فارسی ، تهران. انتشارات نیل

53. شکیبا پور، عنایت الله،(1365)، اطلاعات عمومی ، تهران: کتابفروشی اشراقی، ص 78

54. شمسیا، سیروس،(1375)، سبک شناسی شعر ، تهران: فردوس، چاپ دوم.

55. صفا، ذبیح الله،(1342)، تاریخ ادبیات در ایران ، جلد اول، چاپ سوم، تهران: ابن سینا

56…،(1366)، تاریخ ادبیات ایران ، جلد اول، تهران: انتشارات فردوسی، چاپ هفتم

57…،(1381)، تاریخ ادبیات ایران ، جلد اول، چاپ بیستم، تهران: ققنوس

58…،(1371)، تاریخ ادبیات ایران ، جلد2، چاپ پنجم، تهران: ققنوس.

59…،(1368)، تاریخ ادبیات ایران ، جلد۱(خلاصه جلد اوّل و دوّم)، چاپ پنجم، تهران: ققنوس.

60…،(1336)، تاریخ ادبیات در ایران ، تهران : امیرکبیر

61. طالع ، هوشنگ، تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن ، انتشارات سمرقند

62. عباسی، محمد،(1337)، تذکره الشعراء دولتشاه سمرقندی ، تهران: برگ زرین

63. عرفانی، عبدالحمید،(1335)،. ایران صغیر یا تذکره ی شعرای پارسی زبان کشمیر . تهران: بی جا.

64. عروضی سمرقندی،(1369)، چهار مقاله ، به اهتمام دکتر محمد معین، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

65. عطار نیشابوری، فریدالدین،(1376)، پندنامه، بی سرنامه، بلبل نامه ، به تصحیح و مقدمه احمد خوشنویس (عماد)، تهران: انتشارات سنائی، چاپ سوم

66. عطار نیشابوری،(1356)، منطق الطّیر اثر عطار ، تصحیح و مقدمه احمد خوشنویس و میرزا محمد حسین خان ذکاالملک، تهران: دانشگاه تهران

67. عنصری بلخی، ابوالقاسم حسن بن احمد، (1386)، کلیات دیوان عنصری ، تصحیح محمدرضا قنبری، تهران: زوار

68. عوفی، سدیدالدین محمد،(1335)، لباب الالباب ، تصحیح سعید نفیسی، به سرمایه کتابخانه ابن سینا، تهران: بی جا.

69. غلامرضایی،محمد،(1377)، سبک شناسی شعر پارسی ، تهران: انتشارات جامی

70. فتوحی، محمود و محمدخانی، علی اصغر،(1385)، شوریده ای در غزنه، اندیشه ها و آثار حکیم سنایی ، تهران: انتشارات سخن

71. فروزانفر، بدیع الزمان،(1350)، سخن و سخنوران ، تهران: امیرکبیر

72. قیس رازی، شمس،(1370)، المعجم ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، صفحات ۱۱۲-۱۱۴

73. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،(1365)، هزار سال شعر فارسی ، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

74. کشاورز صدر، ع،(1327)، بهترین آثار کلیم کاشانی ، تهران: اعلمی

75. گبینو، ژ. آ،(1367)، سفرنامه ، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی ، تهران : آواز

76. محجوب، محمدجعفر،(1345)، سبک خراسانی در شعر فارسی ، تهران: چاپخانه سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی.

77. محقق، مهدی،(1340)، پانزده قصیده ی ناصر خسرو ، تهران: انتشارات طهوری

78. معزی، محمد بن عبدالملک،(1362)، کلیات دیوان معزی ، چاپ اول، تهران: انتشارات پگاه جمهوری، مقدمه وتصحیح: ناصر هیری

79. معین، محمد،(1357)، فرهنگ فارسی ، تهران: انتشارات امیرکبیر، جلد پنج

80. معین، محمد،(1363)، فرهنگ نامه فارسی ، جلد دوم. چاپ ششم، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر

81. ملکی، صاحبعلی،(1370)، رباعیات خیام،شرحی درباره حکیم عمر خیام نیشابوری ،تصحیح محمدعلی فروغی و دکتر غنی، تهران: آزاد

82. موسوی، راضیه؛ صادقیان، محمدعلی، غلامرضایی، محمد،(1378)، ورقه و گلشاه عیوقی و مقایسه آن با لیلی و مجنون نظامی ، یزد: مجتمع علوم انسانی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، مجتمع علوم انسانی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی.

83. مول، ژول،(1369)، دیباچه شاهنامه . ترجمه جهانگیر افکاری، چاپ چهارم، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

84. میرافضلی، سیدعلی،(1384)، اثیر اخسیکتی ، دانشنامه زبان و ادب فارسی، تهران: آفرین

85. میرانصاری، علی،(1375)، اخسیکت ، دایره لمعارف بزرگ اسلامی، تهران: آفرین

86. ناصرخسرو قبادیانی،(1354)، سفرنامه ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: انتشارات زوار

87. ناصرخسرو قبادیانی،(1367)، دیوان اشعار ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: انتشارات امیرکبیر

88. نصرآبادی، میرزا محمد طاهر،(1317)، تذکره ی نصرآبادی ، تصحیح وحید دستگردی، تهران: آزاد

89. نظامی عروضی سمرقندی،(1350)، چهار مقاله ، مصحح: علامه محمد قزوینی؛ مشهد: آستان قدس رضوی(ع)

90. نفیسی، سعید،(1364)، دیوان رودکی سمرقندی ، تهران: نشر نگاه

91…،(1363)، محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی ، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر

92…،(1371)، محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی ، تهران: ارغنون

93. وزین پور، نادر،(1350)، مقدمه ی سفرنامه ی ناصر خسرو ، تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی

94. وطواط، رشیدالدین،(1376)، لطائف الامثال و طرائف الاقوال ، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: حبیبه دانش آموز، تهران: میراث مکتوب.

95. هدایت ، رضاقلی ،(1316)، ریاض العارفین ، تهران : بی جا

96. هروی، جواد،(1382)، تاریخ سامانیان عصر طلایی دانش در ایران ، تهران: نشر امیرکبیر

97. همایون فر،محمد صادق،(1365)، کتاب شناسی رودکی ، تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی،تهران

98. همایون فرخ، رکن الدین،(1337)، دیوان اثیرالدین اخسیکتی ، تهران: بی جا

99. یوسفدهی، هومن،(1375)، قصیده بوی جوی مولیان ، نامواره دکتر محمود افشار(مجموعه مقالات)، ج۸.

100. یوسفی، غلامحسین،(1370)، چشمه روشن ، تهران: علامه قزوینی