قابلیت گذر از خطا DFIG در شبکه های ایزوله که دارایDVR و سیستم ذخیره انرژی ابر خازن هستند

دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی

سال انتشار:2015

تعداد صفحات انگلیسی:8

نعداد صفحات فارسی به فرمت ورد:23

A b s t r a c t

In order to utilize Doubly Fed Induction Generators (DFIGs) as primary power source in an isolated system they should be able to regulate the voltage and frequency of the system as well as

ride-through faults. This paper proposes a new control strategy for a DFIG operating in an isolated power system, accomplished by a Dynamic Voltage Restorer (DVR) and a Supercapacitor Energy Storage System (SCESS), in order to ride through symmetrical and asymmetrical faults. During faults, the DFIG continues to

operate normally, while the active power mismatch is handled by the SCESS. In particular, during asymmetrical faults, the DFIG and the DVR are properly controlled in order to feed the non-faulty phases uninterruptedly. When integrated in a power system with conventional synchronous generators, the proposed control strategy improves the Fault Ride-Through (FRT) capability of a DFIG, while providing frequency and voltage support to the system throughout the fault duration. Thus, the transient stability

of the power system is significantly improved. The effectiveness

of the proposed control method under different fault conditions is verified by detailed simulation results

چکیده

برای استفاده از ژنراتور های القایی دو سو تغذیه (DFIG) بعنوان منبع توان اصلی در سیستم های ایزوله،باید آنها توانای تنظیم ولتاژ و فرکانس سیستم و قابلیت گذر از خطا ها را داشته باشند.در این مقاله یک استراتژی کنترل جدید برای DFIG که در حال کار در یک سیستم قدرت ایزوله که دارای بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR) و سیستم ذخیره انرژی ابر رسانا(SCESS) است برای گذر از خطاهای متقارن و نامتقارن ارائه میشود.در زمان رخ دادن خطا DFIG، به کار کردن در شرایط عادی ادامه میدهد و عدم توازن در توان اکتیو بوسیله SCESS تامین میشود.بخصوص در زمان رخ دادن خطاهای نامتقارن DFIGو DVR بطور مناسبی برای اینکه فاز های که دچار خطا نشده اند را بدون وقفه تغذیه کنند,کنترل میشوند.زمانی که DFIG به شبکه ای که دارای ژنراتورهای سنکرون معمولی هستند متصل میشود استراتژی کنترلی ارائه شده توانایی قابلیت گذر از خطا(FRT) را در حالی که از فرکانس و ولتاژ سیستم در تمام مدت زمان رخ دادن خطا پشتیبانی می کند، بهبود می بخشد و بدین صورت پایداری گذرای سیستم قدرت به میزان زیادی بهبود پیدا میکند.موثر بودن روش کنترلی ارائه شده تحت شرایط گوناگون خطا بوسیله نتایج شبیه سازی تایید میشود.

فهرست مطالب

1.چکیده

2.مقدمه

3.توپولوژی شبکه ایزوله

4.عملکرد حالت پایدار

5.استراتژی کنترل در شرایط خطاهای متقارن ونامتقارن

6.تشخیص خطا

7.بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR)

8.کنترل کانورتر سمت رتور(RSC)

9.کنترل کانورتر سمت خط(LSC)

10.سیستم ذخیره ساز انرژی ابر خازن(SCESS)

11.مدل سازی ژنراتور سنکرون

12.نتایج شبیه سازی

12-1.خطای سه فاز به زمین

12-2.خطای تک فاز به زمین

13.عملکرد ژنراتور در حالت کار بصورت موازی با یک ژنراتور سنکرون

14.نتیجه گیری

عبارات کلیدی

  • قابلیت گذر از خطا -DFIG – شبکه های ایزوله – DVR – سیستم ذخیره انرژی- ابر خازن -توان اکتیو -خطاهای نامتقارن*ژنراتورهای سنکرون -فرکانس-FRT- ولتاژ -تورب

اطلاعات فایل

  • نویسنده: رسول نیستانی
  • دسته بندی: برق و الکترونیک و مخابرات
  • قیمت: 12000 تومان