پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان)

دسته: مدیریت

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 280 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 63

بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان)

در 63 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده تحقیق

این تحقیق در 5 فصل تنظیم شده است. فصل اول طرح تحقیق : که شامل موضوع , اهمیت و فایده تحقیق , علت و هدف تحقیق , طرح مسئله , فرضیه ها , تعریف واژه ها , روش تحقیق , موانع و محدودیتهای تحقیق می باشد. فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق : که در این فصل با استفاده از منابع موجود , سابقه بحث به صورت منظم و بر اساس مسیر تکاملی تاریخی آن ارائه می شود که ممکن است شامل تعاریف برخی مفاهیم , نظریات , مدل ها و تاریخچه می باشد . فصل سوم انتخاب حجم نمونه با توجه به ویژگی های جامعه آماری می باشد. فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و فرضیه ها و یافته های تحقیق می باشد. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری تحقیق می باشد که در این فصل اقدام به نظریه پردازی می شود . و در پایان پیوست ها، منابع و ماخذ آورده می شود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق 1

1- 1 مقدمه 2

1- 2 بیان مساله 3

1- 3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4

1- 4 اهداف تحقیق 5

1- 5 فرضیات تحقیق 5

1- 6 روش انجام تحقیق 6

1- 7 محدودیت های تحقیق 6

1- 8 واژگان کلیدی 6

1-8-1 سازمان 6

1-8-2 مدیران 6

1-8-3 مدیریت عملکرد 7

1-8-4 کارکنان 7

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 8

2-1 مقدمه 9

2-2 تعریف سازمان 10

2-3 ویژگی سازمان 10

2-4 تعریف مدیریت 11

2-5 نظریه نقش های مدیریتی 11

2-6 سطوح مختلف مدیریت 12

2-7 خلاقیت مدیران 16

2-8 وظایف مدیران 16

2-9 نقش های مدیران در سازمان 18

2-10 تعریف مدیریت عملکرد 18

2-11 اهمیت مدیریت عملکرد 19

2-12 اصول مدیریت عملکرد 20

2-13 عوامل موثردر توفیق مدیریت عملکرد 21

2-14 فرایند مدیریت عملکرد 22

2-15 مزایای مدیریت عملکرد 23

2-16 معایب مدیریت عملکرد 25

2-17 پیشینه تحقیق 26

2-18 اهمیت پیشینه در تحقیقات 26

فصل سوم : روش های انجام پژوهش 29

3-1 مقدمه 30

3-2 روش تحقیق 30

3-3 فرایند انجام پژوهش 32

3-4 جامعه آماری 32

3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه 32

3-6 روش گردآوری اطلاعات 34

3-7 تحلیل پرسشنامه 34

3-8 اعتبار یا روایی تحقیق 35

3-9 پایایی تحقیق 36

3-9-1 ضریب آلفای کرونباخ 37

3-10 آزمون های استفاده شده دراین تحقیق 37

3-11 خلاصه فصل سوم 38

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 39

1-4 مقدمه 40

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 40

4-3 تحلیل های توصیفی 41

4-3-1 جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 42

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان 43

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان 44

4-3-4 جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 45

4- 4 تجزیه و تحلیل استنباطی 46

4- 5 بررسی فرض نرمال بودن داده ها 46

4- 6 آزمون فرضیه ها 47

4- 6-1 آزمون فرضیه اول 48

4- 6-2 آزمون فرضیه دوم 49

4- 6-3 آزمون فرضیه سوم 50

4-7 خلاصه فصل چهارم 51

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 52

5- 1 مقدمه 53

5- 2 نتیجه گیری از فرضیه ها 53

5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه اول 54

5-2-3 نتیجه گیری از فرضیه دوم 54

5-2-4 نتیجه گیری از فرضیه سوم 54

5- 3 نتیج گیری کلی از تحقیق 55

5- 4 پیشنهادات 55

( منابع و ماخذ ) 57

پرسشنامه 59

عبارات کلیدی

  • پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان)
  • پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان)
  • پایان نامه مدیریت
  • پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت
  • کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان