پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی با عملکرد آموزشی دبیران راهنمایی شهرستان شاوور

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 220 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 117

دانلود پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی با عملکرد آموزشی دبیران راهنمایی شهرستان شاوور

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

چکیده

یکی از اساسی ترین نهادهای هر جامعه که در واقع نقش تعیین کننده در توسعه جامعه دارد، آموزش و پرورش است. امروزه در مدیریت معاصر، مفهوم کیفیت زندگی کاری معلمان به موضوع اجتماعی عمده ای در سراسر دنیا مبدل شده است. یکی از معضلات اصلی آموزش و پرورش شهر شاوور این است که شدت تنگناهای اجتماعی و سازمانی، کیفیت ادراکات معلمان این منطقه را نسبت به شرایط شغلی و حرفه ای خویش را تضعیف نموده و به کاهش کیفیت عملکرد آنها منجر شده است. لذا ارتقای برنامه کیفیت زندگی کاری معلمان شامل هرگونه بهبود در فرهنگ مطالعاتی آنها، باعث رشد و تعالی عملکرد معلمان در این منطقه می شود. بر این اساس هدف این تحقیق شناسایی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی با عملکرد آموزشی دبیران راهنمایی شهر شاوور است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، پرسشنامه در بین 164 نفر از دبیران مقطع راهنمایی تکمیل گردید. طبق نتایج، متغیر کیفیت زندگی کاری معلمان بر روی متغیر عملکرد آموزشی معلمان با 95 درصد اطمینان اثر مثبت و معنی دار دارا می باشد. دیگر نتایج نشان می دهد در بین معلمان با سابقه کار زیر 5 سال، 5 تا10 سال، 10تا 15 سال و بالای 15 سال از نظر کیفیت زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی معلمان در سطح پنج درصد رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین، بین فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی معلمان رابطه معنی دار وجود ندارد. در نهایت، بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می گردد که نیازهای کلیدی دبیران این منطقه شناسایی گردد و در جهت ارتقای کیفیت زندگی کاری آنان برنامه ریزی استراتژیک به عمل آید.

واژه های کلیدی: کیفیت زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتی، عملکردآموزشی، دبیران راهنمایی، شاوور

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه 1

1-1- مقدمه 2

1-2-بیان مساله 3

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع 6

1-4- اهداف 7

1-4-1- هدف کلی 7

1-4-1-2- اهداف خرد 7

1-5-1- سوال اصلی تحقیق 7

1-5-2- سوالات جانبی تحقیق 7

1-6- تعاریف مفهومی پژوهش 8

فصل دوم: مروری برپیشینه نگاشته ها 13

2-1-مقدمه 14

2-2- نظریه هایی پیرامون کیفیت زندگی کاری 14

2-2-1- مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری 14

2-3- تاریخچه کیفیت زندگی کاری 17

2-4- رویکردهای کیفیت زندگی کاری 18

2-5- اهداف کیفیت زندگی¬کاری 26

2-6- نسل¬های سه¬گانه برنامه¬های کیفیت زندگی¬کاری 26

2-7- تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری 28

2-7-1- مدیریت کیفیت فراگیر 28

2-7-1-1- توانمند¬سازی کارکنان 28

2-7-1-2- مهندسی مجدد ( باز مهندسی) سازمان 30

2-8- شاخص¬های کیفیت زندگی کاری 30

2-9- مولفه¬های کیفیت زندگی کاری والتون 32

2-9-1- پرداخت منصفانه و کافی 32

2-9-2- مقاصد و اهمیت نظام پرداخت 32

2-9-3- محیط کار ایمن و بهداشتی 33

2-9-4- تامین فرصت رشد و امنیت مداوم 34

2-9-5- وابستگی اجتماعی زندگی کاری 34

2-9-6- فضای کلی زندگی 35

2-9-7- یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان 35

2-9-8- قانون گرایی در سازمان 36

2-9-9- توسعه قابلیت¬های انسانی 36

2-10- راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری 36

2-11- ارزیابی عملکرد 40

2-11-1- تعاریف عملکرد 41

2-11-2- مفهوم بررسی عملکرد 45

2-11-3- متغیر¬های حایز اهمیت برای عملکرد از دیدگاه اوماسکاران 45

2-11-4- معیارهای عملکرد 46

2-11-5- انواع عملکرد 46

2-11-6- شاخص¬های عملکرد 46

2-11-7- فواید بررسی عملکرد کارکنان 47

2-11-8- سه کار مدیریت عملکرد 47

2-11-9- مهم¬ترین نکات در رابطه با عملکرد 48

2-12- ارزشیابی عملکرد کارکنان 48

2-12-1- تعریف ارزشیابی عملکرد 51

2-12-2- اهداف استفاده از ارزشیابی عملکرد 51

2-12-3- مدل ارزشیابی عملکرد 52

2-12-4- معیار¬های ارزشیابی عملکرد 56

2-12-5- نکات اثر¬بخش در ارزیابی عملکرد 56

2-12-6- دلایل مخالفت برخی سازمان¬ها با ارزیابی عملکرد 57

2-12-7- معیار¬های ارزیابی عملکرد 58

2-12-8- نظریه¬های ارزیابی عملکرد 59

2-12-9- چرا نیازمند ارزشیابی عملکرد هستیم؟

62

2-12-10- شرایط اجرای طرح ارزیابی و مدیریت عملکرد 63

2-12-11- روش¬های متداول ارزیابی عملکرد 63

2-13- مبانی نظری در مورد فرهنگ مطالعاتی 69

2-13-1- عوامل موثربرمطالعه وکتابخوانی 72

2-13-2- موانع موجود بر سر راه مطالعه و کتابخوانی 77

2-13-3- راه¬های گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش معلمان 80

2-14- پیشینه موضوع 82

2-14-1- پیشینه تحقیقات خارجی 82

2-14-2- پیشینه تحقیقات داخلی 89

2-15- جمع بندی 104

فصل سوم: مواد و روش 106

3-1- مقدمه 107

3-2- روش تحقیق 107

3-3- متغیرهای تحقیق 109

3-3-1- متغیر مستقل 109

3-3-2- متغیرهای وابسته 109

3-4-جامعه آماری 110

3-5-نمونه گیری 110

3-5-1- روش نمونه¬گیری 111

3- 5- 2- حجم نمونه

111

3-6- ابزاراندازه¬گیری 112

3-6-1- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 113

3-6-2- پرسشنامه فرهنگ مطالعاتی 113

3-6-3-پرسشنامه ارزیابی عملکرد 114

3-6-4- روائی ابزار اندازه گیری تحقیق 115

3-7- قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری تحقیق 115

3-8- روش تجزیه وتحلیل داده¬ها 116

فصل چهارم: یافته های پژوهش 117

4-1- مقدمه 118

4-2- یافته توصیفی 118

4-2- 1- توصیف متغیرهای فردی پاسخگویان 118

4-3- یافته های مربوط به سوالات تحقیق 123

4-3-1- یافته های مربوط به سوالهای آیا بین فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟و آیا بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟ 123

4-3-2- یافته های مربوط به سوال تحقیق آیا بین میزان کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد؟ 124

4-3-4- یافته های مربوط به سوال تحقیق، آیا بر حسب سابقه¬کاری دبیران، از نظر میزان کیفیت زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد 125

4-3-6- بررسی یافته های مربوط به سوال اصلی تحقیق: آیا کیفیت¬زندگی¬کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند 126

4-3- یافته های جانبی 128

4-3-1- بررسی مقایسه عملکرد آموزشی معلمان بر اساس محل خدمت و رشته تحصیلی 128

4-3-2- مقایسه عملکرد آموزشی، کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی در بین معلمان با مدارک تحصیلی مختلف 128

4-3-3- مقایسه کیفیت زندگی کاری در بین معلمان بر اساس رشته تحصیلی و محل خدمت 129

4-3-4- مقایسه فرهنگ مطالعاتی معلمان بر اساس جنسیت، محل خدمت و رشته تحصیلی 130

4-3-5- بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی معلمان 131

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 132

5-1- مقدمه 133

5-2-تبیین یافته های تحقیق 134

5-2-1-تبیین یافته های توصیفی پژوهش 134

5-2-2- تبیین یافته های مربوط به سوالات تحقیق 134

5-2-2-1- تبین یافته های مربوط به سوال آیا بین فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟ 134

5-2-2-2- تبین یافته های مربوط به سوال آیا بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟ 134

5-2-2-3- تبین یافته های مربوط به سوال آیا بین میزان کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد؟ 135

5-2-2-4-تبین یافته های مربوط به سوال آیا بر حسب سابقه¬کاری دبیران، از نظر میزان کیفیت زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد؟ 135

5-2-2-5- تبین یافته های مربوط به سوال اصلی تحقیق: آیا کیفیت¬زندگی¬کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند؟ 136

5-2-3- یافته های جانبی تحقیق 136

5-2-3-1- یافته های مربوط به مقایسه عملکرد آموزشی معلمان بر اساس محل خدمت و رشته تحصیلی 136

5-2-3-2- یافته های مربوط به مقایسه عملکرد آموزشی، کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی در بین معلمان با مدارک تحصیلی مختلف 137

5-2-3-3- یافته های مربوط به مقایسه فرهنگ مطالعاتی معلمان بر اساس جنسیت، محل خدمت و رشته های تحصیلی 137

5-3- محدودیتهای تحقیق 137

5-3-1- محدودیتهای تحقیقات کیفیت زندگی کاری 137

5-3-2- محدودیتهای تحقیقات عملکردآموزشی 138

5-3-3- محدودیتهای تحقیقات حاضر 140

5-4- پیشنهادات کاربردی 141

5-4-1- پیشنهاداتی در راستای نتایج سوال اصلی تحقیق : آیا کیفیت¬زندگی¬کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند؟ 141

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش¬های آتی 144

فهرست جداول

عنوان و شماره صفحه

جدول 2-1- رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری 24

جدول 2-2- رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری 26

جدول 2-3- نسل¬های سه گانه برنامه¬های کیفیت زندگی کاری 28

جدول 2-4- شاخص¬های کیفیت زندگی کاری 32

جدول3-1- فهرست متغیرهای مستقل مورد مطالعه 108

جدول3-2- جامعه آماری تحقیق 109

جدول3-3- مولفه های کیفیت زندگی کاری 112

جدول3-4- بیانگرمولفه¬های فرهنگ مطالعاتی وتوزیع گویه 113

جدول3-5- میزان پایایی متغیرهای پژوهش 115

جدول 4-1-بررسی خصوصیات فردی جامعه مورد مطالعه 118

جدول4-2- بررسی رابطه بین فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس، کیفیت زندگی کاری دبیران مدارس راهنمایی و عملکرد آموزشی 123

جدول4-3- مقایسه کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی معلمان بر اساس جنسیت 124

جدول4-4- مقایسه فرهنگ مطالعاتی و کیفیت زندگی کاری معلمان بر اساس سابقه خدمت معلمان 125

جدول4-5- بررسی میزان تاثیر کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی بر عملکرد آموزشی معلمان 126

جدول4-6- ضرایب تعیین موثر کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی بر عملکرد آموزشی معلمان 126

جدول4-7- مقایسه عملکرد آموزشی معلمان بر اساس محل خدمت و رشته تحصیلی 127

جدول4-8- مقایسه عملکرد آموزشی معلمان بر اساس مدرک تحصیلی معلمان 128

جدول4-9- مقایسه کیفیت زندگی کاری معلمان بر اساس رشته تحصیلی و محل خدمت معلمان 129

جدول4-10- مقایسه فرهنگ مطالعاتی معلمان بر اساس جنسیت،رشته تحصیلی و محل خدمت معلمان 130

جدول 4-11- بررسی رابطه بین فرهنگ مطالعاتی با کیفیت زندگی کاری دبیران 130

فهرست شکل¬ها

عنوان و شماره صفحه

شکل شماره 2-1: نقش کیفیت زندگی در انگیزش 20

شکل شماره 2-2 : استفاده از ارزشیابی کارکنان 53

شکل شماره 2-3 : مدل ارزشیابی عملکرد 54

نمودار شماره 2-4- ارزیابی مستقیم عملکرد اقتباس از میرسپاسی 60

نمودار شماره 2-5- ارزیابی غیر مستقیم عملکرد اقتباس از میرسپاسی 61

نمودار 4-1- جنسیت پاسخگویان 120

نمودار 4-2- مدرک تحصیلی معلمان پاسخگو 121

نمودار 4-3- محل خدمت معلمان پاسخگو 121

نمودار 4-4- رشته تحصیلی 122

نمودار 4-5- سابقه کار معلمان پاسخگو

با سلام جناب آقای سمیع

نظر به اینکه ما در مجموعه مان فعالیت حرفه ای را آغاز کرده ایم ونسبت به سیستم های دیگر اندیشه بلند مدتی را داریم و برای اثبات این مدعا میتوانید مدت زمان دامین ما در ایرنیک مشاهده بفرمایید.

لذا از شما که در زمینه کسب درآمد از سیستم همکاری در فروش حرفه ای هستید دعوت میکنیم به جمع ما بپیوندیدو سود بلند مدتی را برای خود از ابتدا پایه ریزی بفرمایید.

منتظر حضور سبزتان در مجموعه سِرو هستیم

موفق باشید وپیروز

www.cero.ir

با سلام ودرود فراوان

دوست عزیز وبلاگ بسیار خوب ومفیدی داری من لذت بردم

از شما دعوت میکنیم در مجموعه ما با فایل های دانشجویی خودتون به آسانی و فقط با آپلود اونا به کسب درآمد

بپردازی و کسب درآمد خوبی رو برای خودت داشته باشی وهمچنین میتونی از سایر فایل های دوستان خودت هم

درآمد زائی کنی.اگر مایل بودی به جمع ما بپیوندی به آدرس زیر مراجعه کنید:

WWW.CERO.IR

ضمناً نگران نباش تمام آموزش ها رو برای شما دوست عزیز داخل سایت گذاشتیم.

منتظر حضور سبزتان هستیم

موفق باشی وپیروز

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکار گرامی

مجموعه سِرو با تیمی مجرب و حرفه ای از شما دعوت به عمل می آورد

تا با مزایای فوق العاده در سیستم ما به کسب درآمد مشغول باشید.

آدرس سایت ما : www.cero.ir

irantarh.sellfile.ir

اخبار روز| تبریک روحانی به مناسبت لغو تحریم ها

عضویت در کانال تلگرام ما:

https://telegram.me/aliments

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی¬کاری و فرهنگ مطالعاتی با عملکرد آموزشی دبیران راهنمایی شهرستان شاوور

چکیده

یکی از اساسی¬ترین نهادهای هر جامعه که در واقع نقش تعیین کننده در توسعه جامعه دارد، آموزش و پرورش است. امروزه در مدیریت معاصر، مفهوم کیفیت زندگی کاری معلمان به موضوع اجتماعی عمده ای در سراسر دنیا مبدل شده است. یکی از معضلات اصلی آموزش و پرورش شهر شاوور این است که شدت تنگناهای اجتماعی و سازمانی، کیفیت ادراکات معلمان این منطقه را نسبت به شرایط شغلی و حرفه¬ای خویش را تضعیف نموده و به کاهش کیفیت عملکرد آنها منجر شده است. لذا ارتقای برنامه کیفیت زندگی¬کاری معلمان شامل هرگونه بهبود در فرهنگ مطالعاتی آنها، باعث رشد و تعالی عملکرد معلمان در این منطقه می شود. بر این اساس هدف این تحقیق شناسایی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی با عملکرد آموزشی دبیران راهنمایی شهر شاوور است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، پرسشنامه در بین 164 نفر از دبیران مقطع راهنمایی تکمیل گردید. طبق نتایج، متغیر کیفیت زندگی کاری معلمان بر روی متغیر عملکرد آموزشی معلمان با 95 درصد اطمینان اثر مثبت و معنی دار دارا می باشد. دیگر نتایج نشان می دهد در بین معلمان با سابقه کار زیر 5 سال، 5 تا10 سال، 10تا 15 سال و بالای 15 سال از نظر کیفیت زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی معلمان در سطح پنج درصد رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین، بین فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی معلمان رابطه معنی دار وجود ندارد. در نهایت، بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می گردد که نیازهای کلیدی دبیران این منطقه شناسایی گردد و در جهت ارتقای کیفیت زندگی کاری آنان برنامه ریزی استراتژیک به عمل آید.

واژه های کلیدی: کیفیت زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتی، عملکردآموزشی، دبیران راهنمایی، شاوور

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه 1

1-1- مقدمه 2

1-2-بیان مساله 3

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع 6

1-4- اهداف 7

1-4-1- هدف کلی 7

1-4-1-2- اهداف خرد 7

1-5-1- سوال اصلی تحقیق 7

1-5-2- سوالات جانبی تحقیق 7

1-6- تعاریف مفهومی پژوهش 8

فصل دوم: مروری برپیشینه نگاشته ها 13

2-1-مقدمه 14

2-2- نظریه هایی پیرامون کیفیت زندگی کاری 14

2-2-1- مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری 14

2-3- تاریخچه کیفیت زندگی کاری 17

2-4- رویکردهای کیفیت زندگی کاری 18

2-5- اهداف کیفیت زندگی¬کاری 26

2-6- نسل¬های سه¬گانه برنامه¬های کیفیت زندگی¬کاری 26

2-7- تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری 28

2-7-1- مدیریت کیفیت فراگیر 28

2-7-1-1- توانمند¬سازی کارکنان 28

2-7-1-2- مهندسی مجدد ( باز مهندسی) سازمان 30

2-8- شاخص¬های کیفیت زندگی کاری 30

2-9- مولفه¬های کیفیت زندگی کاری والتون 32

2-9-1- پرداخت منصفانه و کافی 32

2-9-2- مقاصد و اهمیت نظام پرداخت 32

2-9-3- محیط کار ایمن و بهداشتی 33

2-9-4- تامین فرصت رشد و امنیت مداوم 34

2-9-5- وابستگی اجتماعی زندگی کاری 34

2-9-6- فضای کلی زندگی 35

2-9-7- یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان 35

2-9-8- قانون گرایی در سازمان 36

2-9-9- توسعه قابلیت¬های انسانی 36

2-10- راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری 36

2-11- ارزیابی عملکرد 40

2-11-1- تعاریف عملکرد 41

2-11-2- مفهوم بررسی عملکرد 45

2-11-3- متغیر¬های حایز اهمیت برای عملکرد از دیدگاه اوماسکاران 45

2-11-4- معیارهای عملکرد 46

2-11-5- انواع عملکرد 46

2-11-6- شاخص¬های عملکرد 46

2-11-7- فواید بررسی عملکرد کارکنان 47

2-11-8- سه کار مدیریت عملکرد 47

2-11-9- مهم¬ترین نکات در رابطه با عملکرد 48

2-12- ارزشیابی عملکرد کارکنان 48

2-12-1- تعریف ارزشیابی عملکرد 51

2-12-2- اهداف استفاده از ارزشیابی عملکرد 51

2-12-3- مدل ارزشیابی عملکرد 52

2-12-4- معیار¬های ارزشیابی عملکرد 56

2-12-5- نکات اثر¬بخش در ارزیابی عملکرد 56

2-12-6- دلایل مخالفت برخی سازمان¬ها با ارزیابی عملکرد 57

2-12-7- معیار¬های ارزیابی عملکرد 58

2-12-8- نظریه¬های ارزیابی عملکرد 59

2-12-9- چرا نیازمند ارزشیابی عملکرد هستیم؟

62

2-12-10- شرایط اجرای طرح ارزیابی و مدیریت عملکرد 63

2-12-11- روش¬های متداول ارزیابی عملکرد 63

2-13- مبانی نظری در مورد فرهنگ مطالعاتی 69

2-13-1- عوامل موثربرمطالعه وکتابخوانی 72

2-13-2- موانع موجود بر سر راه مطالعه و کتابخوانی 77

2-13-3- راه¬های گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش معلمان 80

2-14- پیشینه موضوع 82

2-14-1- پیشینه تحقیقات خارجی 82

2-14-2- پیشینه تحقیقات داخلی 89

2-15- جمع بندی 104

فصل سوم: مواد و روش 106

3-1- مقدمه 107

3-2- روش تحقیق 107

3-3- متغیرهای تحقیق 109

3-3-1- متغیر مستقل 109

3-3-2- متغیرهای وابسته 109

3-4-جامعه آماری 110

3-5-نمونه گیری 110

3-5-1- روش نمونه¬گیری 111

3- 5- 2- حجم نمونه

111

3-6- ابزاراندازه¬گیری 112

3-6-1- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 113

3-6-2- پرسشنامه فرهنگ مطالعاتی 113

3-6-3-پرسشنامه ارزیابی عملکرد 114

3-6-4- روائی ابزار اندازه گیری تحقیق 115

3-7- قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری تحقیق 115

3-8- روش تجزیه وتحلیل داده¬ها 116

فصل چهارم: یافته های پژوهش 117

4-1- مقدمه 118

4-2- یافته توصیفی 118

4-2- 1- توصیف متغیرهای فردی پاسخگویان 118

4-3- یافته های مربوط به سوالات تحقیق 123

4-3-1- یافته های مربوط به سوالهای آیا بین فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟و آیا بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟ 123

4-3-2- یافته های مربوط به سوال تحقیق آیا بین میزان کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد؟ 124

4-3-4- یافته های مربوط به سوال تحقیق، آیا بر حسب سابقه¬کاری دبیران، از نظر میزان کیفیت زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد 125

4-3-6- بررسی یافته های مربوط به سوال اصلی تحقیق: آیا کیفیت¬زندگی¬کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند 126

4-3- یافته های جانبی 128

4-3-1- بررسی مقایسه عملکرد آموزشی معلمان بر اساس محل خدمت و رشته تحصیلی 128

4-3-2- مقایسه عملکرد آموزشی، کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی در بین معلمان با مدارک تحصیلی مختلف 128

4-3-3- مقایسه کیفیت زندگی کاری در بین معلمان بر اساس رشته تحصیلی و محل خدمت 129

4-3-4- مقایسه فرهنگ مطالعاتی معلمان بر اساس جنسیت، محل خدمت و رشته تحصیلی 130

4-3-5- بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی معلمان 131

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 132

5-1- مقدمه 133

5-2-تبیین یافته های تحقیق 134

5-2-1-تبیین یافته های توصیفی پژوهش 134

5-2-2- تبیین یافته های مربوط به سوالات تحقیق 134

5-2-2-1- تبین یافته های مربوط به سوال آیا بین فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟ 134

5-2-2-2- تبین یافته های مربوط به سوال آیا بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟ 134

5-2-2-3- تبین یافته های مربوط به سوال آیا بین میزان کیفیت زندگی کاری و عملکرد آموزشی دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد؟ 135

5-2-2-4-تبین یافته های مربوط به سوال آیا بر حسب سابقه¬کاری دبیران، از نظر میزان کیفیت زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد؟ 135

5-2-2-5- تبین یافته های مربوط به سوال اصلی تحقیق: آیا کیفیت¬زندگی¬کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند؟ 136

5-2-3- یافته های جانبی تحقیق 136

5-2-3-1- یافته های مربوط به مقایسه عملکرد آموزشی معلمان بر اساس محل خدمت و رشته تحصیلی 136

5-2-3-2- یافته های مربوط به مقایسه عملکرد آموزشی، کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی در بین معلمان با مدارک تحصیلی مختلف 137

5-2-3-3- یافته های مربوط به مقایسه فرهنگ مطالعاتی معلمان بر اساس جنسیت، محل خدمت و رشته های تحصیلی 137

5-3- محدودیتهای تحقیق 137

5-3-1- محدودیتهای تحقیقات کیفیت زندگی کاری 137

5-3-2- محدودیتهای تحقیقات عملکردآموزشی 138

5-3-3- محدودیتهای تحقیقات حاضر 140

5-4- پیشنهادات کاربردی 141

5-4-1- پیشنهاداتی در راستای نتایج سوال اصلی تحقیق : آیا کیفیت¬زندگی¬کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند؟ 141

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش¬های آتی 144

فهرست جداول

عنوان و شماره صفحه

جدول 2-1- رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری 24

جدول 2-2- رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری 26

جدول 2-3- نسل¬های سه گانه برنامه¬های کیفیت زندگی کاری 28

جدول 2-4- شاخص¬های کیفیت زندگی کاری 32

عبارات کلیدی

 • پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی با عملکرد آموزشی دبیران راهنمایی شهرستان شاوور
 • کیفیت زندگی کاری فرهنگ مطالعاتی عملکردآموزشی دبیران راهنمایی شاوور
 • کسب درآمد اینترنتی
 • دانلود مقاله
 • دانلود نرم افزار
 • دانلود اندروید
 • دانلود پایان نامه
 • دانلود پروژه
 • دانلود پرسشنامه
 • دانلود فایل
 • دانلود پاورپوینت
 • دانلود نمونه سوالات
 • کار در منزل
 • دانلود آهنگ
 • دانلود سریال
 • دانلود فیلم
 • دانلود کتاب