مقالهبررسی عوامل بی قید سازی افراد

دسته: پژوهش

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 20 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 33

مقالهبررسی عوامل بی قید سازی افراد

فهرست:

دو ملاک در ارزیابی شخصیت انسانهای بی قید

خانواده و پیشگیری از بی قید شدن

نظریه روانشناسان در ارتباط با افراد بی قید

انواع پیشگیری بی قید بارآمدن

شیوه ها ی پیشگیری

شدت تماس با دیگران

سن تماس با دیگران

بخشهایی از متن:

دو ملاک در ارزیابی شخصیت انسانهای بی قید

انحراف اجتماعی و بی قیدی

انحراف در یک معنای عام، شامل هر نوع کنشی است که با هنجارهای پذیرفته شده یک جامعه همنوایی ندارد، بلکه آنها را نقض می کند. جامعه شناسان به دنبال انحرافاتی هستند که اکثریت اعضای جامعه آن را به صورت عام محکوم می کنند. به بیان دیگر آن دسته از نقض هنجارها را مورد بررسی قرار می دهند که در نظر عده زیادی از مردم گناه و خطا شمرده می شود.

بنابراین هر انحرافی دارای دو عنصر اساسی و جوهری به نام «کنش» و نیز «شکستن هنجار مورد قبول جامعه» است. البته انحراف به مفهوم جامعه شناختی آن، یک امر نسبی است، یعنی زمانی یک فعل انحراف محسوب می گردد که در دیدگاه اکثریت اعضای آن جامعه نابهنجار تلقی شود. هنگامی که این هنجار شکسته می شود انسان دچار بی قیدی نسبت به جامعه ؛ خانواده، دوستان و اطرافیان می شود.

گرچه ممکن است آن رفتار در نزد اعضای یک جامعه دیگر، بهنجار شمرده شود. در این صورت طبیعی است که تعریف و محدوده انحراف، از یک زمان به زمان دیگر و از یک گروه و یک جامعه به گروه و جامعه ای دیگر متفاوت باشد. از این رو شکل ها ی متفاوت کجروی بر حسب نوع واکنش جامعه نیز در دسته ها ی کاملاً متفاوت قرار می گیرد. برای نمونه واکنش ها ی حاکی از عدم تایید، شکل ها و درجات کاملاً متفاوت و گوناگونی به خود می پذیرد و دامنه این قبیل واکنش ها ، مواردی نظیر بی قیدی، بی اعتنایی و روبرگردانی تا اظهار خشم، ابراز تنفر، طرد، محروم کردن از حقوق اجتماعی، نکوهش زبانی، تنبیه بدنی، بازداشت، جریمه، حبس و … را در برمی گیرد.

شیوه ها ی پیشگیری

برای پیشگیری از بی قید و منحرف شدن افراد شیوه ها ی متفاوتی از سوی صاحبنظران بیان شده است که در اینجا به بعضی از مهم ترین آنها اشاره می کنیم:

الف) آموزش مدار (یادگیری)

یکی از شیوه ها ی پیشگیری که از دیرباز بین اندیشمندان مطرح بوده و اکنون نیز طرفدارانی دارد؛ مبتنی بر این نظریه است که افراد، انواع رفتارها را در کنش با دیگران فرا می گیرند. این دیدگاه برای رفتار فرد، خواه هنجارمند یا انحرافی، هیچ منشا ارثی یا ژنتیکی و یا فیزیولوژیکی قائل نمی باشد، بلکه بیان می دارد که فرد در تعامل با دیگران یک سلسله ارزش ها ، هنجارها و رفتارها را یاد گرفته و می پذیرد. بر اساس این دیدگاه بعضی معتقد بودند اگر در یک جامعه تعلیم و تربیت همگانی شود، در واقع به تدریج راه انجام رفتارهای انحرافی مسدود می شود، «ویکتور هوگو» در این زمینه اظهار می دارد: «یک مدرسه باز کنید، در یک زندان بسته می شود.» نظریه «انتقال فرهنگی» بر یادگیری و آموزش تاکید دارد. در این نظریه بیان می شود که همنوایان کسانی هستند که در اثر ارتباط با افراد سازگار، هنجارها و ارزش ها ی فرهنگی مورد قبول آنها را فراگرفته، بر اساس آنها عمل کنند و در مقابل، منحرفان کسانی هستند که با افراد کجرو در ارتباط بوده و به شدت از آنها تاثیر می پذیرند؛ به جهت همین تاثیر پذیری است که رهبران دینی، پیروان خود را از ارتباط و معاشرت با افراد منحرف و بزهکار باز می دارند.

عبارات کلیدی

  • مقالهبررسی عوامل بی قید سازی افراد
  • مقالهبررسی عوامل بی قید سازی افراد