پایان نامه بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل و عوامل موثر بر آن

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 251 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 150

پایان نامه بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل و عوامل موثر بر آن در 150 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

کلیات پژوهش… 1

1/1 مقدمه: 2

2/1 طرح مساله: 3

3/1 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

4/1 اهداف تحقیق.. 7

فصل دوم. 8

مبانی نظری تحقیق… 8

1/2 تعریف رضایت از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی.. 9

2/2- پیشینه تحقیق.. 11

ا1/ 2/2 -بیشینه پژوهش های داخلی.. 12

2/ 2/2- نقد و بررسی پیشینه های داخلی.. 27

3/2/2- پیشینیه پژوهش های خارجی: 27

4/ 2/2 نقد وبررسی پیشینه های خارجی.. 39

3/2 مبانی نظری تحقیق.. 40

1/ 3/2 نظریه تسری(spill over theory) 41

2/ 3/2 نظریه هدف گذاری «ادوین لاک» E.A.lock.. 42

3/ 3/2 نظریه مبادله. 43

4/3/2 نظریه نیازها 45

4/2 چهارچوب نظری تحقیق.. 48

5/2 مدل تئوریکی تحقیق: 50

فصل سوم. 51

روش تحقیق… 51

3/1 مقدمه. 52

2/3روش تحقیق: 53

1/2/3: پرسش آغازی: 54

2/2/3 مطالعات مقدماتی و اکتشافی: 54

3/2/3 طرح نظری مسئله تحقیق: 55

4/2/3 ساخت و ارائه مدل تئوریک: 57

5/2/3 تبدل نظریه ها به فرضیه ها: 57

6/2/3 تعریف عملیاتی متغیرها و یافتن معرفهای مناسب برای سنجش آنها: 59

7/2/3 تهیه پرسشنامه برای سنجش متغیرها 61

8/2/3 آزمون مقدماتی.. 66

3/3 جامعه آماری.. 67

1 /3/3حجم نمونه: 67

فصل چهارم. 71

یافته های پژوهش… 71

*تحلیل جداول توزیع فراوانی.. 72

جدول و نمودار 1-4 : توزیع پاسخگویان برحسب جنس… 73

جدول و نمودار 2-4: توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی… 74

جدول و نمودار 3-4: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی… 75

جدول و نمودار 4-4: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل … 76

جدول و نمودار 5-4: توزیع پاسخگویان برحسب شهر محل سکونت … 77

جدول و نمودار 6-4: توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر… 78

جدول و نمودار 7-4: توزیع پاسخگویان برحسب شغل مادر … 79

جدول و نمودار 8-4: توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر… 80

جدول و نمودار 9-4: توزیع پاسخگویان برحسب شغل پدر… 81

جدول و نمودار 10-4: توزیع پاسخگویان برحسب نوع مالکیت منزل… 82

جدول و نمودار 11-4: توزیع پاسخگویان برحسب سن… 83

جدول و نمودار 12-4: توزیع پاسخگویان برحسب معدل… 84

جدول و نمودار 13-4: توزیع پاسخگویان برحسب ترم… 85

جدول و نمودار 14-4: توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده 86

جدول و نمودار 15-4: توزیع پاسخگویان برحسب درآمد خانواده… 87

*تحلیل جداول توزیع فراوانی و نمودار میانگین برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مربوطه 88

جدول و نمودار 16-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص تسلط به درس 89

جدول و نمودار 17-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص مسئولیت پذیری90

جدول و نمودار 18-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص ایجاد انگیزه 91

جدول و نمودار 19-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص مقررات آموزشی 92

جدول و نمودار 20-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از تحصیل

… 93

جدول و نمودار 21-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص امیداوری به آینده شغلی 95

جدول و نمودار 22-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص احترام به دانشجو 96

جدول و نمودار 23-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص عدالت در سطح دانشگاه 97

جدول و نمودار 24-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رسیدن به هدف 98

جدول و نمودار 25-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از زندگی 99

*تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای مستقل مربوطه 100

جدول 26-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و امیدواری به آینده شغلی 101

جدول 27-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و احترام به دانشجو 102

جدول 28-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و عدالت در سطح دانشگاه 103

جدول 29-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رسیدن به هدف 104

جدول 30-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رضایت از زندگی 105

*تحلیل رابطه متغیر وابسته « رضایت از تحصیل » با متغیرهای زمینه ای دو مقوله ای 106

جدول 31-4 تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و جنس 107

جدول 32-4 تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و مقطع تحصیلی 108

جدول 33-4 تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت شغلی 109

جدول 34-4 تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شهر محل سکونت … 110

تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای زمینه ای چند مقوله ای 111

جدول 35-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رشته تحصیلی 112

جدول 36-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت تاهل 114

جدول 37-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات مادر 115

جدول 38-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل مادر 116

جدول 39-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات پدر 117

جدول 40-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل پدر118

جدول 41-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و نوع مالکیت منزل 119

فصل پنجم. 120

خلاصه و نتیجه گیری.. 120

منابع و ماخذ. 128

پرسشنامه … 130

مقدمه:

دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی- فرهنگی یکی از ارزشمند ترین منابعی است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، این نهاد به جهت نقش تعیین کننده ای که در تولید دانش (پژوهش)و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنوان یکی از شاخص های تعیین میزان توسعه کشورها مد نظر قرار گرفته است.

همانطور که می دانیم جوانان در مقطع پیش دانشگاهی تلاش زیادی برای ورود به دانشگاه می کنند و شاید بتوان گفت که یکی از آمال و آرزوهای جوانان امروزی ورود به دانشگاه می باشد با ورود جوانانی که با امید و آرزو به دانشگاه راه یافته اند اگر تلاش کنیم که رضایتمندی این دانشجویان تازه وارد را بطور نسبی فراهم کنیم می توان انتظار داشت که این دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل تعهد داشته بیشتری نسبت به شغل ، زندگی، دیگران درآینده داشته باشند زیرا زمانیکه افراد تعهد داشته باشند دیگر رشوه خواری، ریاکاری، دروغ گویی برای رسیدن به اهداف خوب یا بد، فقر فرهنگی ، بی سوادی جوانان تحصیل کرده، … وجود نخواهد داشت . بر اساس نظریه تسری Spill-over Theory رضایت از یک بخش از زندگی بروی رضایت از بخشهای دیگر زندگی موثر است.

(از کمپ، 278:1369)

مثلا در این تحقیق زمانیکه دانشجویان از تحصیل راضی باشند از حوزه های دیگر زندگی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی نیز راضی خواهند بود.

2/1 طرح مساله:

دانشگاه مکانی فرهنگی و اجتماعی می باشد و هر ساله جمع کثیری از جوانان برای گذراندن تحصیلات عالیه وارد آن می شوند و هر یک از این جوانان با در نظر داشتن اهداف خاص خود (ارتقاء سطح علمی، کسب شغل بهتر، رندگی بهتر ، گرفتن مدرک،…)به این مکان مقدس قدم می گذارند.

اکنون با ورود این جوانان با نشاط و امیدوار به آینده و همچنین علاقمند به تحصیل مسئولیت سنگینی به عهده مسئولین دانشگاه می باشد ، از این جهت که این مسئولین محترم باید از پرسنل و اساتید متعهد و کارآمد بهره گیرند، زیرا این دو قشر تماس بیشتری را با دانشجویان که آینده سازان جامعه هستند دارند، که توجه بیشتر این تحقیق به نقش اساتید متمرکز است آنچه از یک استاد وظیفه شناس و شایسته انتظار می رود این است که بکوشد از ناکامیهای درسی دانشجویانش جلوگیری کند و آنها را علاقمند به تحصیل،مطالعه، پژوهش سازد.

همانطور که می دانیم دانشجویان اغلب در سن جوانی به تحصیل می پردازند و دوران جوانی بسیار حساس می باشد زیرا پایه های شخصیتی افراد در این دوران شکل می گیرد فردی که مشغله ذهنی جز تحصیل نداشته باشد و تحصیل دانشجو با رضایت باشد البته که این فرد در تحصیل موفق تر خواهد بود و آیندۀ تضمین شده تری نسبت به دیگران دارد زیرا در آرامش به سر می برد و این دانشجویان مسلماً در آینده فرد مفید و شایسته ای برای خود، خانواده وجامعه خواهند بود.

در این فصل تلاش می شود از مطالب ارائه شده و همچنین یافته های حاصل از پژوهش نتیجه گیری کلی به عمل آید. در گام نخست برای شروع کار تحقیق ابتدا باید تلاش کنیم نگاه جامعه شناسی به مسائل اجتماعی داشته باشیم و عده ای تصور می کنند که جامعه شناسی قادر است همه معضلات جامعه را حل و فصل کند ، ولی چنین نیست . در تحقیق حاضر بناست تا واقعیت ها بدون در نظر گرفتن به گروهی خاص تا جایی که برایمان مقدور است و توان علمی و امکانات در اختیار داریم عوامل موثر بر رضایت از تحصیل را شناسایی و تعریف کنیم.

با توجه به این که مشاهده می شود تعداد زیادی از جوانان مشغول به تحصیل در دانشگاه ها (دولتی ، آزاد ، غیر انتفاعی ، علمی و کاربردی و ..) می باشند و هزینه های زیادی متقبل می شوند و وقت گرانبهایشان را می گذراند ولی از تحصیل خود راضی نیستند بنا به دلایل و مشکلاتی که در طول تحصیل برایشان پیش می آید البته نارضایتی از تحصیل عواقبی نیز به دنبال دارد پس پرداختن به موضوع رضایت از تحصیل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان و عوامل موثر بر آن مهم به نظر می آمد.

بعد از اینکه پرسش آغازی به صورت واضح و روشن تبیین شد به سراغ خواندن متون از جمله کتاب ها ، مجلات پژوهشی ، طرح های پژوهشی ، پایان نامه ها و… که به نظر می رسید برای موضوع مورد نظر مناسب است انتخاب شد هر چند که موضوعات مشابه موضوع مورد نظر شامل رضایت شغلی ، رضایت کارگر ، رضایت مشتری ،… بود ولی می توانست مفید باشد و از جمله فواید خواندن متون این است که به محقق ایده های جدید ارائه می دهد و باعث می شود که محقق بتواند چارچوب نظری تحقیقش را تا حدودی حدس بزند و برای اینکه چهارچوب اصلی تحقیق پی ریزی شود باید قبل از هر چیز به دنبال نظریاتی گشت که بتواند در قالب فرضیه هایی که بعداً از نظریه ها به دست می آید به سوال تحقیق پاسخ دهند به هر حال بعد از مطالعه و کند وکاوهای متعدد و از بین نظریه ها و دیدگاه های مختلف تئوری تسری ، تئوری هدف گذاری، تئوری مبادله ، تئوری نیاز برای این پژوهش مناسب به نظر رسید.

عبارات کلیدی

  • پایان نامه بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل و عوامل موثر بر آن
  • پایان نامه بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل و عوامل موثر بر آن
  • مقاله بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل و عوامل موثر بر آن
  • پروژه بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل و عوامل موثر بر آن
  • تحقیق بررسی سنجش میزان رضایتمندی دا