بررسی میزان فلزات سنگین در مواد غذایی روزانه و اثرات آنها

دسته: بهداشت محیط

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 115 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 45

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق

1-1- بیان مسئله…1

1-2- اهداف ، فرضیات و سئوالات تحقیق…2

1-2-1- اهداف تحقیق…2

1-2-2- فرضیات تحقیق …2

1-2-3- سئوالات تحقیق…2

1-3- روش تحقیق و پژوهش…3

فصل دوم : کلیات تحقیق

2-1- فلزات سنگین…4

2-1-1- منشاء فلزات سنگین…5

2-2- سابقه تحقیقات در مورد سرب …6

2-2-1- سابقه تحقیقات در مورد سرب و اثر آلوده کنندگی آن در انسان…6

2-2-2- اثر آلوده کنندگی سرب در آب دریا و ماهیان…8

2-3- سابقه تحقیقات در مورد آهن…9

2-3-1- سابقه تحقیقات راجع به مسمومیت با آهن و اثر آلوده کنندگی آن بر انسان…9

2-3-2-اثر آلوده کنندگی آهن در آب دریا و ماهیان…11

2-3-3- مقادیر استاندارد پیشنهاد شده آهن و سرب از سوی سازمانها ومحققان مختلف23

فصل سوم : مواد و روش کار

3-1- مواد و لوازم مورد نیاز…25

3-2- روش کار…25

3-2-1- تاریخچه دستگاه جذب اتمی…28

3-2-2- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی…29

3-2-2-1 روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله…31

3-2-3- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات…32

3-2-4-عمل هضم اولیه در فلزات…33

فصل چهارم : نتایج تحقیق …35

فصل پنجم : بحث و پیشنهادها…43

منابع : …49

چکیده انگلیسی…55

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه های خوراک (بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم) 35
جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب خوراک تولید شده در کارخانه های مختلف (بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم) 35
جدول 4-3 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه های ماهی (بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم) 36
جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب ماهیان تغذیه شده از خوراک کارخانه های مختلف (بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم) 37
جدول 4-5 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه های آب مزارع مورد نمونه برداری ( بر حسب میکروگرم بر لیتر) 38
جدول 4-6 -میانگین و انحراف معیار آهن و سرب آب تامین کننده مزارع مختلف( بر حسب میکروگرم بر لیتر) 39

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1 میزان آهن در آب ورودی مزارع مختلف 40
نمودار 4-2 میزان آهن در ماهیان تغذیه شده با خوراک کارخانجات مختلف 40
نمودار 4-3 میزان آهن موجود در خوراک کارخانجات مختلف 41
نمودار 4-4 میزان سرب موجود در خوراک کارخانجات مختلف 41
نمودار 4-5 میزان سرب در آب ورودی مزارع مختلف 42
نمودار 4-6 میزان سرب در ماهیان تغذیه شده با خوراک کارخانجات مختلف 42

فهرست شکلها

عنوان صفحه

شکل 3-1 قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی (سیستم تک پرتویی)… 30

خلاصه فارسی:

تعداد 32 نمونه غذا ، آب منابع و عضله ماهی به منظور اندازه گیری فلزات سرب و آهن در فصلهای تابستان و پاییز ، در دو نوبت با فاصله 3 ماه از چهار مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان چهارمحال بختیاری اخذ شده و مورد بررسی قرار گرفت .

میزان آهن و سرب به ترتیب در کل نمونه های آب مزارع مختلف برابر با 4/4 ± 6/60 و 2/0 ± 5/2 میکرو گرم بر لیتر ، میزان آهن و سرب به ترتیب در کل نمونه های خوراک مصرفی مزارع مختلف برابر با8/183 ± 4/563 و1/1 ± 3/3 میلی گرم بر کیلو گرم و همچنین میزان این دو فلز به ترتیب در کل نمونه های ماهی مزارع مختلف برابر با

9/3 ± 7/8 و1/0 ± 3/0 میلی گرم بر کیلو گرم بوده است . با توجه به مقادیر بدست آمده از دو فلز فوق هیچ گونه تفاوت معنی داری در سطح (05/0 p <) بین خوراک، ماهیان و آبهای مختلف مشاهده نشد ولی در کل ارتباط منطقی بین میزان این دو فلز در غذا و ماهیان تغذیه شده از همان غذا مشاهده گردید بطوریکه بیشترین میزان تجمع فلزات سنگین یاد شده در غذای کارخانه شماره 2 و همینطور ماهیان تغذیه شده از این غذا و کمترین میزان تجمع این فلزات در غذای کارخانه شماره 3 و ماهیان تغذیه شده با این خوراک مشاهده شد . با توجه به استاندارد های FAO برای فلزات سنگین و مقایسه آن با مقادیر بدست آمده در تحقیق حاضر، میزان این فلزات در آب، غذا و عضلات ماهی از حداکثر مجاز پیشنهادی کمتر می باشد. لذا هیچ گونه خطری از جانب این منابع متوجه مصرف کنندگان بعدی مثل انسان نیست .

عبارات کلیدی

  • بررسی میزان فلزات سنگین در مواد غذایی روزانه و اثرات آنها
  • بررسی میزان فلزات سنگین در مواد غذایی روزانه و اثرات آنها