آموزش تعمیرات سخت افزار کامپیوتر به زیان ساده

دسته: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 516 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 14

آموزش تعمیرات سخت افزار کامپیوتر به زیان ساده

دس ای ج ٕٛػٝ ˓ آ ٛصش سؼ یٕشار :

بٚس MOUSE

صفحٝ و یّذ KEYBORD

دیٛی دی سایشش DVD WR

دبٚس POWER

بدسثشد MB

وبسر شٌافیه VGA

سا دس خذ ز ض بٕ خٛاٞی ثٛد .

عبارات کلیدی

  • آموزش تعمیرات سخت افزار کامپیوتر به زیان ساده
  • آموزش تعمیرات سخت افزار کامپیوتر به زیان ساده