اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق

دسته: پژوهش

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 350 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 166

اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهبود نشانگان ضربه عشق انجام شد. این مطالعه، یک مطالعه کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون، پس آزمون با یک گروه آزمایش (مداخله) و یک گروه کنترل است. پس از انتشار اعلامیه در دانشگاه فردوسی مشهد، 40 نفر برای مشاوره گروهی ابراز تمایل نمودند که از بین آنها 20 نفر از افرادی که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند، برای مطالعه انتخاب شدند. سپس 10 نفر به شیوه تصادفی درگروه آزمایش و 10 نفر برای گروه کنترل قرار گرفتند و در جلسات واقعیت درمانی گروهی طی 8 جلسه 120 دقیقه ای در طول 5 هفته که در کلینیک دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی برگزار می شد، شرکت کردند. قبل از شروع جلسات، برای اعضای گروه آزمایش یک جلسه توجیهی و طی آن توضیحاتی کلی در مورد گروه درمانی ارائه شد. همچنین از شرکت کنندگان خواسته شد تا پرسشنامه های افسردگی بک (II-BDI)، ضربه عشق (LTI) و نشانگان ضربه عشق (LTSI) را تکمیل کنند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری Spss18 و روشMancova مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل نتایج با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس انجام شد که نشان داد واقعیت درمانی گروهی به طور معناداری (05/0p<) می تواند از شدت نشانگان ضربه عشق (013/0) و افسردگی (410/0) مراجعان بکاهد. این پژوهش نشان می دهد که نشانگان ضربۀ عشق شدید را باید به عنوان کانون توجه بالینی در نظر گرفت. هم چنین تحلیل نتایج این مطالعه نشان داد که واقعیت درمانی گروهی در بهبود نشانگان ضربه عشق تاثیر مثبت دارد و به خوبی می تواند از شدت نشانگان ضربه عشق بکاهد. کلیدواژه: نشانگان ضربه عشق؛ واقعیت درمانی گروهی؛ عشق فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- مقدمه 10 1-2- بیان مساله 11 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 14 1-4- اهداف پژوهشی 15 1-4-1- هدف کلی پژوهش: 15 1-4-2- اهداف فرعی پژوهش: 15 1-5- فرضیه ها 16 1-5-1- فرضیه اصلی پژوهش 16 1-5-2- فرضیه های فرعی پژوهش 16 1-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 17 1-6-1- تعریف نظری متغیرها 17 1-6-2- تعریف عملیاتی متغیرها 17 فصل دوم: موضع گیری های نظری و یافته های پژوهشی در خصوص موضوع 2-1- موضع گیری های نظری در خصوص نشانگان ضربه ی عشق 20 2-1-1- مفهوم عشق 20 2-1-2- انواع عشق 21 2-1-3-آسیب های عشق 23 2-1-4- مفهوم سوگ 24 2-1-5-سوگ نابهنجار 25 2-1-6- سوگ واری بهنجار 28 2-1- 7- نشانگان ضربه عشق 32 2-1- 8- علائم نشانگان ضربه عشق 34 2-1-9- چهار ویژگی کلیدی نشانگان ضربه عشق 35 2-1-10- انواع متفاوت نشانگان ضربه عشق 38 2-1-10-1- نشانگان حاد ضربه عشق 38 2-1-10-2- نشانگان ضربه ی عشق مزمن 40 2-2- موضع گیری های نظری در خصوص واقعیت درمانی 43 2-2-1- مفاهیم بنیادی در دیدگاه واقعیت درمانی 43 2-2-1-1- نظریه شخصیت گلاسر 43 2-2-1-2- نظریه ی انتخاب 44 2-2-1-3- عناصر و مولفه های اصلی نظریه انتخاب 46 2-2-1-4- نیازهای اساسی 46 2-2-1-5- رفتار کلی 51 2-2-1-6- دنیای مطلوب 52 2-2-1-7- هویت موفق در برابر هویت ناموفق 53 2-2-1-8- اهداف واقعیت درمانی 54 2-2-1-9- فرآیند واقعیت درمانی 55 2-2-1-10- روشهای واقعیت درمانی گروهی 56 2-3- موضع گیری های نظری در خصوص گروه درمانی 61 2-3-1-تعریف رواندرمانی گروهی 61 2-3-2- انواع گروه ها 61 2- 3-3- مزایای روان درمانی گروهی 64 2-3-4- عوامل درمان بخش در گروه درمانی 64 2-3-5- واقعیت درمانی و مشاوره گروهی 68 2-3-6- مداخله ی گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی و نظریه انتخاب 68 2-4- یافته های پژوهشی در خصوص موضوع 79 2-4-1- پژوهش های داخلی 79 2-4-2- یافته های خارجی 85 2-4-3- نتیجه گیری 89 فصل سوم: فرایند روش شناختی 3-1- روش پژوهش 91 3 -2- جامعه آماری ، اندازه و روش نمونه گیری 91 3-2-1- جامعه آماری 91 3-2-2- اندازه و روش نمونه گیری 92 3-3- ابزار گردآوری داده ها و توصیف ابزار 93 3-3-1- پرسشنامه نشانگان ضربۀ عشق (LTSI) 93 3-3-1- 1- شیوه نمره گذاری و پایایی و روایی 93 3-3- 2- پرسشنامه ضربه عشق (LTI) 93 3-3- 2-1- - شیوه نمره گذاری و پایایی و روایی 94 3-3-3- پرسشنامه افسردگی بک (II-BDI) 94 3-3- 3-1- روش اجرا، روش نمره گذاری، اعتبار و رواییپرسشنامه افسردگی بک (II-BDI) 94 3-3-4- مقیاس ارزیابی عملکرد کلی (GAF) 95 3-4- روش اجرای پژهش 95 3- 5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 96 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- بررسی جمعیت شناختی 98 4-2- بررسی توصیفی اطلاعات 99 4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیه های تحقیق 103 4-2-1- نتایج مربوط به فرضیه اول 104 4-2-2- نتایج مربوط به فرضیه اول 104 4-2-3- نتایج مربوط به فرضیه سوم 106 4-2-4- نتایج مربوط به فرضیه چهارم 107 4-2-6- نتایج مربوط به فرضیه ششم 109 4-2-7- نتایج مربوط به فرضیه هفتم 110 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- بحث و تبیین فرضیه ها 112 5-1-1- فرضیه اول 112 5-1-2- فرضیه دوم 114 5-1-3- فرضیه سوم 115 5-1-4- فرضیه چهارم 116 5-1-5- فرضیه پنجم 117 5-1-6- فرضیه ششم 118 5-1-7- فرضیه هفتم 120 5-2- نتیجه گیری نهایی 122 5-3- پیشنهادات 123 5-4- محدودیت های تحقیق 123 منابع و مآخذ 124 پیوست ها 136 فهرست نمودارها نمودار 2-1- نشانگان ضربه ی عشق...39 نمودار 2-2- نشانگان ضربه ی عشق مزمن و تداوم نشانه ها...40 نمودار 2-3- نشانگان ضربه ی عشق مزمن و فروکش علائم و تشدید مجدد... 41 نمودار 2-4- نشانگان ضربه ی عشق تاخیری... 42 فهرست جداول عنوان صفحه جدول 2-1- مرحله اول: مقدماتی ... 71 جدول2 -2- مرحله 2: مرحله کار... 74 جدول 2-3: مرحله 3: مرحله فعال ... 76 جدول 2-4: مرحله 4: مرجله تحکیم و اختتام ... 78 جدول 4-1: ویژگی های جمعیت شناختی گروه آزمایش ... 98 جدول 4-2: ویژگی های جمعیت شناختی گروه کنترل... 99 جدول 4-3: شاخص های توصیفی مربوط به داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون LTI (ضربه ی عشق) ... 99 جدول4-4: شاخص های توصیفی مربوط به داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون LTSI (نشانگان ضربه عشق) ... 100 جدول4-5: شاخص های توصیفی مربوط به داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون خرده مقیاس شناختی آزمون LTSI (نشانگان ضربه عشق)... 101 جدول4-6: شاخص های توصیفی مربوط به داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون خرده مقیاس احساسی آزمون LTSI (نشانگان ضربه عشق)... 101 جدول4-7: شاخص های توصیفی مربوط به داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون خرده مقیاس رفتاری آزمون LTSI (نشانگان ضربه عشق) .. 102 جدول 4-8: شاخص های توصیفی مربوط به داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون BDI (افسردگی بک) ... 102 جدول4-9: شاخص های توصیفی مربوط به داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون GAF (شاخص کلی عملکرد)... 103 جدول 4-10: مقایسه پس آزمون شدت نشانگان ضربه ی عشق (LTI) در دو گروه... 104 جدول 4-11: مقایسه پس آزمون نمرات مقیاس کلی پرسشنامه نشانگان ضربه عشق ( (LTSI در دو گروه ... 105 جدول 4-12: مقایسه پس آزمون نمرات خرده مقیاس شناختی پرسشنامه نشانگان ضربه عشق (LTSI) در دو گروه با کنترل اثر پیش آزمون... 106 جدول 4-13: مقایسه پس آزمون نمرات خرده مقیاس احساسی پرسشنامه نشانگان ضربه عشق (LTSI) در دو گروه با کنترل اثر پیش آزمون ... 107 جدول 4-14: مقایسه پس آزمون نمرات خرده مقیاس احساسی پرسشنامه نشانگان ضربه عشق (LTSI ) در دو گروه با کنترل اثر پیش آزمون... 108 جدول 4-15: مقایسه پس آزمون افسردگی (BDI-II) در دو گروه با کنترل اثر پیش آزمون ... 109 جدول 4-16: مقایسه پس آزمون شاخص کلی عملکرددر دو گروه با کنترل اثر پیش آزمون... 110 فصل اول کلیات پژوهش 1-1- مقدمه عشق به اشکال گوناگون از راه می رسد، نوعی از خود بی خودی وسواس گونه و ذهنیتی افسون شده که تمامی زندگی فرد را در تصرف خود در می آورد؛ معمولا تجربه چنین حالتی باشکوه است، ولی مواقعی هم هست، که شیدایی و از خود بی خودی، بیش از آنکه لذت بیافریند، پریشانی می آورد. اگر عشق تنها یک ویژگی حقیقی داشته باشد، این است که هرگز نمی ماند. ناپایداری بخشی از ماهیت شیدایی عشق است (یالوم[1]، 1388). هرچند فقدان عموما به از دست دادن یک ابژه عشقی[2] به دنبال مرگ یا بیماری در نظر گرفته می شود، اما گاهی فقدان بدون مرگ ابژه عشقی نیز رخ می دهد و فرآیند سوگ تجربه می شود (هاروی و میلر[3]، 2000). یکی از شایع ترین و عمیق ترین تجربه های فقدان و سوگ، ناکامی ناشی از فروپاشی روابط رومانتیک و عمدتاً عشق رومانتیک می باشد. مساله ای که در تاریخ ادبیات آشکار و انکارناپذیر، اما به همان اندازه در تاریخ ادبیات پژوهشی، مبهم و کم رنگ است. این در حالی است که تجربه فرایند سوگ ناشی از فروپاشی روابط رومانتیک، مانند فرایند سوگ در دیگر انواع فقدان است (لوکوت[4]، 2007؛ هاروی و میلر، 2000؛ به نقل از دهقانی، 1389). جدایی از عشق در دوران جوانی یکی از بزرگ ترین ضربه هایی است که می تواند برای افراد اتفاق بیفتد. در این دوران وقتی از افراد خواسته شد، حوادث ناسازگار و ناگوار زندگی خود را یادآوری کنند، در بیشتر موارد یکی از شایع ترین پاسخ ها، پریشانی رابطه یا اتمام رابطه عاشقانه در حال ظهور بود (اکبری و همکاران، 1391).

پیامد عشق ناکام معمولا بین 6 ماه تا دو سال به شکل آزار ذهنی تجربه می شود. البته همه به یک اندازه رنج نمی برند، چگونگی واکنش افراد نسبت به جدایی به عوامل زیادی بستگی دارد، از جمله خودپنداره، سنجش واقعیت و هوش هیجانی. برخی افراد دلبستگی قطعی مانند کودکان پیدا می کنند و مقابل عده ای برای غلبه نسبتا سریع به شکست عشق انعطاف پذیری دارند (سمنژاد و همکاران، 1390). پارﻛس (2006؛ به نقل از دهقانی، 1389) در بررسﻲهای خود به اﻳن نتﻴجه رسﻴد ﻛه از دست دادن ابژه عشقﻲ در دوره جوانﻲ ﻳﻜﻲ از بزرگترﻳن ضربه هاﻳﻲ است ﻛه مﻲتواند برای افراد اتفاق بﻴفتد. همه ی برنامهها، امﻴدها و روﻳاهای فرد فرو مﻲ پاشد. تمامﻲ دنﻴای او رنگ مﻲبازد و با ترسی برای ورود به دنﻴای جدﻳد و ﻳافتن خود مواجه مﻲشود هرچند پژوهشهای زﻳادی بر روی سوگ ناشﻲ از مرگ انجام شده، اما مﻲتوان گفت ﻛه پژوهشهای محدودی بر روی فراﻳند فروپاشﻲ روابط عشقﻲ و پﻴامدهای ناشﻲ از آن صورت گرفته است، در حالﻲ ﻛه اﻳن مساله به طور فراوان، بخصوص در دوران نوجوانی و جوانﻲ تجربه مﻲشود و پﻴامدهای گسترده ای برای زندگﻲ شخص در بردارد، بنابراین لازم است که تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

1-2- بیان مساله

بسیاری از اوقات عشق آنگونه می آید که کمتر انتظار آن را داریم. در این موقعیت، آنچه انجام می شود، فقط برخورد با فردی است که با تصویر ما از محبوب منطبق میشود، تصویری که همگی در عوالم مطلوب خویش داریم. در واقع وقتی از آن طرف توافقی دیده می شود، عشق آغاز می شود. اما گاهی این توافق به هم می خورد و جدایی صورت می پذیرد (گلاسر[5]، 1390). جدایی از عشق می تواند برای هر فردی ضربه ای بزرگ محسوب شود و تبدیل به یکی از غم انگیز ترین حادثه ها و تلخ ترین دوران زندگی فردشود، اما باید پذیرفت که ناپایداری بخشی از ماهیت شیدایی عشق است (یالوم، 1388).

یکی از شایع ترین و عمیق ترین تجربه های فقدان و سوگ ناکامی ناشی از فروپاشی روابط رومانتیک و عمدتاً عشق رومانتیک می باشد. مساله ای ﻛه در تارﻳخ ادبﻴات آشﻜار و انﻜارناپذﻳر، اما به همان اندازه در تارﻳخ ادبﻴات پژوهشﻲ، مبهم و ﻛمرنگ است.

1. yalom

2. Love object

3. Harvey & Miller

4. Luquet

1. Glasser

عبارات کلیدی

  • اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق
  • اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق