پایان نامه بررسی و تعمیر دستگاه تست کرنش سنج

  • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
  • دسته: تحقیقات مکانیکی
  • عنوان کامل: بررسی و تعمیر دستگاه تست کرنش سنج
  • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات پروژه: 46
  • همراه با یک فایل پاورپوینت 30 صفحه ای برای ارائه در کلاس

مقدمه

نخست، کرنش عمودی در یک عضو ا بر حسب تغییر شکل عضو در واحد طول تعریف خواهیم کرد. با رسم منحنی تنش نسبت به کرنش، وقتی بار وارد شده، بر عضو را افزایش دهیم، نمودار تنش – کرنش را برای آن ماده به کار رفته به دست می آوریم. از چنین نموداری می توانیم بعضی از خواص مهم آن ماده، مانند مدول کشسانی و شکنندگی(تردی) یا شکل پذیری آن را تعیین کنیم.

از نمودار تنش – کرنش، همچنین می توان تعیین کرد که آیا کرنشها در یک نمونه، پس از برداشتن بار از بین خواهد رفت- که در چنین حالتی رفتار ماده را کشسانی می نامند- یا مانایی دائم یا تغییر شکل پلاستیک (مومسان) دارد (بخش 6.2).

ثابتهای مشخصه دیگری برای مصالح به کار رفته بیان خواهیم کرد، یعنی موادی با خواص مکانیکی مستقل در جهتی که نشان داده می شود. آنها شامل نسبت پواسون، که کرنش محوری و عرضی را به هم مربوط می کند، مدول کپه ای (حجمی)، که مشخص کننده تغییر حجم یک ماده تحت فشار هیدروستاتیکی است، و مدول صلابت که مولفه های تنش برشی و کرنش برشی را به هم مربوط می کند.

فهرست مطالب

فصل اول: تنش و کرنش – بارگذاری محوری

1-2-کرنش عمودی تحت بارگذاری محوری… 2

1-3- نمودار تنش – کرنش… 5

4.1 تنش حقیقی و کرنش حقیقی… 9

5.1 قانون هوک، مدول کشسانی… 10

6.1 رفتار کشسان ماده در برابر رفتار مومسان آن… 11

7.1 بارگذاری مکرر؛ خستگی… 13

8.1 تغییر شکل عضوها در بارگذاری محوری… 14

9-1 تاثیر دما در تنش و کرنش… 15

10-1 نسبت پواسون… 18

1-11 بارگذاری چند محوری ؛ تعمیم قانون هوک… 19

12.1 کرنش برشی… 20

13.1 توزیع تنش و کرنش تحت بارگذاری محوری ؛ اصل سن و نان… 21

فصل دوم: کالیبراسیون

2-1- فنون کالیبراسیون دستگاه ها… 23

2-2- تعیین فواصل زمانی کالیبراسیون مجدد… 23

2-3- برچسب های کالیبراسیون… 26

2-4- آزمایشگاه کالیبراسیون… 26

2-5- تقسیم بندی استانداردهای آزمایشگاه کالیبراسیون… 27

2-6- شیوه اجرایی کالیبراسیون… 27

2-7- فنون کالیبراسیون… 29

2-8- برچسب های کالیبراسیون… 31

2-9- مسئول کالیبراسیون… 32

2-10- ابزار و وسایل… 32

فصل سوم: گزارش کار و هدف از انجام آزمایش همراه با نتیجه گیری

3-1- هدف: تحلیل تنش در اجسام و کرنش سنج در مقاومت های الکتریکی… 34

3-2- بوته کرنش… 35

3-3- روابط حاکم بر کرنش سنج ها… 35

3-4- تئوری آزمایش… 36

3-5- روش انجام آزمایش… 36

3-6- تیر یک سر گیر دار… 38

3-7- کاربرد آزمایش شده در صنعت… 41

منابع خطا… 42

فصل چهارم:روش ساخت و تعمیر دستگاه تست کرنش سنج

4-1- تنظیم تیر مورد نظر… 44

4-2- ساخت قطعه… 44

4-3- وزنه… 45

4-4- دلفی چیست و کاربرد آن چه می باشد… 45

منابع و مأخذ…

فهرست اشکال

شکل 1-1: تغییر طول میله نسبت به بار P… 3

شکل 1-2:نمودار تحلیل میله… 3

شکل 1-3: رابطه سطح مقطع و نیروی وارد شده… 4

شکل 1-4: تأثیر در میله… 5

شکل 5-1: تأثیر کرنش عمودی در نقطه Q… 6

شکل 7-1 آزمون نمونه با بار کششی… 6

شکل 1-8 نمودارهای تنش – کرنش دو نوع ماده شکل پذیر… 7

شکل 10-1 کرنش برای ماده شکننده… 8

شکل 11-1 نمونه مورد آزمون ماده شکننده… 9

شکل 12-1 تعیین استحکام با روش انحراف… 10

شکل 13-1 تنش حقیقی نسبت به کرنش حقیقی برای یک ماده شکل پذیر… 10

شکل 14-1 نمودار تنش – کرنش برای آهن و درجات مختلف فولاد… 12

شکل 16- 1: تغییر شکل مومسان… 13

شکل 17-1: بارگذاری و بار برداری… 13

شکل 18-1: تغییر شکل عضو در بارگذاری محوری… 14

شکل 6-1 نوعی آزمون –کشش نمونه… 16

شکل 20-1:ب) تأثیر دما در کرنش و تنش… 16

شکل 21-1: میله همگن با سطح مقطع یکنواخت با استفاده از روش برهم نهی… 18

شکل 22-1: تنش های عمودی در جهت های سه محور مختصات… 19

شکل 23-1: اصل بر هم نهی بارگذاری مرکب… 20

شکل 3- 1: نمایی از دستگاه تست کرنش… 36

شکل 3-2- تأثیر کرنش بر روی پل… 41

فهرست نمودار

نمودار 3-1- تیر آلومینیومی… 40

نمودار 3-2- تیر فولادی… 40

فهرست جداول

جدول 3-1 تنش تجربی به واسطه کرنش مکانیک…

جدول 3-2:بار وارد شده بر هر طرف…

اطلاعات فایل

  • فرمت: zip
  • حجم: 3.37 مگابایت
  • شماره ثبت: 505