تحقیق در مورد فلزات سنگین

قالب بندی : word

تعداد صفحات : 74 صفحه

شرح مختصر : تعداد 32 نمونه غذا ، آب منابع و عضله ماهی به منظور اندازه گیری فلزات سرب و آهن در فصلهای تابستان و پاییز ، در دو نوبت با فاصله 3 ماه از چهار مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان چهارمحال بختیاری اخذ شده و مورد بررسی قرار گرفت . میزان آهن و سرب به ترتیب در کل نمونه های آب مزارع مختلف برابر با 4/4 ± 6/60 و 2/0 ± 5/2 میکرو گرم بر لیتر ، میزان آهن و سرب به ترتیب در کل نمونه های خوراک مصرفی مزارع مختلف برابر با8/183 ± 4/563 و1/1 ± 3/3 میلی گرم بر کیلو گرم و همچنین میزان این دو فلز به ترتیب در کل نمونه های ماهی مزارع مختلف برابر با 9/3 ± 7/8 و 1/0 ± 3/0 میلی گرم بر کیلو گرم بوده است . با توجه به مقادیر بدست آمده از دو فلز فوق هیچ گونه تفاوت معنی داری در سطح (05/0 p <) بین خوراک، ماهیان و آبهای مختلف مشاهده نشد ولی در کل ارتباط منطقی بین میزان این دو فلز در غذا و ماهیان تغذیه شده از همان غذا مشاهده گردید بطوریکه بیشترین میزان تجمع فلزات سنگین یاد شده در غذای کارخانه شماره 2 و همینطور ماهیان تغذیه شده از این غذا و کمترین میزان تجمع این فلزات در غذای کارخانه شماره 3 و ماهیان تغذیه شده با این خوراک مشاهده شد . با توجه به استاندارد های FAO برای فلزات سنگین و مقایسه آن با مقادیر بدست آمده در تحقیق حاضر، میزان این فلزات در آب، غذا و عضلات ماهی از حداکثر مجاز پیشنهادی کمتر می باشد. لذا هیچ گونه خطری از جانب این منابع متوجه مصرف کنندگان بعدی مثل انسان نیست .

عبارات کلیدی

  • اثر آلوده کنندگی آهن در آب دریا و ماهیان
  • اثر آلوده کنندگی سرب در آب دریا و ماهیان
  • تحقیقات در مورد آهن
  • تحقیقات در مورد سرب
  • روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله

اطلاعات فایل

  • نویسنده: میلاد مقدسی
  • دسته بندی: شیمی
  • قیمت: 7400 تومان