سنتز لیگاند الی

دسته: شیمی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 15 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 15

سنتز لیگاند الی

لیگاندهای N-Donor پنج دندانه

سنتزبیس پیکولیل آمین کایرال

سنتز کمپلکس دی پپتیدکاتالیستی:

سنتیز لیگاند 5PY :

سنتز 2 و 6- بسین { متوکسی { دی(2- پیریدیل} متیل } پیریدین

سنتز لیگاندهای ایمنی

کاهش لیگاتدهای ایمنی

کمپلکس وانادیوم با لیگاند H.L

سنتز لیگاند پنج دندانه ؟ – پیریدین

فعالیت و گزینش پذیری کاتالیست های اکسایش به مقدار خیلی زیادی به ماهیت یگانه بستگی دارد و همینطور عوامل الکترونی و قضایی که اغلب در انتقال اکسیژن موثر می باشد.

لیگاندهای گوناگون در کمپلکس های منگنز می توانند در واکنشهای اپواکسیداسیون کاتالیستی شرکت کنند به عنوان مثال کمپلکس « هسته ای (Mn2( OA)2(TPTN به عنوان یک کاتالیت در واکنش اپوکسیداسیون با n2o2 استفاده می شود.

کمپلکس دو هسته ای منگنز با لیگاند TPTN = N , N , – تتراکسی (ـ 2 پیریدسیل اپروپان 1 و 3- دی آمین قادر به کاتالیست کردن آلکن ها به اپوکسید عادی مربوطه شان می باشد که در این واکنشها H2O2 به عنوان اکسیدانت به کاربرده می شود.

کمپلکس دوهسته ای منگنز همراه با لیگاند TPTN و کمپلکس دو هسته ای منگنز همره با لیگاند TPEN = N , N, – تتراکیس ( 2- پریدیل متیل) اتان – 1 و 2 دی آمین

در این دو کمپلکس قادر به کاتالیست کردن اکسیداسیون الکن های گوناگون به اپوکسیدهای مربوطه شان می باشند به همراه CH2O2 به عنوان اکسید کننده

اخیراَ کمپلکسی از منگنز با لیگاند MeTACN =N , N , – 1 و ؟ و 7- تری متیل دو4 و7 – تری آزاسیکلو نونان شناخته شده که یک کاتالیزور با فعالیت اکسید کنندگی بالا می باشد.

این کمپلکس قادر به اپواکسیداسیون الکن ها می باشد و همچنین نشان داده شده که این کمپلکس بسیار فعال است و یک تاتالیست انتخابی فعال برای اکسیداسیو بنزیل الکلها به بنزاالدهید می باشد.

در این قسمت ما به طور کلی بحث می کنیم بر روی سنتز و کاربرد لیگاندهای چهار دندانه و پنج دندانه ای که دارای حلقه پیریدینسی هستند.

لیگاندهایی مانند: N4PY

که شامل قسمتهای دی- ( 2- پیریدیل) متیل آمین می باشند.

و لیگاندهای دیگر از این دسته که شامل بخشهای دی- (2- پریدیل ، متیل آمین می باشند مانند:

بیشتر لیگاندهای دیگر فقط بخش کنورلاینه شونده دارند که فقط از یک اتم N به فلز ک؟ می شوند.

لیگاندهای N-Donor پنج دندانه:

این لیگاندها مانند N4PY

سنتز لیگاند N4PY = N – ] دی ( 2- پیریدیل ) متیل[ – N, N – ؟ ( 2- پیریدیل متیل) آمین

دی –2- پیریدیل کتون ماده آغاز کننده این سنتز در دسترس می باشد که به اکسیم تبدیل شده و بعد با روی در آمونیاک کاهش می یابد و در نهایت بیس ( 2- پیریدیل متیل) آمین دوبار با 2- پیکولیل کلرید آلکینه می شود.

سنتز مشتقات N4PY :

به جای استفاده از دی –2- پیریدیل متیل آمین می توان از دی – 2- پیریدیل متیل کلرید یا مسیلات مشتق شده از الکل می توان استفاده کرد.

این سنتز شروع می شود از دی –2- پیریدیل) 1 منتانول که با socl2 به 2- پیریدیل متیل کلرید تبدیل می شود و بعد با NaBH4 سدیم بور و هیدردید به دی – ( 2- پیریدیل) متان کاهش یافته است.

ما انتظار داشتیم که استفاده از 2- پیریدیل متیل برومید به خاطر واکنش پذیری بیشتر نسبت به کلرید در سنتز مفید تر باشد ولی وقتی از عوامل الکلیدکننده واکنش پذیر مثل برمید استفاده می شود اتمهای نیتروژن پیریدین هم می توانند الکلید شوند.

در این سنتز دی –2- پیریدیل کتتون با NaBH4 در متانول کاهش یافته و با بازده 22 % به الکل تبدیل شده است.

همین الکل می تواند بوسیله واکنش 2- پیردین کربوک الدهید در بازده کمتر از 52 % بدست آید.

حال دی – (2ـ هیپریدیل) متانول به 2- پیریدیل متیل کلرید بسیار پایدار است و می تواند برای بیش از 6 ماه باکمترین تخریب در دمای اتاق نگهداری شود.

حال این ماده سنتز شده 2- پیریدیل متیل کلرید به راحتی دربازده 90-50 % تحت شرایط ملایم با آمینهایی مثل : اتانول آمین، پی پیرازین، تری آمین، بیس پیکولیل آمین واکنش می دهد.

در این مثالهایی بود از آلهیکاسیون آمینها با 2- پیریدیل متیل کلرید

تهیه آنالوگ های N4PY کایرال از 2- پیردیل متیل کلرید.

عبارات کلیدی

  • سنتز لیگاند الی
  • سنتز لیگاند الی