فلزات سنگین

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:53

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق

1-1- بیان مسئله…1

1-2- اهداف ، فرضیات و سئوالات تحقیق…2

1-2-1- اهداف تحقیق…2

1-2-2- فرضیات تحقیق …2

1-2-3- سئوالات تحقیق…2

1-3- روش تحقیق و پژوهش…3

فصل دوم : کلیات تحقیق

2-1- فلزات سنگین…4

2-1-1- منشاء فلزات سنگین…5

2-2- سابقه تحقیقات در مورد سرب …6

2-2-1- سابقه تحقیقات در مورد سرب و اثر آلوده کنندگی آن در انسان…6

2-2-2- اثر آلوده کنندگی سرب در آب دریا و ماهیان…8

2-3- سابقه تحقیقات در مورد آهن…9

2-3-1- سابقه تحقیقات راجع به مسمومیت با آهن و اثر آلوده کنندگی آن بر انسان…9

2-3-2-اثر آلوده کنندگی آهن در آب دریا و ماهیان…11

2-3-3- مقادیر استاندارد پیشنهاد شده آهن و سرب از سوی سازمانها ومحققان مختلف23

فصل سوم : مواد و روش کار

3-1- مواد و لوازم مورد نیاز…25

3-2- روش کار…25

3-2-1- تاریخچه دستگاه جذب اتمی…28

3-2-2- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی…29

3-2-2-1 روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله…31

3-2-3- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات…32

3-2-4-عمل هضم اولیه در فلزات…33

فصل چهارم : نتایج تحقیق …35

فصل پنجم : بحث و پیشنهادها…43

منابع :…49

چکیده انگلیسی…55

فهرست جدول ها

جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه های خوراک (بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم)

35

جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب خوراک تولید شده در کارخانه های مختلف (بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم)

35

جدول 4-3 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه های ماهی (بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم)

36

جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب ماهیان تغذیه شده از خوراک کارخانه های مختلف (بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم)

37

جدول 4-5 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه های آب مزارع مورد نمونه برداری ( بر حسب میکروگرم بر لیتر)

38

جدول 4-6 -میانگین و انحراف معیار آهن و سرب آب تامین کننده مزارع مختلف( بر حسب میکروگرم بر لیتر

39

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 میزان آهن در آب ورودی مزارع مختلف

40

نمودار 4-2 میزان آهن در ماهیان تغذیه شده با خوراک کارخانجات مختلف

40

نمودار 4-3 میزان آهن موجود در خوراک کارخانجات مختلف

41

نمودار 4-4 میزان سرب موجود در خوراک کارخانجات مختلف

41

نمودار 4-5 میزان سرب در آب ورودی مزارع مختلف

42

نمودار 4-6 میزان سرب در ماهیان تغذیه شده با خوراک کارخانجات مختلف

42

فهرست شکلها

شکل 3-1 قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی (سیستم تک پرتویی)… 30

عبارات کلیدی

  • فلزات سنگین

اطلاعات فایل

  • نویسنده: حمید مشهدی زاده
  • دسته بندی: صنایع
  • قیمت: 10000 تومان