پایان نامه سیستم کلینیک جراحی

دسته: پژوهش ها

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 309 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 110

دانلود پایان نامه سیستم کلینیک جراحی

بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه

فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

فهرست

چکیده 11

مقدمه 12

تکنولوژی های مورد استفاده 13

1 معرفی Actor های سیستم 14

1-1 بیمار 14

1-1-1 مواردی که باید برای بیمار ثبت شود 14

2-1-1 فیلد های اطلاعاتی بیمار 14

2-1 مسئول پذیرش 15

3-1 مسئول ترخیص 15

1-3-1 اعمال انجام شده در زمان ترخیص 15

2-3-1 ثبت هایی که باید توسط ترخیص گر انجام شود 15

4-1 مدیر مرکز 16

1-4-1 ثبت هایی که باید زیر نظر مدیریت انجام شود. 16

2-4-1 اطلاعات مهم برای مدیر 16

5-1 اپراتور اتاق عمل 16

6-1 پزشک (تیم پزشکی) 16

2 Use Case های سیستم …17

1-2 مقدمه 17

2-2 Use Case های تعریفی 17

1-2-2 Use Case تعریف پزشک 19

2-2-2 Use Case تعریف گروه های پزشکی 19

3-2-2 Use Case تعریف بیمه 20

4-2-2 Use Case تعریف گروه های عمل 21

5-2-2 Use Case تعریف عمل 22

6-2-2 Use Case تعریف بخش 23

7-2-2 Use Case تعریف دارو 24

8-2-2 Use Case تعریف نوع پذیرش 24

9-2-2 Use Case تعریف سرویس 25

10-2-2 Use Case تعریف کمک جراح 26

11-2-2 Use Case تعریف نوع ترخیص 27

12-2-2 Use Case انواع بیهوشی 28

13-2-2 Use Case تعریف واحد های دارویی 28

14-2-2 Use Case تعریف تعرفه ها 29

15-2-2 Use Case تعریف کای عمل 30

16-2-2 Use Case تعریف دارو های یک عمل 31

17-2-2 Use Case تعریف ست های عمل 31

18-2-2 Use Case تعریف استوک اتاق عمل 32

19-2-2 Use Case شرح عمل 33

20-2-2 Use Case تعریف کاربران 34

3-2 Use Case های عملی 35

1-3-2 Use Case پذیرش بیمار 35

2-3-2 Use Case درج مشخصات بیمار 36

3-3-2 Use Case درج مشخصات همراه (هان) بیمار 37

4-3-2 Use Case اتاق عمل 38

5-3-2 Use Case بخش 40

6-3-2 Use Case ترخیص 40

4-2 Use Case های گزارش گیری 42

1-4-2 Use Case بیماران بستری شده بیمه 42

2-4-2 Use Case بیماران سرپایی بیمه 43

3-4-2 Use Case بیماران بستری شده بیمه تکمیلی 44

4-4-2 Use Case بیماران سرپایی بیمه تکمیلی 45

5-4-2 Use Case همه بیماران 46

6-4-2 Use Case شخصی پزشک 46

7-4-2 Use Case مشخصات بیماران بستری شده 47

8-4-2 Use Case عمل های انجام شده پزشکان 48

9-4-2 Use Case عمل های یک بیمار 48

3 BPM (Business Process Model ) های سیستم 50

1-3 پذیرش و ترخیص از دیدگاه بیمار 50

1-1-3 بیمار در خواست پذیرش می کند 50

2-1-3 مسئول پذیرش مشخصات بیمار را در سیستم ذخیره می کند 50

3-1-3 براساس نوع پذیرش به بیمارسرویس داده می شود وموردمعالجه قرارمی گیرد. 50

4-1-3 صورت حساب بیمار بوسیله مامور ترخیص محاسبه می شود 50

5-1-3 صورت حساب را پرداخت کرده وترخیص می شود 51

2-3 بررسی عملکرد از دیدگاه مدیریت مرکز 51

3-3 بررسی گزارشات مالی توسط پزشک 51

4 شرح فنی ماژول( Form ) ها 52

1-4 مشخصات ظاهری فرم لیست پزشکان 52

1-1-4 امکانات فرم 52

2-1-4 فیلترهای فرم 52

3-1-4 دکمه های فرم 52

4-1-4 مشخصات ظاهری فرم پزشک 52

5-1-4 فیلترهای فرم 53

6-1-4 دکمه های فرم 53

2-4 مشخصات ظاهری فرم لیست گروه های پزشکی 53

1-2-4 فیلترهای فرم 53

2-2-4 دکمه های فرم 53

3-2-4 مشخصات گرید یا لیست فرم گروه های پزشکی 54

4-2-4 مشخصات ظاهری فرم گروه پزشک 54

5-2-4 اجزای فرم 54

6-2-4 فیلترهای فرم 54

7-2-4 دکمه های فرم 54

3-4 مشخصات ظاهری فرم لیست بیمه ها 54

1-3-4 امکانات فرم 54

2-3-4 فیلترهای فرم 54

3-3-4 دکمه های فرم 55

4-3-4 مشخصات گرید یا لیست فرم لیست بیمه ها 55

4-4 مشخصات ظاهری فرم سازمانها 55

1-4-4 اجزای فرم 55

2-4-4 فیلترهای فرم 55

3-4-4 دکمه های فرم 56

4-4-4 مشخصات ظاهری فرم اطلاعات بخشها: 56

5-4-4 فیلترهای فرم 56

6-4-4 دکمه های فرم 56

7-4-4 مشخصات گرید یا لیست فرم اطلاعات بخشها 56

5-4 مشخصات ظاهری فرم بخش 56

1-5-4 اجزای فرم 56

2-5-4 فیلترهای فرم 56

3-5-4 دکمه های فرم 56

6-4 مشخصات ظاهری فرم لیست داروها 56

1-6-4 امکانات فرم 57

2-6-4 فیلترهای فرم 57

3-6-4 دکمه های فرم 57

4-6-4 مشخصات گرید یا لیست فرم لیست داروها 57

5-6-4 مشخصات ظاهری فرم دارو 57

6-6-4 فیلترهای فرم 58

7-6-4 دکمه های فرم 58

7-4 مشخصات ظاهری فرم لیست واحد های دارو 58

1-7-4 فیلترهای فرم 58

2-7-4 دکمه های فرم 58

8-4 مشخصات ظاهری فرم لیست انواع پذیرش 58

1-8-4 فیلترهای فرم 58

2-8-4 دکمه های فرم 58

3-8-4 مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع پذیرش 59

4-8-4 مشخصات ظاهری فرم لیست سرویسها 59

5-8-4 امکانات فرم 59

6-8-4 فیلترهای فرم 59

7-8-4 دکمه های فرم 59

8-8-4 مشخصات گرید یا لیست فرم لیست سرویسها 59

9-4 مشخصات ظاهری فرم لیست کمک جراحان 59

1-9-4 فیلترهای فرم 59

2-9-4 دکمه های فرم 60

3-9-4 مشخصات گرید یا لیست فرم لیست کمک جراحان 60

4-9-4 مشخصات ظاهری فرم مشخصات کمک جراحان 60

5-9-4 فیلترهای فرم 60

6-9-4 دکمه های فرم 60

10-4 مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص 60

1-10-4 فیلترهای فرم 60

2-10-4 دکمه های فرم 60

3-10-4 مشخصات گرید یا لیست فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص 60

4-10-4 مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج 61

5-10-4 فیلترهای فرم 61

6-10-4 دکمه های فرم 61

11-4 مشخصات ظاهری فرم لیست انواع بیهوشی 61

1-11-4 فیلترهای فرم 61

2-11-4 دکمه های فرم 61

3-11-4 مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع بیهوشی 61

4-11-4 مشخصات ظاهری فرم انواع بیهوشی 61

5-11-4 فیلترهای فرم 61

6-11-4 دکمه های فرم 62

12-4 مشخصات ظاهری فرم تعریف تعرفه دولتی 62

1-12-4 فیلترهای فرم 62

2-12-4 دکمه های فرم 62

3-12-4 مشخصات ظاهری فرم تعریف کای جراحی 62

4-12-4 فیلترهای فرم 62

5-12-4 دکمه های فرم 62

13-4 مشخصات ظاهری فرم لیست ستها 62

1-13-4 فیلترهای فرم 62

2-13-4 دکمه های فرم 62

3-13-4 مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها 63

4-13-4 مشخصات ظاهری فرم استوک اتاق عمل 63

5-13-4 فیلترهای فرم 63

6-13-4 دکمه های فرم 63

14-4 مشخصات ظاهری فرم لیست عملها 63

1-14-4 امکانات فرم 63

2-14-4 فیلترهای فرم 63

3-14-4 دکمه های فرم 63

4-14-4 مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها 64

5-14-4 مشخصات ظاهری فرم تعریف کاربر 64

6-14-4 فیلترهای فرم 64

7-14-4 دکمه های فر 64

8-14-4 مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها 64

15-4 مشخصات ظاهری فرم ورود به برنامه 64

16-4 مشخصات ظاهری فرم پذیرش بیمار 65

1-16-4 امکانات فرم 65

2-16-4 دکمه های این فرم 65

3-16-4 مشخصات ظاهری فرم مشخصات بیمار 66

4-16-4 امکانات فرم 66

5-16-4 فیلترهای فرم 66

6-16-4 دکمه های فرم 66

7-16-4 مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات بیمار 66

8-16-4 مشخصات ظاهری فرم مشخصات همراه بیما 67

9-16-4 امکانات فرم 67

10-16-4 فیلترهای فرم 67

11-16-4 دکمه های فرم 67

12-16-4 مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات همراه بیمار 67

17-4 مشخصات ظاهری فرم اتاق عمل 67

1-17-4 امکانات فرم 67

2-17-4 فیلترهای فرم 68

3-17-4 دکمه های فرم 68

4-17-4 مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل 68

18-4 مشخصات ظاهری فرم بخش 69

1-18-4 امکانات فرم 69

2-18-4 فیلترهای فرم 69

3-18-4 دکمه های فرم 69

19-4 مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل 69

20-4 مشخصات ظاهری فرم ترخیص 70

1-20-4 امکانات فرم 70

2-20-4 فیلترهای فرم 70

3-20-4 دکمه های فرم 70

4-20-4 مشخصات گرید یا لیست فرم ترخیص 71

5-20-4 مشخصات ظاهری فرم عمل 71

6-20-4 فیلترهای فرم 72

7-20-4 دکمه های فرم 72

21-4 کلیه فرمهای مربوط گزارشات مختلف 72

1-21-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه 72

2-21-4 مشخصات گرید یا لیست فرم 72

22-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه 73

1-22-4 مشخصات گرید یا لیست فرم 73

23-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه تکمیلی 73

1-23-4 مشخصات گرید یا لیست فرم 73

24-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه تکمیلی 74

1-24-4 مشخصات گرید یا لیست فرم 74

25-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری ازهزینه همه بیماران 74

1-25-4 مشخصات گرید یا لیست فرم 74

26-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری شده 74

1-26-4 مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده 75

27-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از عملهای انجام شده پرشکان 75

1-27-4 مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده 75

28-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای پزشکان 75

1-28-4 مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده 75

29-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از صورت حساب بیماران سرپایی 76

1-29-4 مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده 76

30-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه اتاق عمل 76

1-30-4 مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده 76

31-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه بیهوشی هر پزشک 76

1-31-4 مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه بیهوشی هر پزشک 76

32-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای اتاق عمل 77

1-32-4 مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای اتاق عمل 77

33-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه سرویسها 77

1-33-4 مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه سرویسها 77

34-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای 77

1-34-4 مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای 77

35-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه کلی داروهای آزاد 78

1-35-4 مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی داروهای آزاد 78

36-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه لباس بیماران 78

1-36-4 مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه لباس بیماران 78

37-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه غذای بیماران 78

1-37-4 مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی غذای 79

38-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای خاص پزشکان 79

1-38-4 مشخصات گرید یا لیست فرم حق العملهای خاص پزشکان 79

39-4 فرم مربوط به تغییر کلمه عبور 79

1-39-4 فیلترهای فرم 79

2-39-4 دکمه های فرم 79

40-4 فرم مربوط به تعویض کاربر 79

1-40-4 فیلترهای فرم 79

2-40-4 دکمه های فرم 80

41-4 فرم مربوط به تغییر کلمه عبورپزشکان 80

1-41-4 فیلترهای فرم 80

2-41-4 دکمه های فرم 80

3-41-4 مشخصات گرید یا لیست فرم تغییر کلمه عبورپزشکان 80

42-4 فرم مربوط به ماشین حساب 80

43-4 فرم مربوط به پشتیبان گیری 80

1-43-4 فیلترهای فرم 80

2-43-4 دکمه های فرم 81

44-4 فرم مربوط به تعیین مسیرپشتیبان گیری 81

1-44-4 فیلترهای فرم 81

2-44-4 دکمه های فرم 81

45-4 فرم مربوط به بازیابی پشتیبان 81

1-45-4 فیلترهای فرم 81

2-45-4 دکمه های فرم 81

46-4 فرم مربوط به تغییر پنل 81

1-46-4 فیلترهای فرم 82

2-46-4 دکمه های فرم 82

5 ERD های سیستم 83

1-5 اصلی 84

2-5 عمل ها 94

3-5 روابط میان پزشکان و سرویس ها 95

4-5 شرح حال برای عمل 95

5-5 شرح حال کلی 98

6-5 تخصیص دارو برای عمل 99

نتیجه گیری 100

منابع و ماخذ 101

چکیده

در این پروزه بسیار سعی شد، تا از یکی از متدولوژی های تولید نرم افزار استفاده شود، اما با توجه به دانش اندک مجریان پروژه نسبت به یک متدولوژی واحد و نبود تجربه کافی، مراحل تجزیه و تحلیل پروژه براساس نیاز هایی که مجریان ضروری می دیدند انجام شد. در مراحل تحلیل، ابتدا USE Case های اصلی سیستم دستی جمع آوری شد، سپس BPM(business Process Model ) های سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس UseCase ها مازول های برنامه ( Form’s ) طراحی شدند. کمک دیگر Use Case ها نشان دادن ورودی ها و خروجی های (گزارشات) سیستم بود که بر اساس آنها ERD منطقی و سپس ERD فیزیکی بنا نهاده شد. شرح فنی ماژول ها نیز در ادامه نوشته شد تا براساس آن نرم افزار به مرحله تولید برسد.

عبارات کلیدی

 • پایان نامه سیستم کلینیک جراحی
 • دانلود پایان نامه سیستم کلینیک جراحی
 • کسب درآمد اینترنتی
 • دانلود مقاله
 • دانلود نرم افزار
 • دانلود اندروید
 • دانلود پایان نامه
 • دانلود پروژه
 • دانلود پرسشنامه
 • دانلود فایل
 • دانلود پاورپوینت
 • دانلود نمونه سوالات
 • کار در منزل
 • دانلود آهنگ
 • دانلود سریال
 • دانلود فیلم