پایان نامه برآورد نیاز لرزه ای سازه های بتنی مسلح که فاقد ضوابط شکل پذیری براساس استانداردهای جدید می باشند .

دسته: عمران

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 10696 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 215

پایان نامه برآورد نیاز لرزه ای سازه های بتنی مسلح که فاقد ضوابط شکل پذیری براساس استانداردهای جدید می باشند .

چکیده :

هدف در این پایان نامه برآورد نیاز لرزه ای برای ساختمان بتنی مسلح می باشد که طبق استاندارد های قدیمی زلزله طرح و محاسبه شده است بنابر این ضوابط امروزی شکل پذیری و لرزه خیزی را تامین نمی کند.

در این رابطه ساختمانی به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب میگردد. براساس مدارک فنی و نقشه های اجرایی موجود از سازه مذکور منحنی های رفتاری هریک از اعضا با استفاده از دستورالعمل به سازی لرزه ای

( ٣٥٦ FEMA) بدست آمده و طبق روش های آنالیز استاتیکی غیر خطی نسبت به تهیه منحنی ظرفیت کل سازه اقدام گردیده و نقطه عملکرد سازه مذکور از روش طیف ظرفیت بدست می آید در نهایت نیاز لرزه ای سازه مذکور قابل دسترسی می باشد. و از دستاوردهای مهم طرح برآورد کمبود ظرفیت این قبیل از سازه ها نسبت به طیف های جدید زلزله با آخرین ویرایش آیین نامه ٢٨٠٠ ( ویرایش سوم ) زلزله خواهد بود.

مقدمه

به طور متوسط هر ساله ده هزار نفر به سبب زلزله جان خود را از دست می دهند . بررسیهای یونسکو نشان می دهد که خسارتهای مالی ناشی از زلزله از سال ١٩٢٦ الی ١٩٥٠ به ده میلیارد دلار بالغ شده است . نوشتارهای تاریخی بر نگرانی همیشگی انسان از خطرات ناشی از زلزله دلالت دارد .

پهنه ایران از مناطق لرزه خیز جهان بوده و شاهد آن زلزله های متعددی می باشد که هر از چند گاهی این خطه عزیز و تاریخی را در هم کوبیده است . حاصل این زلزله ها کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از هموطنان و همچنین تخریب بسیاری از ساختمانهای دولتی و غیردولتی بوده است . بحث مقاوم سازی و به سازی سازه های موجود مطلبی است که اخیرًا در کشور به جهت کم کردن تبعات منفی زلزله مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است .

خسارات سازه ای و غیرسازه ای که در اثر زمین لرزه در ساختمان ها پدید می آید در درجه اول ناشی از تغییر مکان های جانبی است . بنابراین اگر تغییر مکان های جانبی به نحو مناسبی توسط تامین سختی جانبی کافی ، مقاومت جانبی و ظرفیت اتلاف انرژی مناسب ، محدود شوند ، می توان خسارات وارده را به طرز مناسبی کنترل کرد . برای نیل به این مقصود باید روش ها و شاخص های مناسبی برای کنترل تغییر مکان های جانبی در فرآیند طراحی مقاوم سازی لرزه ای در دست باشد .

تفاوت روش تحلیل استاتیکی غیر خطی با روش تحلیل استاتیکی خطی :

در روش تحلیل استاتیکی غیر خطی داریم :

١- رفتار غیر خطی تک تک اعضا و اجزاء سازه در تحلیل واردمیگردد.

٢- اثر زلزله به جای اعمال بار مشخص ، برحسب تغییر شکل برآورد میگردد.

نکته : در روش تحلیل استاتیکی غیر خطی از طیف طراحی نرم شده استفاده می شود، بنابر این نسبت به تغییرات زمان تناوب حساس نمی باشد، اما یکی از معایب این روش آن است که تغییر رفتار غیر خطی اجزا سازه بدلیل حرکات رفت و برگشتی مستقیماً منظور نمی شود، زیرا در این روش فقط یک چهارم دوره تناوب ارتعاش بررسی می گردد.

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه

چکیده 16

مقدمه 17

فصل اول : کلیات 19

١-١ – هدف 20

١-٢- روش کار وتحقیق 21

فصل دوم : خلاصه ای از دستورالعمل به سازی لرزه ای در مورد ساختمانهای بتنی ٢٢

٢-١- تحلیل استاتیکی غیرخطی 23

٢-٢- نقطه کنترل 23

٢-٣- تغییرمکان هدف 23

٢-٤- ضریب C0 23

٢-٥- ساختمانهای برشی 23

٢-٦- توزیع مطابق بند الف 23

٢-٧- ضریب C1 24

٢-٨- نحوه محاسبه Cm 25

٢-٩- شتاب طیفی 25

٢-١٠- طیف طرح استاندارد 25

٢-١١- طیف طرح ویژه ساختگاه 25

٢-١٢- ضریب C2 25

٢-١٣- ضریب C3 26

٢-١٤- توزیع بار جانبی 27

٢-١٥- توزیع نوع اول 27

٢-١٦- توزیع نوع دوم 27

٢-١٧- مدل رفتار دوخطی نیرو- تغییرمکان سازه 28

٢-١٨- دیافراگم صلب 28

٢-١٩- دیافراگم نرم 29

٢-٢٠- محاسبه تغییرمکان هدف برای دیافراگم صلب 29

٢-٢١- محاسبه تغییرمکان هدف برای دیاگرافم نیمه صلب 30

٢-٢٢- محاسبه تغییرمکان هدف برای دیافراگم نرم 30

٢-٢٣- پیچش 30

٢-٢٤- پیچش واقعی 30

٢-٢٥- پیچش اتفاقی 30

٢-٢٦- ملاحظات خاص پیچش 30

٢-٢٧- مراحل تحلیل به روش استاتیکی غیرخطی 31

٢-٢٨- تفاوت روش تحلیل استاتیکی غیرخطی با روش استاتیکی خطی 33

فصل سوم : بررسی آئین نامه آبا درمورد شکل پذیری ساختمان ها 34

٣-١- ضوابط سازه های با شکل پذیری کم 35

٣-٢- ضوابط سازه های با شکل پذیری متوسط 36

٣-٣- ضوابط سازه های با شکل پذیری زیاد 42

فصل چهارم : آنالیز و تحلیل سازه با استفاده از نرم افزار Etabs 43

٤-١- هدف 44

٤-٢- بارگذاری 45

٤-٣- بارگذاری ثقلی 45

٤-٤- بارگذاری طبقات و بام 45

٤-٥- بارگذاری دیوارهای جانبی 46

٤-٦- بارگذاری دیوارهای جانبی جان پناه 46

٤-٧- بارگذاری جانبی زلزله 47

٤-٨- محاسبات وزن سازه 47

٤-٩- توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع 48

٤-١٠- طراحی دستی تیروستون بصورت نمونه جهت تطابق با نیروهای تحلیلی وطراحی 49

٤-١١- نماهای سازه مورد تحلیل 53

٤-١٢- آرماتورگذاری برای طرح اجرایی 61

٤-١٣- مقاطع ستونها وابعاد ستونها و آرماتورهای مورد استفاده 69

٤-١٤- برآورد نیاز لرزه ای سازه با روش تحلیل غیرخطی استاتیکی 70

٤-١٥- جدول مواردی که فاصله تنگها کمتر از 3.d است 72

٤-١٦- کنترل شاخص اول و سوم در مورد تمام تیرها 73

٤-١٧- سطح عملکرد اعضای اصلی 79

٤-١٨- منحنی رفتاری تیرها 80

٤-١٩- اشکال منحنی رفتاری تیرها 81

٤-٢٠- تیرهایی که با برش کنترل می شوند 85

٤-٢١- اشکال منحنی رفتاری تیرهایی که با برش کنترل می شوند 86

٤-٢٢- منحنی های رفتاری ستون ها 87

٤-٢٣- اشکال منحنی رفتاری ستون ها 90

٤-٢٤- محاسبه تغییرمکان هدف در سطح خطر ١ 94

٤-٢٥- نمودارهای بررسی drift تحت ترکیب بارهای مختلف درسطح خطر١ 95

٤-٢٦- جداول pushover تحت ترکیب بارهای مختلف درسطح خطر١ 111

٤-٢٧- خروجی های نرم افزار Etabs درمورد نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک درسطح خطر١ 127

٤-٢٨- محاسبه تغییر مکان هدف در سطخ خطر٢ 152

٤-٢٩- نمودارهای بررسی drift تحت ترکیب بارهای مختلف درسطح خطر٢ 153

٤-٣٠- جداول pushover تحت ترکیب بارهای مختلف درسطح خطر٢ 169

٤-٣١- خروجی های نرم افزار Etabs درمورد نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک درسطح خطر٢ 185

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 209

نتیجه گیری 210

پیشنهادات 211

منابع و مآخذ 212

فهرست منابع فارسی 213

فهرست منابع لاتین 213

چکیده انگلیسی 214

عبارات کلیدی

  • پایان نامه برآورد نیاز لرزه ای سازه های بتنی مسلح که فاقد ضوابط شکل پذیری براساس استانداردهای جدید می باشند .
  • پایان نامه برآورد نیاز لرزه ای سازه های بتنی مسلح که فاقد ضوابط شکل پذیری براساس استانداردهای جدید می باشند