مقایسه قراردادهای نفتی ایران با قراردادهای سایر کشورها

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
 • عنوان کامل: بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها
 • دسته: حقوق بین الملل
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات: 215

بخشی از پایان نامه

  • هدف پژوهش: بررسی کلیه قراردادهای بین المللی نفتی ایران از بدو انعقاد قرارداد امتیازی 1901 دارسی تا کنون و شناخت ویژگیهای نظام حقوقی هر یک و قیاس آنان با یکدیگر و همچنین مقایسه با قراردادهایی که سایر کشورهای نفت خیز درآن زمینه منعقد نموده اند.
  • روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره: نظر به عنوان این رساله که قراردادهای بین المللی نفت را مورد بررسی قرار می دهد لذا نمونه گیری افراد موضوعیت نداشته بلکه انواع قراردادهای داخلی و خارجی در زمینه نفت و گاز به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.
  • روش پژوهش: این پژوهش با بکارگیری دو روش توصیفی و تحلیلی و به شیوه کتاخانه ای (استفاده از کتب، اسناد و مقالاتی که از مجلات حقوقی و شبکه جهانی اطلاع رسانی اینترنت دریافت شده است و با توجه به مصاحبه ها، جوابیه های کارشناسان و مسئولین وزارت نفت با ذکر زیرنویس مستند گردیده) تدوین شده است.
 • ابزار اندازه گیری: شامل وضعیت شکلی و ماهیتی مفاد انواع قراردادهای نمونه در زمینه نفت و گاز از نظر حقوقی که گونه های متفاوت را بررسی نموده معایب و مزایای موجود در آنها در تطبیق با سایر نمونه های مشابه از قبیل مدت، وضعیت مالی، وضعیت غیر مالی و سایر موارد مطروحه می باشد.
 • طرح پژوهش: نفت ماده ای تمام شدنی و جایگزین ناپذیر است و به علت سیال بودن مهاجرت پذیر می باشد، به این معنا که میلیونها سال برای تشکیل این مایع حیات امروزی زندگی بشری زمان صرف گردیده است. می بایست با پژوهشی علمی از منظر حقوقی و با تکیه بر میثاقها و قراردادهای بین المللی که سایر کشورهای نفت خیز دنیا منعقد نموده اند و تطبیق ویژگیهای هر یک با لحاظ نمودن واقعیت های جهان امروز به گزینش اصلح دست یابیم.
 • نتیجه کلی: بدیهی است با بهره برداری بهینه از این نعمات سرشار خداوندی که از جمله به سرزمین ما نیز اعطاء فرموده است به گونه ای انعقاد قراردادهای بین المللی اقدام ورزیم که حاوی شرایط جامع و در بر دارنده حداکثر منافع ملی با بهره برداری مناسب متضمن حفظ و توسعه میادین بوده و با دستیابی به آخرین فن آوری روز و انتقال دانش و آموزش نیروی انسانی داخلی به مسئولیت خود در قبال نسل آینده تداوم بخشیم.

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات، تعریف

بخش اول: کلیات و مفاهیم 5

مبحث اول) روند تاریخی نفت 6

مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت 12

گفتار اول: اقتصاد نفت

گفتار دوم: مالکیت نفت 14

بند اول مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام

بند دوم مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران 15

بند سوم مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب 17

بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها 19

مبحث اول) تعریف

گفتار اول: سیستم های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز 20

بند اول سیستم های امتیازی 21

بند دوم قراردادهای امتیازی نوین 22

بند سوم متن امتیاز نامه 25

بند چهارم انواع امتیاز نامه

گفتار دوم: سیستم های قراردادی 31

بند اول قراردادهای مشارکت در تولید

بند دوم قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری 34

بند سوم قراردادهای خدماتی 35

مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها 39

گفتار اول: اقسام

گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بین المللی نفتی 49

فصل دوم: ویژگی ها و مکانیزم های قراردادهای بین المللی نفتی ایران

بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران 54

مبحث اول) ویژگیهای قرارداد 1901 دارسی

مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شرکت نفت ایران و انگلیس 59

مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی 63

مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس- گلشائیان 64

بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران 67

مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران

گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم 1954 70

مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها 75

گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه 78

گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم 1973) 84

بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران 87

مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی

مبحث دوم) پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی 88

گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای نفتی ایران

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل 92

بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسم های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره برداری در قراردادهای

بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم های مشابه جهانی 95

مبحث اول) مکانیسم های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران

گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران 100

گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران 105

گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهره برداری نفت ایران 107

مبحث دوم) مقایسه با مکانیسم های مشابه در جهان 112

گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز 113

گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک 114

گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization 115

فصل سوم: قانون حاکم و روش های حل اختلافات در قراردادهای بین المللی نفت و گاز

بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفتی و شرط ثبات 118

مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بین المللی نفتی ایران و قیاس با

قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان

مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین المللی قضایی 131

بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن 142

مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت

گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن 143

بند اول سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)

بند دوم سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) 144

گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن 146

بند اول سلب مالکیت غیر مستقیم

بند دوم ملی کردن موضوع مالکیت 147

بند سوم پرداخت غرامت به صاحب امتیاز 150

بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن 152

مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین المللی نفت و گاز 153

گفتار اول: روش رجوع به دادگاه

گفتار دوم: روش سازش 155

گفتار سوم: روش رجوع به داوری

بند اول حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر 157

بند دوم بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین المللی

و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی 1973 ایران

بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران

به روش رجوع به دادگاه بین المللی لاهه و سازش 162

فصل چهارم: بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز

بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز 165

مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین المللی نفت و گاز

گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت 169

گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی 173

گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین المللی نفتی 180

بند اول نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران 1333 183

بند دوم چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه 184

بند سوم ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی 186

مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین المللی نفت و گاز 188

گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین المللی نفتی 195

گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد 200

گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز 202

گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی 206

گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین المللی نفتی 207

مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین المللی نفت و گاز 211

گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران 212

گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه 215

بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بین المللی نفت و گاز 220

مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» 221

گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» 222

گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین المللی نفتی

پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» 223

بخش سوم: بررسی قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان 224

مبحث اول) نظام سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان 225

مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار

در «شرکت مشارکت در تولید» 226

نتیجه گیری 229

پیوست ها 235

فهرست منابع و مآخذ 247

منابع فارسی

منابع انگلیسی 249

اطلاعات فایل

 • فرمت: zip
 • حجم: 0.63 مگابایت
 • شماره ثبت: 806